22
Gobele Salasu Dunu Huluane da Fane Legei Dagoi Ba:i
* Gesami Hea:su 57 Dialuma Sia:; Gesami Hea:su 142 Dialuma Sia:Da:ibidi da Ga:de moilaiga hobeale, magufu gelaba Adalame moilai gadenene amoga asi. Ea olalali amola sosogo fi eno da e amogawi esalebe nababeba:le, ilia da ema madelamusa: asi. Amola dunu 400 eno, mogili da enoga banenesi, mogili da hame gagui, mogili da enoma dabe imunu gala o hahawane hame esala, ilia Da:ibidima madelale, e da ilia bisilua hamoi.
Da:ibidi da amo sogebi yolesili, Misiba moilai Moua:be soge ganodini amoga asi. E da Moua:be hina bagade ema amane sia:i, “Dafawane! Dia na ada amola ame ela misini dilimagai esalawane, na da Gode Ea nama adi hamomu ganabela:le, hogoma:ma.” Amaiba:le, Da:ibidi da ea ada amola ame Moua:be hina bagade ea ouligima:ne yolesilalu, Da:ibidi da Adalame magufu gelaba wamoaligili esalu defele, ela da amogawi esalu. Amalalu, balofede dunu Ga:de da Da:ibidima misini, amane sia:i, “Gui maedafa esaloma! Hedolodafa Yuda sogega masa!” Amaiba:le, Da:ibidi da yolesili amola Helede iwilaga asi.
Eso afaega, Solo da Gibia sogega agolo damana ea goge agei hi loboga gaguli amola ea dadi gagui ouligisu dunu ilia e beba:le sisiga:le aligili, ‘da:malisige’ ifa ougiha esalu. E da Da:ibidi amola ea dunu ili ba:i sia:be nabi galu. Amola e da ea dadi gagui ouligisu dunuma amane sia:i, “Dilia Bediamini dunu nabima! Dilia adi dawa:bela:? Da:ibidi da dili huluanema soge amola waini efe sagai ima:bela:? E da dili huluane ea dadi gagui ouligisu dunu hamonesima:bela:? Amo dawa:beba:le, dilia da na sogebi lamusa: wamo sia:ga ilegesala:? Dilia afaega da nama nina: manodafa amoea Da:ibidima gilisi amo nama hame sia:i. Afaega da nama hame asigisa amola Da:ibidi ninia: dunudafa da wahadafa na fane legema:ne logo hogolala. Amola na manodafa da Da:ibidi e noga:le denesima:ne sisasa.”
1 Sa:miuele 21:7-9; Gesami Hea:su 52 Dialuma Sia:Douege da Solo amola ea ouligisu dunu amo ili gilisili lelefula. E amane sia:i, “Na da Da:ibidi amo Noube moilai bai bagadega, Ahaidabe egefe Ahimelege ema ahoanebe ba:i. 10 Ahimelege da Hina Godema Da:ibidi da adi hamoma:bela:le adole ba:i. Amalalu, e da Da:ibidima ha:i manu amola Filisidini dunu Goulaia:de ea gegesu gobihei i.”
11 Amaiba:le, Solo da gobele salasu dunu Ahimelege amola ea sosogo fi huluane (amo amola da Noube gobele salasu dunu esalu) amo huluane lala masa:ne sia:sili, amola ilia da Soloma mafia:i. 12 Solo da Ahimelegema amane sia:i, “Ahimelege nabima!”
Ahimelege da bu adole i, “Hina! Na da dia hawa: hamosu dunu wea!”
13 Solo da ema adole ba:i, “Abuliba:le, di amola Da:ibidi ali da na sogebi lamusa: sia:ga ilegesala:? Abuliba:le, di da ha:i manu amola gegesu gobihei ianu, Godema Da:ibidi ea hawa: hamoma:ne adole ba:bela:? E da wali nama ogobele amola na fane legemusa: logo hogolala.” 14 Ahimelege da bu adole i, “Da:ibidi da dia baligili moloidafa hawa: hamosu ouligisu dunu. E da disoa:dafa, dia da:i ouligisu dunu ilia hina gala. Amola dia diasua fi amola hawa: hamosu dunu huluane da ema nodosa.
15 Dafawane! Na da e fidima:ne, Godema sia:ne gadolesi, amola amo da degabo hame galu. Be na amola na sosogo da dia sogebi lamusa: wamowane ilegemu hame dawa:. Hina noga:idafa! Dia da niniagoane diwaneya udidimu da defea hame.”
16 Solo da amane sia:i, “Ahimelege! Di amola dia sosogo huluane da bogogia:mu.”
17 Amalalu, e da da:igene ouligisu dunu e gadenene lelefulubi ilima amane sia:i, “Hina Gode Ea gobele salasu dunu medole legema! Bai ilia amola Da:ibidi da gilisili wamowane ilegele, Da:ibidi ea hobea:i amo nama mae olelele, ilia ogogole hame dawa:be sia:i, be ilia da dawa:i galu.” Be da:igene ouligisu dunu ilia da lobo lalegadole, Hina Gode Ea gobele salasu dunu fane legemu higa:iba:le, hame hamoi. 18 Amaiba:le, Solo da Douegema amane sia:i, “Dia ili fane legema!” Amalalu, Douege da ili huluane fane legei. Amo esoha e da gobele salasu dunu85 (huluane da Ifode gaguli ahoasu defele esalu) amo hulu fane legei dagoi. 19 Amola Solo da dunu huluane gobele salasu dunu ilia moilai Noube amoga esalebe, amo huluane fane legema:ne sia:i. Dunu amola uda amola mano, mano dudubu, bulamagau, dougi, sibi-huluanedafa da fane legei dagoi ba:i.
20 Be Ahimelege egefe afae ea dio amo Abaia:da e hobeale asili, Da:ibidima madelai.
21 E da Da:ibidima Solo ea da Hina Gode Ea gobele salasu dunu fane legei, amo adodole i. 22 Da:ibidi da ema amane sia:i, “Amohaga na da Douege esalebe ba:loba, na da dawa:digi, e da Soloma adomu galebeya dawa:i galu. Amaiba:le, na giadofale hamobeba:le, dia sosogo huluane da bogogia:i. 23 Ani esala:di! Mae beda:ma! Solo da di amola na fane legemusa: hanai. Be di da ani esalea gaga:i ba:mu.”

*22:1: Gesami Hea:su 57 Dialuma Sia:; Gesami Hea:su 142 Dialuma Sia:

22:9: 1 Sa:miuele 21:7-9; Gesami Hea:su 52 Dialuma Sia: