7
Dabe Ima:ne Iasu
Dabe Ima:ne Iasu gobele salasu hou da hadigidafa. Hagudu da ilia hamoma:ne sia:i dedei diala. Dilia Dabe Ima:ne Iasu ohe amo oloda ea gagoe (north) la:idi (amoga ilia da gobele salasu ohe medole legesa) amoga medole legele, ea maga:me amo oloda ea la:idi la:idi biyaduyale gala amoga sogaga:la:gaganoma:mu.
- Amasea, ea sefe huluane amola ea sefe la:go amola dialumagaisa amola ea fogome ganumui amola sefe amoga diala amola habe ea la:idi noga:iwane gala amo dasega:le, oloda da:iya gobesima:mu. Gobele salasu dunu da oloda da:iya sefe huluane Hina Godema Dabe Ima:ne Iasu hamoma:ne, gobesima:mu. Nowa da gobele salasu dunu fi amo ganodini gawali gala da amo manu da defea. Be amo da hadigi sogebi amo ganodini manu da defea. Bai amo iasu da hadigidafa.
Hamoma:ne sia:i afadafa da Dabe Ima:ne Iasu amola Wadela:i Hou Da:be Ima:ne Iasu amoga ouligisa. Amo da nowa gobele salasu dunu da gobele salasu hamoi galea, amo hu da ea:. Gobele salasu dunu da ohe Hina Godema ima:ne gobele salasea, e da amo ea gadofo lamu. Gala:ine Iasu amola amo da gobele nasu ganodini gobei o ofodo ganodini o agi gobesu agoai da:iya gobei amo ha:i manu huluane da gobele salasu dunu amo da Godema gobele sali, amo ea:. 10 Be Gala:ine Iasu hame gobei (susuligi gilisi o hafoga:i) amo huluane da Elane gobele salasu dunu fi ilia:. Amo fifili defele ima:mu.
Hahawane Gilisili Olofole Iasu
11 Hagudu da Hahawane Gilisili Olofole Iasu Hina Godema ima:ne hamoma:ne sia:i dedei diala. 12 Nowa dunu da Godema nodoma:ne amo Iasu imunusa: dawa:sea, e da ohe gobele salimusa: amola agi ga:gi (yisidi hame gilisi) gaguli misa:mu. Amo agi ga:gi da falaua amola olife susuligi amoga hamoi o belowagi amoga olife susuligi da legei o falaua ga:gi amola olife susuligi gilisi amoga hamoi. 13 Amola eno, e da agi ga:gi yisidi hame gilisi amo gobei gaguli misa:mu. 14 E da agi ga:gi hisu hisu amo fifili, Hina Godema dawa:ma:ne Ema imunu. Amo agi ga:gi da gobele salasu dunu amo da ohe ea maga:me lale, oloda la:idiga sogaga:la:gaganosa, amo dunu ea:. 15 Ohe ea hu da eso amoga e da gobele sali amo mai dagoi ba:ma:mu. Golale, hahabe, eno hu hame mai dialumu da sema bagade.
16 Be dunu da ea sia: ilegei dafawaneyale ba:ma:ne o udigili hahawane ima:ne, Hahawane Gilisili Olofole Iasu gaguli masea, amo esoga ha:i manu hame mai diala, amo aya esoga manu da defea. 17 Be hu da eso osodayale dialebe ba:sea, amo gobesima:mu. 18 Be dunu da eso osodayale amoga hu nasea, Gode da iabe dunu ea iasu hame lamu. Hina Gode da ea wadela:i hou hame gogolema:ne olofomu. Be E da amo iasu ledo hamoi dagoi ba:mu. Amola nowa dunu da amo nasea, se nabimu. 19 Be ledo hamoi liligi da Godema Iasu hu amo digili ba:sea, amo hu mae moma:ne sia:ma. Amo hu gobesima:mu. Nowa dunu da Hina Gode Ea sema defele dodofei dagoi ba:sea, da Godema Iasu bu manu defele ba:mu. 20 Be nowa da ledo gala hame dodofei ba:sea, amo hu nasea, e da Gode Ea Fidafa amoga afafai dagoi ba:mu. 21 Amola, nowa da ledo hamoi liligi (dunuga o ohega hamoi) digili ba:lu, amo hu udigili nasea, e amola da Gode Ea Fidafa amoga afafai dagoi ba:mu.
22 Hina Gode da Mousesema (Isala:ili fi dunuma alofele ima:ne) hagudu dedei hamoma:ne sia:i olelei. 23 Bulamagau, sibi amola goudi, ilia sefe maedafa moma:ne sia:ma. 24 Ohe amo da hisu bogoi o sigua ohega medole legei, amo ea sefe mae moma:ne sia:ma. Be ea sefe eno hou hamomusa: lamu da defea. 25 Nowa da ohe amo Hina Godema ha:i manu iasu imunusa: ilegei galu, amo ea sefe nasea da Gode Ea Fidafa amoga afafai dagoi ba:mu.
26  * Mui 9:4; Gobele Salasu 17:10-14, 19:26; Mousese ea Malasu 12:16, 12:23, 15:23Isala:ili dunu da habodili esalea, sio o ohe ilia maga:me manu da sema bagade.
27 Nowa da amo sema wadela:sea, da Gode Ea Fidafa amoga afafai dagoi ba:mu.
28 Amola Hina Gode da Mousesema Isala:ili fi dunuma alofele ima:ne amo hagudu dedei hamoma:ne sia:i olelei. 29 Nowa da Hahawane Gilisili Olofole Iasu imunusa: dawa:sea, e da amo fifilalu, fifi afae Hina Godema imunusa: gaguli misa:mu. 30 E da amo hi loboga ha:i manu iasu gaguli misa:mu. E da amo ohe ea sefe amola ea bidegi gaguli misini, Hina Godema ima:ne sia:ma. 31 Gobele salasu dunu da sefe amo oloda da:iya gobesimu. Be bidegi amo da gobele salasu dunu ea:. 32 - 33 Amo ohe ea emodafa e da gobele salasu dunu amo da maga:me amola sefe Hahawane Gilisili Olofole Ima:ne iaha, amo ema imunu. 34 Ohe ea bidegi amola emodafa amo ele da iasu noga:idafa amo Hina Gode da Isala:ili fi dunu ilima lale, gobele salasu fi dunu ilima iaha. Amo hou da mae yolesili, dialumu. 35 Amo da ha:i manu Hina Godema iasu, amo fifili, Elane amola egefelali, amo ilia gobele salasu dunu ilegesu eso amoga iasu. 36 Amo esoga, Hina Gode da Isala:ili dunu ilima ilia da iasu fifili, amo fifi gobele salasu dunuma ima:ne sia:i. Amo hamoma:ne sia:i da Isala:ili dunu ilima fa:no eso huluane mae yolesili, ouligima:ne sia:ma
37 Defea! Amo da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu, Gala:ine Iasu, Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu, Mae Dawa:le Wadela:i Hamoi Iasu, Dabe Ima:ne Iasu amola Hahawane Gilisili Olofole Iasu ilia hamoma:ne sia:i huluane dedei diala.
38 Sainai Goumi, hafoga:i soge ganodini, amogawi Hina Gode da amo hamoma:ne sia:i huluane Mousesema i dagoi. Eso amoga E da Isala:ili dunu ilia iasu ima:ne sia:i, E da amo hamoma:ne sia:i Mousesema i.

*7:26: Mui 9:4; Gobele Salasu 17:10-14, 19:26; Mousese ea Malasu 12:16, 12:23, 15:23