22
Da:ibidi ea Hasalasu Gesami
(Gesami Hea:su 18)
Hina Gode da Da:ibidi amo Solo amola ea ha lai eno amoga gaga:loba, Da:ibidi da Hina Godema amane gesami hea:i.
“Hina Gode da na gaga:sudafa.
E da nama gasa bagade gagili salasu agoane.
Na Gode da na gaga:sudafa.
E da na gasa bagade gagoi dialebe.
E da na gaga:sa amola na da E guga esalea,
enoga wadela:mu da hamedei. E da gaga:su liligi agoaiga na gaga:sa.
Na da Hina Godema wele sia:sea,
E da na ha lai ilima na gaga:sa.
Hina Godema nodoma!
Na bogomu gadenenewane ba:i.
Wadela:su liligi hano fugala:i agoane da na dedebomu galu.
Na bogomu da gadenenewane ba:i.
Bogoi uli dogoi da sani agoane dili dialu.
Na da se nababeba:le, Hina Godema wele sia:i dagoi.
Na da E na fidima:ne wele sia:i.
E da Ea Debolo diasu ganodini na fidima:ne wele sia:su nabi dagoi.
Amalalu, osobo bagade da fofogoi.
Goumi ilia bai amola da igugui.
Bai Gode da ougi bagade ba:i.
Ea mi gelabo amoga lalu mobi ahoanebe ba:i.
Ea lafidili, lalu sawa: amola nasubu su nenanebe gilisili ahoanebe ba:i.
10 E da mu alalo gadelai amola mu mobi gasimiginisi gala
amo da:iya osoboga Ea emo hagudu dialebe ba:i.
11 E da liligi hedofo galebe amoga fila heda:le hehenaia ahoanebe ba:i.
E da fedege agoane fo da hedofo galebe
amoga fila heda:le ahoanebe ba:i.
12 E da gasimigi amoga uligi ba:i.
Mu mobi gadugagi amo da hanoga nabai, amoga E sisiga:i dagoi.
13 Muge igi agoai amola lalu gona:su digagala:su
amola da ha:ha:na bagade amoga misini mu mobi gasimigi
amo dugagale dalebe ba:i.
14 Amalalu, Hina Gode Ea sia: da muagado gugelebe agoane nabi.
Dunu huluane da Gode Gadodafa Ea sia: nabi.
15 E da Ea dadi dili fisiagagai. E da ea ha lai dunu huluane afagogoi.
E da ha:ha:na digagala:su amoga gala:beba:le, ilia da hobea:i dagoi.
16 Hina Gode! Di da Dima ha lai ilima gagabole sia:noba
amola ilima ougiba:le gasa bagade sia:noba,
hano wayabo bagade da hale hafoga:i dagoi ba:i.
Osobo bagade ea bai huluane ba:i dagoi.
17 Hina Gode da ea lobo gudu da:le guduli, na gagulaligi,
amola hano lugudu bagade amoga na hiougili gadoi.
18 Na ha lai dunu da gasa bagade. Ilia da na bagade higasa. Be ilia da nama doagala:loba, Hina Gode da na gaga:i.
19 Na da se nabaloba, ilia da na doagala:musa: misi,
be amomane Hina Gode da na gaga:i.
20 E da nama hahawaneba:le, na gaga:i.
21 Na da moloidafa hou fawane hamobeba:le,
amola na da wadela:i hou hame hamobeba:le, amola nama bidi ida:iwane iaha.
22 Na da Gode Ea sema dedei amoma fa:no bobogesu
amola Godema fa:no bobogei na da hame buhagi.
23 Na da Ea hamoma:ne sia:i huluane nabawane hamosu
amola Ea sia: nababeba:le hame nabasu hou hame hamosu.
24 Na da afuda:le hame hamoi amola moloi hou fawane hamonanu.
Hina Gode da na hou dawa:.
25 Amo na hou dawa:beba:le, E da nama bidi ida:iwane iaha.
Bai na da wadela:le hamedafa hamosa, amo E dawa:.
26 Hina Gode! Nowa dunu da Dima mae fisili,
Dia hou dafawaneyale dawa:iwane hamonanea,
Di da amo dunu amola hamedafa yolesimu.
Di da nowa dunu moloidafa ba:sea, amo dunu hahawane fidisa.
27 Di da ledo hamedei fofoloi dunu ilima fofoloi ba:sa.
Be wadela:i hamosu dunu Di higasa.
28 Nowa dunu amo ea hou hi fonobosea, Di da amo dunu gaga:sa.
Be nowa da ilila: hou hidale gaguia gadobe, amo Di da banenesisa.
29 Hina Gode! Di da nama hadigi iaha.
Amola gasimigi Dia fadegale fasisa.
30 Di da nama gasa amo na ha lai dunuma ili doagala:ma:ne defele gala, amo iaha.
Amola gasa amo ha lai dunu ilia gagoi amo muguluma:ne defele gala,
Dia da nama iaha.
31 Gode Ea hou da noga:idafa amola moloidafa.
Ea adi hamomusa: sia:sea, E da hamosa.
Nowa dunu da Ea gaga:su Ema lala masea,
E da da:igene gaga:su liligi defele, amo dunu ea ha lai dunuma gaga:sa.
32 Hina Gode Hi fawane da Godedafa.
Hi fawane da ninia gaga:su dunu.
33 Gode Hi fawane da nama gasa iaha amola na da logoba:le ahoasea,
E da na noga:le ouligisa.
34  * Hibulu 3:19E da na goumiba:le noga:le heda:ma:ne, na emo
amo ‘dia’ gebo ea emo defele hamosa. Amola na da goumiga ahoasea,
E da na mae dafama:ne noga:le ouligisa.
35 E da gegesu hou nama olelesa.
Na da gasa bagade oulali amoga gegema:ne, E da nama gasa iaha.
36 Hina Gode! Di da na gaga:lala.
Dia ouligisu hou da na fidibiba:le, eno dunu da nama nodosa.
Dia gasa fawane da na gaga:i dagoi.
37 Dia fidibiba:le, na da na ha lai amoga hame gagulaligi ba:i. Na da hamedafa dafai.
38 Na da na ha lai dunu sefasili, gagulaligisa.
Amasea, gegesu mae fisili, ilia da wadela:lesi dagoi ba:sea fawane yolesisa.
39 Na da ili fane legesea, ilia da bu wa:legadomu gogolesa.
Ilia da na emo gadenene dafasea, hasalasi dagoi ba:sa.
40 Di fawane da na gegema:ne nimi iaha
amola na ha lai dunuma hasalasima:ne gasa iaha.
41 Dia hamobeba:le, na ha lai da naba:le hobeasa.
Nowa da nama higasa, na da gugunufinisisa.
42 Ilia da fidima:ne diginiwane wele sia:sa.
Be gaga:su dunu hame ba:sa.
Ilia da Hina Godema wele sia:sa, be E da hame alofesa.
43 Na da ili gagoudane amola ilia gulu dou hamone da fo misini doga:le fasisa.
Ilia da fafu logoga dialebe agoane ba:sa amola na da ilima ososa:gisa.
44 Hame nabasu dunu da nama hasalimusa: dawa:i. Be Di da na gaga:i.
Di da na fifi asi gala ilima hina bagade hamoi.
Amola dunu fi na da musa: hame dawa:i, amo na da ouligisa.
45 Ga soge fi dunu da nama beguduli,
na sia: nabawane fa:no bobogesa.
46 Ilia da beda:ga ilia gasa bagade gagoi
amo fisili yaguguiwane gadili maha.
47 Hina Gode da esala. Na Gaga:su dunuma nodoma!
Na Gaga:su Gode amo Ea gasa bagade hou amo dunu huluanema olelema.
48 Ea da na ha lai ilima hasalasimusa: nama gasa iaha.
Na da dunu fi ilima hasalasimusa:, E da amo dunu fi banenesisa.
49 E da na gaga:sa. Hina Gode! Na da nama ha lai ilima hasalasimusa:
Dia da hamosa.
Amola nimi bagade dunu nama mae doagala:ma:ne, Dia da na gaga:sa.
50  Louma 15:9Amaiba:le, na da dunu fifi asi gala amo ganodini Dima nodosa.
Na da Dima nodone gesami hea:sa.
51 Gode da Ea hina bagade ilegei ema hasalasu hou bagade iaha.
Hina bagade dunu amo E da ilegei,
ema Ea asigidafa hou da mae fisili diala.
E da Da:ibidi amola egaga fi ilima
Ea asigidafa hou mae fisili eso huluane olelelalumu.

*22:34: Hibulu 3:19

22:50: Louma 15:9