13
Isala:ili Dunu ilia Filisidini Dunuma Gegei
Solo da lalelegele, ode 30 agoane esalu, e da hina bagade dunu hamoi. E da hina bagade hamone, Isala:ili dunu ouligilala, ode 42 baligi. Solo da dunu 3,000 agoane ilegei. Dunu 2,000 agoane da hi oule Bedele goumi sogega amola Migema:se sogega. Amalu dunu l,000 eno Solo da ea mano Yonada:ne oule masa:ne, Gibia moilai (Bediamini fi ilia soge ganodini galu) amoga asunasi. Amalu Solo da dadi gagui oda amo, ili diasua buhagima:ne sia:i.
Yonada:ne da Giba sogega, Filisidini dadi gagui dunu ouligisu dunu fane legei dagoi. Filisidini dunu huluane da amo hou nabi dagoi. Amalalu, Solo da Hibulu dunu huluane gegesu amoma misa:ne sia:i. Ea sia: adole iasu dunu ilia da Isala:ili fifilai huluane nabima:ne, dalabede fulabosu. Ilia da Isala:ili dunu huluane amo Solo da Filisidini dadi gagui ouligisu dunu fanelegei dagoi olelei. Amola Filisidini dunu da Isala:ili dunu bagade higasa, amola olelei. Amaiba:le, dunu ilia da Solo ea ili Giliga:lega masa:ne sia:si, amoga nabawene asi.
Filisidini dunu ilia da Isala:ili dunuma gegemusa: wa:i. Ilia da hosiga hiougisu sa:liode 30,000 agoane ba:i, amola hosi da:iya fila heda:i gegesu dunu 6,000 agoane ba:i, amola dadi gagui dunu da gilisidafa idimu hamedei, hano bega: bosoda:i afae afae ea idi defele ba:i. Ilia da Migema:se moilai (amo da Beda:ifane moilaiga gusudili galu) amoga asili, ha wa:i fisisu gagui. Amalalu, Filisidini dunu da Isala:ili dunuma gasa fili, doagala:i. Gasa bagade gegebeba:le, Isala:ili dunu da bu dabe gegemu hamedei ba:i. Ilia hobeale, mogili da magufu gelabo amola uli dogoi amola gele sogebi, amola hano si amo ganodini wamoaligi. Dunu oda da Yodane Hano degele, Ga:de amola Gilia:de ilia ouligisu soge ole amo alofele asi. Solo da Giliga:lega esalu, amola dadi gagui dunu amola eno dunu ema gilisi da bagadewane beda:ga yagugududalu. * 1 Sa:miuele 10:8Solo da Sa:miuele Giliga:lega misunu sia:si amo misa:bela:le eso fesuale agoane Giliga:lega ouesalu, be Sa:miuele da hame misi. Dunu oda ilia da Solo ea mae ba:ma:ne wamo hobeale afia:i. Amaiba:le, Solo da ilima amane sia:i, “Wadela:i Hou Dabe Ima:ne gobele salasu liligi amola Hahawane Gilisili Olofole gobele salasu liligi nama gaguli misa.” Amalalu, e da amo liligi gobele sali. 10 Gobele sali amo dagomu galu, Sa:miuele da doaga:i. Solo da Sa:miuele yosia:musa: amola sia:gadomusa: asi. 11 Be Sa:miuele da amane sia:i, “Dia da adi hamobela:?”
Solo da adole i, “Dunu ilia da naba:le hobeale gogosa, amola di da di misunusa: ilegele sia:i amo defele hame misi. Amaia amoiwane da Filisidini dadi gagui dunu da nini doaga:la:musa:, Migema:sega gilisilala. 12 Amaiba:le na dawa:i amo da Filisidini ilia Giliga:lega wi nama doaga:la:ma:bela:le dawa:i, amola na da ilima hasalasima:ne, Hina Godema hame adole ba:i. Amaiba:le na dawa:i, amo da gobele salasu gobele salimusa: dawa:i.”
13 “Di da gagaoulewane hamoi galu,” Sa:miuele da adole i. “Di da dia Hina Gode Ea hamoma:ne dima olelei, amo defele hame hamoi. Di da amo hamoma:ne sia:i Hina Gode Ea dima i, amo defele hamosu ganiaba, di da Isala:ili ouligili fifi asi bagade sedagila:loba. 14  Asunasi Dunu Ilia Hou 13:22Be waha da dia gebewane hame ouligisa ahoanumu. Bai dia Hina Gode Ea sia: defele hame hamoi, amola Gode da Ea hanai dunu eno hogole, amo ea da hina bagade hamone Isala:ili dunu ouligimu.”
15 Sa:miuele da Giliga:le yolesili asi dagoi. Solo da ea dadi gagui dunu ilima madelale gegemusa: ahoabeba:le, dunu oda da ea baligiga aligili fa:no bobogei. Ilia da Giliga:leganini Gibiaga (Bediamini ea ouligisu soge amo ganodini) amoga asili doaga:i. Solo da e fisili asi dunu amo abodele ba:i, e da ba:loba dunu da 600 agoane ba:i. 16 Solo, ea mano Yonada:ne amola ea dadi gagui dunu ilia da wa:i asili Gibaga ha wa:i fisisu gaguli fi. (amo da Bediamini ea ouligibi soge amo ganodini) Be Filisidini ilia ha wa:i fisisu da Migema:sega galu. 17 Filisidini ilia da Migema:seganini Isala:ili dunu doaga:la:musa: udiana mogili asi. Mogili afae da Ofala moilai bai bagade (Sioule soge ganodini) amoga doagala:musa: asi, 18 mogili da Bedehoulone moilaigadi asi amola mogi da soge alalo amo da Sibouimi Fago amola hafoga:i soge amoga gadodili dialebe amoga asi.
19 Isala:ili dunu afaega da gulaga dadi hahamosu hame dawa:i galu, bai Filisidini dunu ilia da Hibulu dunu ilia gegesu gobihei sedade amola gegesu dadi debesa:besa:le, sema bagade ilegei. 20 (Isala:ili dunu ilia da Filisidini dunuma asili, ilia osobo gidinasu, goahei amola gisi nosu amo debemusa: ahoasu. 21 Debesea, bidi adosu da gasa fonobahadi afaega da goahei debesu amola bulamagau sese ahoasu ifa seda debesu, amola gasa adunaga osobo gidinasu amola moi dogosu debesu). 22 Gegesu amoga Isala:ili dadi gagui iliga da Solo amola ea mano Yonada:ne elea fawane da gegesu gobihei sedade amola goge agei gagui.
23 Filisidini dunu ilia da dadi gagui mogili Migema:sega Adobo Gigiadofa Ahoasu amo sosodo aligima:ne asunasi.

*13:8: 1 Sa:miuele 10:8

13:14: Asunasi Dunu Ilia Hou 13:22