31
Solo amola Egefelali da Bogoi
(1 Hou Olelesu 10:1-12)
Filisidini dunu da Giliboua Goumia, Isala:ili dunuma gegei. Isala:ili dunu bagohame da amogawi fane lelegei dagoi ba:i. Eno Isala:ili dunu huluane, Solo amola eagofelali da hobea:i. Be Filisidini da ilima fa:no bobogele, baligia aligi. Ilia da Solo eagofelali udiana amo Yonada:ne, Abinada:be amola Ma:legisioua amolali fane lelegei. Gegesu bagade da Solo sisiga:le disi ba:i. Solo da ha lai ilia dadiga sasanone bagadedafa fofa:ginisi ba:i. E da goi ayeligi amo da ea gegesu liligi gaguli ahoasu, ema amane sia:i, “Amo Gode hame dawa: Filisidini dunu da nama hidale haboseselalu fane legesa:besa:le, dia gegesu gobihei duga:le gadole, na fane legema.” Be goi ayeligi da baligili beda:iba:le, agoane hame hamoi. Amaiba:le Solo da hi gegesu gobihei lale, amo da:iya hi gobele soma:ne dia heda:i. Goi ayeligi da Solo bogoi dagoi ba:loba, e amolawane da hi gegesu gobihei lale, amo da:iya hi gobele soma:ne dia heda:le, Solo ele galu bogoi. Solo, eagofelali udiana amola amo goi ayeligi da agoaiwane ili galu bogoi. Amo esoha, Solo ea dunu huluanedafa da bogogia:i. Isala:ili dunu huluane da Yeseliele Fago na:iyadodili esalu, amola Yodane Hano amoga gusudili esalu, ilia da Isala:ili dadi gagui wa:i da hobea:i amola Solo amola eagofelali da fane legei dagoi-amo sia: nababeba:le, ilia moilai yolesili, hobea:i dagoi. Amalalu, Filisidini dunu da ilia moilaiga misini, amo ganodini gesowale fi.
Gegenanu fa:no, eso enoga, Filisidini dunu da bogogia:i dunu ilia da:iga liligi gigisa:la misi. Ilia Solo amola eagofelali udiana ilia bogoi da:i hodo Giliboua Goumia dialebe ba:i. Ilia da Solo ea dialuma damuni fasili, ea da:igene ga:su amo gisa:le fasi. Amalalu, ilia da sia: adola ahoasu dunu ilima Solo ea dialuma amola da:igene ga:su gaguiwane, amo hahawane sia: ilia ogogosu ‘gode’ amola Filisidini dunu huluane ilima sisia: lama:ne asunasi. 10 Amalalu, ilia da Solo ea gegesu liligi amo ilia uda ogogosu ‘gode’ A:sadade, amo ea debolo diasua amo ganodini sali. Amola ilia da Solo ea da:i hodo amo Bedesia:ne moilai bai bagade ea gagoi dobea amoga dabagala:lesi.
11 Ya:ibesie moilai bai bagade (Gilia:de soge ganodini) amo dunu da Filisidini dunu amo hou hamoi nababeba:le, 12 ilia baligili gesa:i dunu da muni asili, mogodigili lala hadigi, Bedesia:ne amoga doaga:i. Ilia da Solo amola eagofelali ilia da:i hodo dobea damana dabagala:i amo fadegale, Ya:ibesie moilai bai bagade amoga bu gaguli asili, amogawi laluga gobele sasali. 13 Amalalu, ilia da ilia bogoi gasa ladili, moilai bai bagade ganodini ‘da:malisige’ ifa haguha uli dogone sasali. Ilia da ha:i mae nawane, eso fesuale ouesalu.
Sia: ama dagoi