24
Da:ibidi da Solo Fane Legemu Logo Ba:i be Hame Fai
Solo da Filisidini dunuma gegenanu buhagi. Ilia da Soloma Da:ibidi da wadela:i hafoga:i soge Enegedi gadenene esala:ba:ya ema olelei. Solo da Isala:ili dadi gagui dunu baligili noga:idafa 3,000 agoane oule asili, soge ea dio amo Sigua Goudi Gele amoga gusudili, Da:ibidi amola e dunu hogolalu. * Gesami Hea:su 57 Dialuma Sia:; Gesami Hea:su 142 Dialuma Sia:E da logoga sibi gagoi gadenene magufu gelaba amoga misini, iga gimusa: asili, amo ganodini golili sa:i. Amo magufu gelaba ganodini, Da:ibidi amola ea dunu da guma:dafa wamoaligi dialu. Da:ibidi ea dunu da ema amane sia:i, “Dia logo da doasi diala. Hina Gode da dia ha lai dunu dia lobo da:iya ima:ne sia:i, amo wali di da dia hanaiga ema hamomu logo doasi dagoi.” Da:ibidi da gebe gogoli asili, Solo ea abula fe hedofalai. Solo da ema amane hamobe hi hame dawa:i.
Be amalu Da:ibidi ea asigi dawa:su ganodini se nabi. 1 Sa:miuele 26:11E da ea dunu ilima amane sia:i, “Na da dunu amo Hina Gode Ea hina bagade hamoma:ne ilegei, ema se imunu da defea hame. Hina Gode da na ema se imunu logo hedofamu da defea. Bai e da Hina Gode Ea ilegei dunuba:le.” Da:ibidi da amane sia:beba:le, ea dunu da Soloma doagalamusa: dawa:i bu yolesi.
Solo da wa:legadole, magufu gelabo yolesili, logoga asi.
Amalalu, Da:ibidi da ema fa:no bobogele, gadili asili, ema wele sia:i, “Hina bagade noga:idafa!” Solo da beba:i. Da:ibidi da Solo nodoma:ne osoboga begudili, amane sia:i, “Dia abuliba:le ogogosu dunu amo ilia na da dima se imunusa: logo hogosu, amo ilia sia:be nabasala:? 10 Disu da ba:lala. Wahadafa magufu gelaba ganodini, Hina Gode da hamobeba:le, na da na hanaiga dima hamomu logo doasi dagoi ba:i. Be na da dima asigiba:le, dima se fonobahadi imunusa: hame dawa:i. Bai Hina Gode da di hina bagade hamomusa: ilegei. 11 Na ada! Ba:ma! Na da dia abula fonobahadi damui gagui diala. Na da di fane legemu galu, be na da goe fawane damuni lai. Amo hou ba:beba:le, na da dima hamedafa lelelemu amola dima se hamedafa imunu, di amo noga:le dawa:ma. Na da dima wadela:le hamedafa imunu, di amo noga:le dawa:ma. Na da dima wadela:le hamedafa hamoi. Be di da na fane legemusa: awelala. 12 Hina Gode da ania hou fofada:nanu, nowa da wadela:le hamoi E da sia:mu. Na da dima se hamedafa imunu. Amaiba:le, di da nama se bagade iabeba:le, Hina Gode da dima se dabe imunu da defea.
13 Di da musa: sia:su amo dawa:, ‘Wadela:i dunu fawane da wadela:le hamosa.’ Amaiba:le, na da dima se hame imunu. 14  1 Sa:miuele 26:20Isala:ili hina bagade da hamedei liligi fane legemusa: dawa:lala. Na da hamedei, wa:me bogoi amola dede amo agoaiwane gala.
15 Hina Gode Hi fawane da fofada:nanu, nowa da moloi amola nowa da giadofai sia:mu. E da amo liligi hogolalu, di amo na mae fane legema:ne, na gaga:ma:mu.”
16 Da:ibidi da sia:i dagole, Solo da amane sia:i, “Nagofe! Da:ibidi! Amo da dafawane dila:?” Amola e da muni dinanu. 17 Amalalu, e da Da:ibidima amane sia:i, “Dafawane! Di da moloi amola na da giadofai. Di da nama noga:le hamosu, be na da dima wadela:le hamoi. 18 Wali eso, dia da nama asigi hou olelei dagoi. Bai Hina Gode da na amo dia loboga i dagoi, be di da na hame fane legei. 19 Dunu da ea ha lai gagusia, e da amo dunu mae hobeale fane legesa. Be di da hame amai. Di da waha nama hamobeba:le, Hina Gode da dima hahawane dogolegele hamomu da defea. 20 Wali na fada:ne dawa:. Di da Isala:ili hina bagade hamomu amola hina bagadewane gebewane esalumu. 21 Be na dunu da na dio amola na sosogo ilia dio amo gogolesa:besa:le, Hina Gode Ea Dioba:le di da nagaga fi mae fane legema:ne ilegele sia:ma.” 22 Da:ibidi da amaiwane ilegele sia:i.
Amalalu, Solo da hi diasuga buhagi. Amola Da:ibidi amola ea dunu da ilia wamoaligisua buhagi.

*24:3: Gesami Hea:su 57 Dialuma Sia:; Gesami Hea:su 142 Dialuma Sia:

24:6: 1 Sa:miuele 26:11

24:14: 1 Sa:miuele 26:20