21
Ilia da Solo egaga Fi Dunu Fane Lelegei
Da:ibidi ea Isala:ili soge ouligibi ganodini, ha:i bagade ba:i. Amo da mae yolele dialu, ode udiana gidigi. Amaiba:le, Da:ibidi da Hina Godema amo ea bai adole ba:i. Hina Gode da ema bu adole i, “Solo amola ea sosogo da wadela:i fane legesu hou hamosu. E da Gibione fi dunu medole lelegei dagoi.” * Yosiua 9:3-15(Gibione dunu da Isala:ili fi hame. Ilia da A:moulaide fi mogi fonobahadi. Amola Isala:ili fi da Gibione dunuma gousa:su hamone, ili gaga:ma:ne ilegei. Be Solo da amo ilegesu mae dawa:le, Gibione fi medole legemusa: dawa:i. Bai e da Isala:ili amola Yuda fi fawane esaloma:ne dawa:i galu). Amaiba:le, Da:ibidi da Gibione fi dunu ema misa:ne sia:nu, ilima amane sia:i, “Na da dili fidima:ne adi hamoma:bela:? Isala:ili dunu da dilima wadela:le bagade hamoi. Na da amoba:le dabe hamomusa: dawa:lala. Amasea, dilia da Hina Gode Ea fi dunu hahawane dogolegele ba:ma:ne sia:mu.”
Ilia da bu adole i, “Ninia Solo amola ea sosogo ilima gegei da silifa o gouli amoga dabemu da hamedei. Amola ninia da udigili Isala:ili dunu afae fane legemu higasa.” Da:ibidi da amane adole ba:i, “Amaiba:le, na da dili fidima:ne, adi hamoma:bela:?”
Ilia da bu adole i, “Solo da nini huluane wadela:le gugunufinisilalu, niniga afae Isala:ili soge ganodini mae esaloma:ne hanai galu. Amaiba:le, Solo egaga fi dunu fesuale amo ninima ima. Amasea, Hina Gode da amo ba:ma:ne, ninia da amo dunu Solo (Hina Gode Ea ilegei hina bagade) amo ea moilai Gibia, amoga hegoa:nesisimu.” Da:ibidi da amane sia:i, “Na da ili dilima imunu.”
1 Sa:miuele 20:15-17; 2 Sa:miuele 9:1-7Be Da:ibidi amola Yonada:ne elea dabele hamomu sia:ne sema ilegei amo baiga e da Solo ea aowa Mifibousiede, Yonada:ne ea mano amo hegoa:nesima:ne, ilima hame i. 1 Sa:miuele 18:19Be Da:ibidi da Amounai amola Mifibousiede (ela da Solo ea mano. Elea ame da A:iya ea idiwi Lisiba), amola Solo ea uda mano Mila:be egefe biyale (amo e da Basila:iai ea mano A:idilia:le, Mehoula soge dunu amo elea mano) amo huluane oule afia:i. Da:ibidi da ili Gibione dunugili i. Ilia da amo dunu Hina Gode ba:ma:ne, goumi da:iya hegoa:nesisi. Amo dunu fesuale da ili galuwane bogogia:i. Amo esoha woufo geabe galu amola bali gagobe galu, ilia amo dunu fane legei dagoi.
10 Amalalu, Solo ea gidisedagi uda ea dio amo Lisiba (A:iya ea idiwi) da eboboi abula lale, gele da:iya (amoga bogoi da:i hodo dialebe ba:i), e amogai abula diasu gagui. E da amogai esalobawane, bali bugi da muni gami. Amo esohaga e da sio amo bogoi da:i hodo mae moma:ne sefasisu. Amola gasia e da amo sigua ohega mae moma:ne sefasisu.
11 Da:ibidi da Lisiba ea hamoi nababeba:le, 12 § 1 Sa:miuele 31:8-13e da asili, Solo amola egefe Yonada:ne amo elea gasa, Ya:ibese moilai bai bagade Gilia:de soge fi dunuma dialu, amo hi lai dagoi. (Ya:ibese dunu da musa: elea gasa amo Bede Sia:ne moilai fi mogoa amogai wamolai. Filisidini dunu da amo esoha, ilia da Solo amola Yonada:ne Giliboua Goumia fane legeiya, ilia da ela da:i hodo amogawi hegoa:nesi). 13 Da:ibidi da Solo amola Yonada:ne elea gasa lale, amola dunu fesuale hegoa:nesi amo ilia gasa amolawane lidili, 14 amalalu, ilia da Yonada:ne amola Solo elea gasa amo lale, Solo ea eda Gisia ea uli dogoi (amo da Sila moilai Bediamini soge ganodini galu) amo ganodini sanasi. Ilia hina bagade ea sia:i defele hamoi dagoi. Amalalu, ilia da ilia soge amo fidima:ne sia:ne gadoloba, Gode da ilia hanai liligi ilima I.
Isala:ili Dunu da Filisidini Dunu bu Bagade Gegei
(1 Hou Olelesu 20:4-8)
15 Filisidini dunu amola Isala:ili dunu da eno gegesu ba:i. Da:ibidi amola ea dunu da Filisidini dunuma gegemusa: asi. Gegesu afae amoga, Da:ibidi da hele nabi.
16 Filisidini dunu bagadedafa ea dio amo Isabaibinobe (e da balase gegesu goge agei bagade ea dioi defei da 3.5 gilogala:me gaguli ahoasu, amola gaheabolo gegesu gobihei sedade ga:i ba:i) e da Da:ibidi fane legemusa: dawa:i. 17 ** 1 Hina bagade 11:36; Gesami Hea:su 132:17Be Abisia:i (ea ame da Selouaia), e Da:ibidi gaga:musa: misi. E da amo dunu bagade doagala:le, fane legei. Amalalu, Da:ibidi ea dunu ilia da ema amane sia:i, “Di gegemusa: bu maedafa masa:ne, dafawane ilegema!” Ilia da amane sia:i, “Bai di da Isala:ili sogega hobea misunu hahawane hou dafawane hamoma:beyale ouligisu dunu esalu. Amola, ninia da di fisimu higa:i.”
18 Amogalu fa:no, Isala:ili dunu da Filisidini dunuma Gobe sogega gegei. Amo gegesu ganodini, Hiusia fi dunu amo Sibigai, ea da dunu bagade ea dio amo Sa:fe fane legei.
19 Isala:ili da Filisidini dunuma Gobe sogega eno gegei. Amoga Eleha:ina:ne (Bedeleheme dunu Yie amo egefe) da Ga:de dunu Goulaia:de (1 Hou Olelesu 20:5 da Goulaia:de eya sia:sa) amo fane legei. Ea goge agei ea gadugagi defei da abula amunasu masini fanu ea defei amo defele galu.
20 Amalalu, gegesu eno da Ga:de moilai ba:i. Amogawi, dunu bagadedafa esalu. E da gegemu bagade hanai galusu. Ea lobo da afae afae lobosogo gafeyale galu amola ea emo afae afae amoga emo sasafo gafeyale galu. 21 E da Isala:ili dunuma gegene halasu. Amalalu, Yonada:ne (Da:ibidi ea ola Sia:ma amo egefe) da e fane legei.
22 Amo Filisidini dunu biyaduyale da Ga:de fi dunu bagadedafa (La:fa) amo egaga fi dunu. Amola Da:ibidi amola ea dunu da ili fane legei dagoi.

*21:2: Yosiua 9:3-15

21:7: 1 Sa:miuele 20:15-17; 2 Sa:miuele 9:1-7

21:8: 1 Sa:miuele 18:19

§21:12: 1 Sa:miuele 31:8-13

**21:17: 1 Hina bagade 11:36; Gesami Hea:su 132:17