25
Sa:miuele ea Bogoi
Sa:miuele da bogoi. Amola Isala:ili fi dunu huluane da ema asigiba:le idigimusa: gilisi. Ilia da moi hi lai (La:ima) amogai e uli dogone sali.
Da:ibidi amola A:biga:ile
Amolalu, Da:ibidi da wadela:i hafoga:i soge Ba:ila:ne amoga asi. - Amogawi, Ga:ilebe fi dunu ea dio amo Na:iba:le da Ma:ione moilaiga esalebe ba:i. E da Gamele moilai gadenene dialebe soge gagui. E da bagade gagui dunu. E da sibi 3,000 agoane amola goudi 1,000 agoane gagui galu. Ea uda da isisima:goi ba:i amola bagade dawa:su ba:i. Be Na:iba:le da uasu amola hedolo mi hanasu dunu agoane ba:i.
Na:iba:le da Gamele amoga ea sibi hinabo dadamunanebe ba:i, amola Da:ibidi da wadela:i hafoga:i soge ganodini esalu, amo hou nabi. Amaiba:le, e da ayeligi dunu nabuane amo Na:iba:lema hahawane sia: sia:ma:ne, Gamele moilaiga asunasi. E da ili Na:iba:lema amane sia:ma:ne sia:i, “Sama! Da:ibidi da dima, dia sosogo amola dili huluane dilima ea asigi sia: sia:sisa. E da nabi amo di da dia sibi ilia hinabo dadamusa: esala. Ea hanai da dia sibi ouligisu da nini esala amola ninia da ilima se hame iasu, di da amo dawa:mu e da hanai. Ilia da Gamele amogai esaloba, ilia liligi afae wamolai hame ba:i. Di da dia hawa: hamosu dunu ilima adole ba:sea, ilia da amo defele dima olelemu. Ninia da lolo nabe esoga dima misi wea. Di da nini aowama:ne, Da:ibidi da dima edegesa. Nini amola dia na:iyado Da:ibidi fidima:ne, dia imunu amo ninima ima.”
Da:ibidi ea dunu da Da:ibidi ea sia: amo Na:iba:lema olelelalu, ouesalu.
10 Na:iba:le da aligili, amalu amane adole i, “Da:ibidi da nowala:? Na da ea dio hamedafa nabi. We galu ninia soge da hobeale asi udigili hawa: hamosu dunu amoga nabai gala! 11 Na da na agi gobei, hano amola ohe na da na sibi hinabo dadamusu dunugili ima:ne fanelegei, amo lale, dunu amo da habodili misi na hame dawa:, amogili hamedafa imunu!”
12 Da:ibidi ea dunu da ema buhagili, Na:iba:le ea sia:i ema adodole i. 13 Da:ibidi da ea dunuma amane sia:i, “Dilia! Gegesu gobihei salawane idinigima!” Amalalu, ilia da amane hamoi. Da:ibidi amola da ea gegesu gobihei idiniginisi. E amola ea dunu 400 agoane da Na:iba:le e doagala:musa: asi. Ea dunu eno 200 agoane da ilia liligi ouligima:ne, Ba:ila:ne sogega ouesalu.
14 Na:iba:le ea hawa: hamosu dunu afae da Na:iba:le idua A:biga:ilema amane sia:i, “Di da nabibala:? Da:ibidi da hafoga:i sogega asigi sia: ninia hina ema sia:si. Be e da bu Da:ibidima ougili sisa:noi. 15 Be Da:ibidi amola ea dunu da ninima obenane hamoi. Ilia da ninima se hame iasu. Amola ninia da ili amola sogega gilisili esalea, ninia da liligi afae wamolai hamedafa ba:i. 16 Ninia da sibi wa:i ouligisa esalea, ilia da yoga amola gasia, ninima noga:le gaga:su. 17 Amo hou noga:le dawa:lalu, dia hamomu ilegema. Ea hamobeba:le, ninia hina amola ea sosogo huluane da se bagade nabimu agoai galebe. E da gasa fi bagade hamobeba:le, e da dunu eno ilia sia: hamedafa naba.”
18 A:biga:ile da hedolowane agi ga:gi 200 amola bulamagau gadofoga hamoi daba waini hano nabai aduna, sibi houi biyale, gagoma egegei17 gilogala:me, waini fage gagabu fofogai 100 agoane amola figi ifa fage fofogai ga:gi 200 agoane amo lale, dougi da:iya lidili lelegesa lai. 19 Amalalu, e da ea hawa: hamosu dunu ilima amane sia:i, “Dilia bisili masa! Na da fa:no bobogemu.” Be e da egoa ema hamedafa sia:i.
20 E da dougi da:iya fila heda:le, agolo goulole aliagaloba, hedolowane Da:ibidi amola ea dunu migadenene manebe ba:i. 21 Da:ibidi amane dadawa:lu, “Na da abuliba:le amo dunu ea liligi hafoga:i sogega ouligilalula:? E da liligi afae wamolai hamedafa ba:i. Be na da e fidibiba:le, e da nama wadela:i bidi dabe iaha. 22 Na da hame hadigia amo dunu huluane hame fane lelegesea, Hina Gode da na fane legemu da defea.”
23 A:biga:ile da Da:ibidi ba:beba:le, hedolowane dougi da:iya esalu alia gudui amalu hi gobele Da:ibidi ea emo bega: osoba gala:la sa:ili, 24 amola ema amane sia:i, “Dafawane hina! Na sia: nabima! Na da amo da:i diosu dabe lala! 25 Na:iba:le da noga:i hame dunu! Ea sia: mae nabima! Dafawane! E da ea dio dawa:loma:ne defele gagaoui dunu esala! Hina! Dia hawa: hamosu dunu da doaga:loba, na da amogawi hame galu. 26 Dia ha lai dunuma dabele fane legemu logo, Hina Gode E da hedofai. Amola wali na da Hina Gode Ea Dioba:le amane sia:sa, dia ha lai amola dunu huluane da dima se imunusa: dawa:lala, amo da Na:iba:le ea se iasu lamu defele, se iasu ba:mu.
27 Dafawane hina! Na dima udigili imunusa: gaguli misi goe lale, dia dunuma ima.
28 Dafawane hina! Na da wadela:i hou hamoi galea, amo gogolema:ne olofoma. Hina Gode da di amola digaga fi hina bagade hamomu. Bai di Ea gegesu hamonana. Amola di da esalea, wadela:i hou hamedafa hamomu. 29 Nowa da dima doagala:le, fane legemusa: dawa:sea, dia Hina Gode da dunu da gobolo gene ouligibi defele, di gaga:mu. Be dia ha lai dunu amo Hina Gode da dunu da ifa badaga ga:muga: dadiga gele fodole gala:be defele, galagamu. 30 Amola Hina Gode da dima amo noga:i hou huluane E ilegei amo hamone dagosea, amola di Isala:ili hina bagade hamoi dagosea,
31 amola di da dia hamobeba:le, dia asigi dawa:su ganodini se hame nabimu. Bai di da dabele dunu hame fai amola udigili hame fai. Amola Hina Gode da dima hahawane dogolegele hou hamoi dagosea, dafawane na amola mae gogolema.”
32 Da:ibidi da A:biga:ilema amane sia:i, “Hina Godema nodoma! Isala:ili Gode da wali eso di nama asunasiba:le, Ema nodomu da defea. 33 Di da wali eso noga:le dawa:beba:le, noga:le hamoi. Na da wadela:i medole legesu hou amola dabe medole legesu hou dawa:i galu. Be di da amo logo hedofaiba:le, na Godema nodosa. 34 Na dima se imunusa: dawa:i. Be Hina Gode da amo logo hedofai. Be na Esalebe Isala:ili Gode amo Ea Dioba:le amane dafawane sia:sa. Di da hedolowane nama doaga:musa: hame misi ganiaba, hahabe galu Na:iba:le ea dunu huluane da bogogia:i dagoi ba:la:loba.” 35 Amalalu, Da:ibidi da A:biga:ile ea gaguli misi liligi amo lai. E ema amane sia:i, “Dina: diasuga buhagima. Amola mae dawa:ma! Na dia hanai defele hamomu.”
36 A:biga:ile da Na:iba:lema buhagi. E da lolo nabe amo hina bagade ea lolo nabe defele nanebe ba:i. E da feloai amola hahawane galu. Amaiba:le, A:biga:ile e da ea hamoi ema mae adole, golale hahabe fawane adoi. 37 Amalalu, e da feloai gumibiba:le, A:biga:ile e da liligi huluane ema adodole i. Na:iba:le da bagade olole, da:i hulu gadoi dagoi ba:i. 38 Eso nabuyane baligili, Hina Gode da Na:iba:le fane, e bogoi.
39 Da:ibidi da Na:iba:le bogoi nababeba:le, amane sia:i, “Hina Godema nodosa! Na:iba:le da nama sisa:nobeba:le, Hina Gode da ema dabe i. Amola, na Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu, na da wadela:le mae hamoma:ne E da gaga:i. Hina Gode da Na:iba:le hina: wadela:i houga se iasi.”
Amalalu, Da:ibidi da A:biga:ile lama:ne sia: sia:si. 40 Da:ibidi ea hawa: hamosu dunu ilia da Gamele amoga asili, A:biga:ilema amane sia:i, “Da:ibidi da di lamu sia:beba:le, e da ninia di lala masa:ne asunasi.” 41 A:biga:ile da osoboa beguduli, amane sia:i, “Na da ea hawa: hamosu uda. Na da ea hawa: hamosu dunu ilia emo dodofemusa: momageiwane esala.” 42 E da hedolo wa:legadole, ea dougi da:iya fila heda:i. E amola ea hawa: hamosu a:fini biyale gala, da Da:ibidi ea hawa: hamosu dunu ili bisili asili, amola Da:ibidi ema fi. 43 Da:ibidi da musa: Ahinoua:me (Yeseliele uda) amo lai galu, amola waha da A:biga:ile amowane ea uda hamoi. 44  * 2 Sa:miuele 3:14-16Amabe galuwane, Solo da ea uda mano Ma:iga:le amo da Da:ibidi igili i galobawane, bu Ba:ladai (Ga:lime moilai dunu La:ise, amo egefe) amogili i galu.

*25:44: 2 Sa:miuele 3:14-16