3
Isala:ili dunu mogili da Da:ibidi ea fi fuligala:su. Mogili da Solo egaga fi fuligala:su. Amaiba:le, gegesu da bagade heda:i. Da:ibidima fuligala:su fi ilia gasa da heda:lalu, be ea ha lai ilia gasa da gududafa sa:i.
Da:ibidi egefelali
Da:ibidi egefelali gafeyale gala da Hibalone moilai bai bagade amo ganodini lalelelegei. Magobo mano da A:manone (ea:me da Yeseliele uda amo ea dio amo Ahinoua:me). Amo baligia da Gilia:be (ea:me da Gamele uda, Na:iba:le ea didalo, ea dio amo A:biga:ile). Amo baligia da A:basalome (ea:me da Gisie hina bagade Da:lama:i ea idiwi, amo Ma:iaga). Amo baligia da Adounaidia (ea:me da Ha:gide). Amo baligia da Siefada:ia (ea:me da Abaida:le). Ufidafa da Idilia:me (ea:me da Egela). Amo dunu mano huluane da Hibalone moilai bai bagadegamusu lalelelegei galu.
A:bena da Da:ibidima Gilisi
Da:ibidima fuligala:su dunu amola Solo ea sosogo fi fuligala:su dunu ele gegenanu. A:bena da Solo ea sosogo fi fuligala:su fi amo ganodini gasawane heda:lebe ba:i.
Eso afaega, Esiabousiede (Solo egefe) e da A:bena da Solo ea gidisedagi uda Lisiba (A:ia ea mano) amola gilisili golaiba:le, diwaneya udidi. Amoga, A:bena da ougi bagade ba:i. E amane sia:i, “Di da dawa:loba na da Soloma baligi fa:ma:bela:? Di da dawa:loba na da Yuda dunu ilia hawa: hamobe hamosala:? Na da muni amogainini dia ada Solo amola yolalali amola ea sama huluane, ili fawane fuligala:su. Amola Da:ibidi da dili mae hasalima:ne, na da hamosu. Be wali di da ogogole na da udama doaga:i sia:sa. * 1Sa:miuele 15:28- 10 Hina Gode da Da:ibidima, E da Isala:ili hina bagade hou Solo amola egaga fi amoga fadegale, Da:ibidi da Isala:ili amola Yuda soge huluanedafa ouligima:ne hina bagade hamomu ilegei. Wali, na da amo hou dafawanedafa ba:ma:ne hame hamosea, Gode da na fane legemu da defea.” 11 Esiabousiede da A:benaba:le bagadewane beda:i. E da bu adole imunu hamedei ba:i.
12 Amogalu, Da:ibidi da Hibalone moilai bai bagadega esalu. A:bena da ema adola ahoasu dunu ema amane sia:na masa:ne asunasi, “Nowa da ninia soge ouligima:bela:? Nama gousa:su hamoma. Amasea, Isala:ili dunu huluane di fuligala:ma:ne, na da di fidimu.” 13 Da:ibidi da bu adole i, “Defea! Dia liligi afae fawane hamosea, na da ani gousa:su hamomu. Di da na ba:la masea, Solo idiwi Maiga:le, amo nama oule misa.”
14  1 Sa:miuele 18:27Amola Da:ibidi da sia: adola ahoasu dunu Esiabousiede ema amane sia:ma:ne sia:si, “Na uda Maiga:le nama bu ima. Na da Filisidini dunu 100 ilia ewa gadofo amo uda lama:ne dabe i galu.”
15 Amaiba:le, Esiabousiede da Maiga:le amo ea egoa Ba:ladiele (La:ise egefe) amo ea lai amo sugui. 16 Ba:ladiele da diginiwane Maiga:lema fa:no bobogele, Bahiulimi moilaiga doaga:i. Amalalu, A:bena da ema amane sia:i, “Di diasua buhagima!” Amanobamone, e da buhagi.
17 A:bena da Isala:ili ouligisu dunu ilima asili, amane sia:i, “Dilia da eso bagohame amoga Da:ibidi dilia hina bagade hamoma:ne hananusu. 18 Wali, amo hamoma! Hina Gode Ea sia:i bu dawa:ma! E amane sia:i, `Na da na hawa: hamosu dunu Da:ibidi amo ea loboga, Na fi Isala:ili dunu amo Filisidini dunu amola ilia ha lai dunu huluane ili mae hasalima:ne gaga:mu.’ ” 19 Amola A:bena da amanewane Bediamini fi dunuma sia:i. Amalalu, e da Hibalone amoga asili, e da Bediamini amola Isala:ili dunu ilia hamomu sia:i, amo Da:ibidima olelei.
20 A:bena amola ea dunu 20 agoane da Hibalone moilai bai bagadega Da:ibidima misi. Da:ibidi ili aowama:ne lolo nasu hamoi. 21 A:bena da Da:ibidima amane adole i, “Hina noga:idafa! Na da wali asili, Isala:ili dunu huluane di fuligala:ma:ne hamomu. Amasea, ilia huluane da di hina bagade hamoma:ne sia:mu. Amola dia hanai defele, di da Isala:ili soge huluanedafa ouligima:mu.” Da:ibidi da A:bena da se hamedafa nabima:ne, gaga:su sia: ilegei.
Youa:be da A:bena Fane Legei
22 Amalu fa:no, Youa:be amola Da:ibidi ea ouligisu dunu eno da ha wa:i asili, liligi lai bagadedafa gagaguli buhagi. Be ilia da A:bena Hibalone amoga esalebe hame ba:i. Bai Da:ibidi da A:benama e da se hamedafa nabima:ne, gaga:su sia: ilegele, hi diasua masa:ne asunasi. 23 Youa:be amola ea dunu da doaga:le nabagaloba, A:bena da Da:ibidima misini amola Da:ibidi da e se mae nabima:ne ilegelalu hi diasua masa:ne asunasi, amo ilia nabi. 24 Amaiba:le, Youa:be da hina bagade ema asili amane sia:i, “Di da adi hamobela:? A:bena da dima misi. Dia abuliba:le e udigili masa:ne logo doasibala:? 25 E da dima ogogomusa: misi. Amola dia hamobe amola ahoabe huluane abedemusa: misi. Di da ea hou dawa:!”
26 Youa:be da Da:ibidi yolesilalu, sia: adola ahoasu dunu, amo A:bena bu misa:ne sia:ma:ne asunasi. Ilia da A:bena amo Sila si hano esalebe ba:loba, e bu oule misi. Be Da:ibidi da amo hou hame dawa:i galu.
27 A:bena da Hibalone logo holeiga doaga:loba, Youa:be da logo bega: ema ogogole wamo sia: sia:musia:ne oule aliagale, e gobiheiga hagomo sone legei. Amola A:bena da medole legei dagoi ba:i. Bai e da Youa:be eya A:sahele fane legei. 28 Da:ibidi da amane hamoi sia: nababeba:le, e da amane sia:i, “Hina Gode da dawa:! Na amola na baligia aligi dunu huluane, ninia da A:bena e hamedafa fane legei. 29 Gode da Youa:be amola ea sosogo fi huluane ilima amo hou ea dabe se iasu ilima imunu da defea. Egaga fifi misunu amo ganodini, dunu afae da gadofo olo bagade o wadela:i uda lasu olo bagade o dunu da gasa hameba:le uda ea hawa: fawane hamomu dawa: o dunu da gegesu ganodini fane legei o dunu da ha:i bagade, agoaiwane dunu ba:mu da defea. Gode da Youa:be fi ilima amane se dabe imunu da defea.” 30 Youa:be amola eaeya Abisia:i da amanewane A:bena dabe i. Bai e da ela eya A:sahele amo Gibione gegesu ganodini fane legei.
Ilia da A:bena Uli dogoi
31 Amalalu, Da:ibidi da Youa:be amola ea dunu ilia da abula gagadelale, amola abula wadela:i ebobolesi sasalili, A:benaha fofagini didigia:ma:ne sia:i. Bogoi uli dogomusa: gilisisu amoga, hina bagade Da:ibidi da bogoi doufa da:iya gisa ahoabe amoga fa:no bobogei. 32 Ilia da A:bena amo Hibalone moilai bai bagadega uli dogoi. Da:ibidi amola dunu huluane da uli dogoi bega: didigia:sa esafulu. 33 Da:ibidi da A:benaha asigili fofagi gesami amane hea:i, “A:bena da abuliba:le gagaoui dunuga bogosu defele bagobela:? 34 Ea lobo da hame la:gi ba:i. Ea emo da hame la:gi ba:i. E da dunu amo wadela:i hamosu dunuga medole legei, amo defele bogoi.” Amalalu, dunu huluane eha da bu didiga:i. 35 Amo esoha, dunu da gebewane Da:ibidi e ha:i moma:ne sia:i. Be e da dafawane amane ilegele sia:i, “Na da wali eso amoga ha:i nasea, Gode da na fane legemu da defea.” 36 Ilia da amo hou ba:lalu, hahawane ba:i. Dafawane! Ilia da hina bagade Da:ibidi ea hamobe huluane hahawane ba:i. 37 Da:ibidi ea fi dunu huluane, amola Isala:ili fi dunu huluane da hina bagade da A:bena fane legei amo hamedafa fidi, amo noga:le dawa:i galu. 38 Hina bagade da ea eagene ouligisu dunuma amane sia:i, “Dilia! Noga:le dawa:ma! Wali eso, Isala:ili soge ouligisu dunu bagade da bogoi dagoi.
39 Gode da na hina bagade hamoma:ne ilegei dagoi. Be wali eso na da gasa hamedene gogaya:i ba:sa. Selouaia egefelali da baligili bidi hamobeba:le, na higasa. Hina Gode da ilia wadela:i hamoi defele, se dabe ilima imunu da defea.”

*3:9: 1Sa:miuele 15:28

3:14: 1 Sa:miuele 18:27