23
Da:ibidi da Giaila Moilai Gaga:i
Filisidini dunu da Giaila moilai amo doagala:lalu, gagoma gaheabolo fai amo wamolalu. Da:ibidi da amo sia: nabi. Amaiba:le, e da Hina Godema amane adole ba:i, “Na da asili Filisidini dunu doagala:ma:bela:?”
Hina Gode da bu adole i, “Ma! Ili doagala:ma amola Giaila gaga:ma!”
Be Da:ibidi ea dunu da ema amane sia:i, “Guiwane Yuda sogega da nini beda:ma:ne ha lai liligi defele gala. Be ninia da Giaila amoga Filisidini dadi gagui doagala:musa: ahoasea, baligili se nabimu.” Amaiba:le, Da:ibidi da bu Hina Godema adole ba:i. Amola Hina Gode da ema amane sia:i, “Masa! Giaila moilaiga doagala:musa: masa! Bai Na da di Filisidini dunu hasalasimusa: hamomu.”
Amaiba:le, Da:ibidi amola ea dunu da Giaila moilaiga asili, Filisidini dunuma doagala:i. Ilia da Filisidini dunu bagohame fane lelegele, ilia laigebo huluane sasamogei. Amowane, Da:ibidi da Giaila moilai gaga:i.
Abaia:da (Ahimelege egefe) da hobeale, Da:ibidima Giaila moilaiga madelaloba, e da ‘Ifode’ gaguli asi. Solo da Da:ibidi da Giaila amoga asi nababeba:le, e amane sia:i, “Gode da Da:ibidi amo na gasaga fama:ne, nama i dagoi. Da:ibidi da gagili sali moilai amo ganodini asiba:le, hisu hi sanenesi dagoi.” Amaiba:le, Solo da ea dadi gagui dunu gegemusa: misa:ne wele sia:i. Ilia da Giaila amoma doagala:le, Da:ibidi amola ea dunu amoga gagili salawane esalu, ilima gegemusa: dawa:i galu. Da:ibidi da Solo ema doagala:musa: ilegelalu, amo nababeba:le, e da gobele salasu dunu Abaia:da ema amane sia:i, “Ifode amo goeguda: gaguli misa!” 10 Amalalu, Da:ibidi amane sia:i, “Isala:ili ilia Hina Gode! Na da nabi amo na hamobega, Solo da Giaila amoga misini, moilai wadela:lesimusa: ilegelala. 11 Amo hamosea, Giaila fi dunu da na Soloma ima:bela:? Na nabi defele, Solo da misa:bela:? Isala:ili Hina Gode! Na da Dima edegesa! Nama adole ima!”
Hina Gode da amane adole i, “Solo da misunu!”
12 Da:ibidi da bu adole ba:i, “Giaila fi dunu da Solo samogema:ne, na ema ima:bela:?”
Hina Gode da adole i, “Ilia da di ema imunu!”
13 Amaiba:le, Da:ibidi amola ea dunu (huluane da 600 agoane) da hedolowane Giaila yolesili, gadili ahoanu. Solo da Da:ibidi da Giaila amoga hobea:i, amo sia: nababeba:le, e da ea musa: ilegei yolesiagai.
Da:ibidi da Agolo Sogega Esalu
14 Da:ibidi da agolo soge (wadela:i hafoga:i soge Sife moilai bai bagade gadenene gala) amo ganodini wamoaligi lalu. Solo da mae yolesili, Da:ibidi hogolalu. Be Hina Gode da Da:ibidi gaga:su. 15 Da:ibidi e da Solo ea e medole legemu galebeya dawa:lebe, amo hi dawa:i galu. E da Houlese sogebi wadela:i hafoga:i soge Sife moilai bai bagade gadenene esalu. 16 Yonada:ne da Da:ibidi ea dogo denesima:ne, amola Gode da e gaga:ma:ne esala amo olelema:ne, amoga asi. 17 E da Da:ibidima amane sia:i, “Mae beda:ma! Na ada Solo da di wadela:lesimu hamedei ba:mu. E da noga:le dawa:, amo di da fa:no ea hina bagade sogebi lamu, amola na da dia baligia hina ba:mu.” 18  * 1 Sa:miuele 18:3Ela da eso huluane dogolegele esaloma:ne sema ilegei. Da:ibidi da Houlese amoga esalu, amola Yonada:ne da hi diasuga asi.
19  Gesami Hea:su 54 Dialuma Sia:Sife fi dunu mogili da Gibia moilaiga Soloma asili ema amane sia:i, “Da:ibidi da ninia soge Houlese amo ganodini wamoaligisa. E da Ha:sila Goumi amo Yuda soge ga (south) la:idili esala. 20 Hina bagade noga:idafa! Di da e gagulaligimu bagade hanai, amo ninia dawa:. Amaiba:le, ninia sogega misa. Amasea, ninia da di amo dunu gagulaligima:ne, logo doasimu.” 21 Solo da ilima amane nodoi, “Dilia da nama asigiwane hamobeba:le, Hina Gode da dilima hahawane dogolegele hamomu da defea.
22 Dilia ea wamoaligisu bu noga:le ba:ma:ne masa. Nowa da e ba:i galea, amo hogoma. Bai ea ogogole dawa:digisu hou, amo na da nabi. 23 Ea wamoaligisu sogebi huluane noga:le hogolalu, nama sia:legema. Amasea, na da nini masunu. E da dilia sogea amogaiwane esalea, na da ema fa:no bobogele gagulaligimu. Hedolo hame ba:sea, na da Yuda soge huluanedafa hogomu.”
24 Amalalu, Sife fi dunu da yolesili, ilia da Solo bisili Sife sogega buhagi. Da:ibidi amola ea dunu da Ma:ione hafoga:i soge, wadela:i fago Yuda soge ga (south) la:ididili amoga esalebe ba:i. 25 Solo amola ea dunu da Da:ibidi hogola asi. Be Da:ibidi amo nababeba:le, gele agolo Ma:ione wadela:i hafoga:i soge amo ganodini diala, amoga asili esalu. Solo da Da:ibidi amo sogebia esalebe nabaloba, ema fa:no bobogemusa: asi.
26 Solo amola ea dunu da agolo la:idi esalu, amola Da:ibidi da agolo amogawane la:ididili esalebe ba:i. Da:ibidi amola ea dunu da hehenaia hobealebe ba:i. Bai Solo da ili gagulaligimu gadenene ba:i. 27 Be amoha, sia:ne iasu dunu da Soloma doaga:le, ema amane sia:i, “Wahadafa buhagima! Filisidini dunu da ninia sogega doagala:le, golili daha.” 28 Amaiba:le, Solo da Da:ibidi sefasilalu yolesili, buhagili, Filisidini dunuma gegemusa: asi. Amaiba:le, ilia da amo agolo dio “Afafasu Agolo” asuli.
29 Da:ibidi da amo soge yolesili, Enegedi sogega wamoaligimusa: asili, esalu.

*23:18: 1 Sa:miuele 18:3

23:19: Gesami Hea:su 54 Dialuma Sia: