2 Sa:miuele
(Da:i Sia: - 2 Samuel; Modu - 2 Samuela; Bisini - 2 Samuel)
Hidadea Sia:
2 Sa:miuele buga dedei da 1 Sa:miuele sia: amoga fa:no mabe hou olelesa. Amo buga da Da:ibidi ea Isala:ili fi ouligisu hou olelesa. E da degabo Yuda soge (gagoe [south] gala) ouligisu (Sia:alalo1-4) amola fa:no amoga Isala:ili soge (gagoe [north] gala) gilisili, Isala:ili soge huluanedafa ouligisu. Ga fi dunu amola Isala:ili dunu mogili da Da:ibidima ha laiba:le, ema bagade gegei. Be e da amo ha lai dunuma hasalili heda:i.
2 Sa:miuele Buga ganodini, ninia da Da:ibidi ea hou ba:sa. E da Hina Gode Ea hou dogolegele dafawaneyale dawa:i. Amola ea hamobeba:le, ea fi dunu da ema asigiwane fa:no bobogei. Be eso enoga e da nimi bagade mae asigiwane hamosu. Ea hanaiga, e da wadela:idafa hou hamoi. Be Hina Gode Ea balofede (Gode Sia: Alofesu Dunu) Na:ida:ne, da ema diwaneya udidisia, e da Godema fofada:i, amola Gode da ema se dabe iabeba:le, Da:ibidi da hame hihisu.
Isala:ili dunu da Da:ibidi ea esalusu amola ea hawa: hamosu amo nodone dawa:digi. Amaiba:le, fa:no ilia da se nabaloba, amola ilia da eno hina bagade ilegemu hanai ganoba, ilia da Da:ibidi egaga fi dunu Da:ibidi agoane ilegemusa: dawa:lusu. Yesu Gelesu Ea:me Meli amola Ea fofosu ada Yousefela da Da:ibidi egaga fi esalu.
Sia: Dedei
1 Da:ibidi da Yuda soge ouligisu...Sia:alalo1:1 - 4:12
2 Da:ibidi da Isala:ili soge huluane ouligisu...Sia:alalo5:1 - 24:25
(a) Degabo odegamusu...Sia:alalo 5:1 - 10:19
(b) Da:ibidi amola Ba:desiba...Sia:alalo 11:1 - 12:25
(c) Se nabasu amola bidi doaga:su...Sia:alalo 12:26 - 20:26
(d) Fa:no odegamusu...Sia:alalo 21:1 - 24:25
1
2 Sa:miuele
Da:ibidi da Solo ea Bogoi Sia:be Nabi
Solo da bogoloba, Da:ibidi da A:malege fi dunu ilima hasalasilalu, Sigela:ge moilai bai bagadega buhagili, eso aduna esalu. Amalalu, diahabe goi ayeligi afae da Solo ea fisisu awali diasu amoganini manebe ba:i. Ea da:i dioi dawa:digima:ne, e abula gadelale amola e da osobo ea dialuma da:iya duduli gala:i ba:i. E da Da:ibidima misini, ema nodone dawa:digima:ne osoboga beguduli diasa:i. Da:ibidi da ema amane adole ba:i, “Di da habogainini misibala:?”
Ayeligi da bu adole i, “Na da Isala:ili ilia ha wa:i fisisu amoganini hobeale misi.”
Da:ibidi da amane sia:i, “Di da gegei amo hou huluane nama adodole ima.” Ayeligi dunu da amane sia:i, “Ninia dadi gagui dunu da huluane gegesu amoba:le hobeale asi dagoi. Amaiba:le, ninia dunu da bagohame bogogia:i dagoi. Solo amola ea mano Yonada:ne da elegalu bogoi dagoi.”
Da:ibidi da ema adole ba:i, “Di da Solo amola Yonada:ne ela bogoi da habodane dawa:bela:?”
* 1 Sa:miuele 31:1-6; 1 Hou Olelesu 10:1-6Ayeligi da bu adole i, “Na da Giliboua agolo amo da:iya lela ba:i, Solo da ea gogega udidili lelebe ba:i, amola ha lai dunu ilia sa:liode, amola dunu ilia da hosi da:iya fila heda:i amola da gagadenena ahoanebe ba:i. Amalu Solo da beba:loba, na ba:beba:le, e da nama wele sia:i. Na da bu ema adole i `Wae! Ada!’ E da na nowayale naba ba:i. Na da bu adole i, `Na da A:malege dunu.’ Amalu e da amane sia:i, `Di da guiguda: misini, na fane legema! Na da baligiliwane fane odahida:iba:le, na da bogomu gadenei esala.’ 10 Amaiba:le, na da ema gadenena heda:le, e fane legei dagoi. Bai na dawa:loba ea bogomu asigi dawa:su amo gisigisia, bogomu agoane ba:i. Amanoba na da ea dialuma da:iya habuga amola ea lobofasele fei huluane lale, dima gaguli misi wea!”
11 Da:ibidi da da:i dione fofagiba:le, ea abula huluane gagadelai. Amola ea fi dunu ilia da amo defele ilila: abula gagadelai. 12 Ilia da Hina Gode Ea fi Isala:ili dunu bagohame amola Solo amola Yonada:ne ilia da bogogia:i amo dawa:beba:le, ilia da ha:i mae nawane didigia:lala soge gasi.
13 Da:ibidi da amo sia: gaguli misi ayeligi ema adole ba:i, “Di da nowa fi dunula:?” E da bu adole i, “Na da A:malege fi dunu, be amomane na da soge dia ouligi amo ganodini esala.”
14 Da:ibidi da ema amane adole ba:i, “Abuliba:le di da Hina Gode Ea ilegei Hina bagade amo fane legemu amo hame beda:bela:?” 15 Amalu, Da:ibidi da ea dunu afae misa:ne sia:i, amalu ema amane sia:i, “Goe dunu fane legema!” Amabeba:le, e da amo ayeligi fane legei dagoi. 16 Amola Da:ibidi da A:malege dunu bogolala amo ba:lu, e da amane sia:i, “Di bogoma:ne di fawane olela misi dagoi. Di da Hina Gode Ea ilegei hina bagade amo dia fane legei sia:i dagoiba:le, di fawane da dima bogoma:ne fofada:i dagoi.”
Da:ibidi da Solo amola egefe Yonada:ne ela Bogobeba:le Fofagini Disu Gesami Hea:i
17 Da:ibidi da Solo amola egefe Yonada:ne elama asigili, goe fofagini disu gesami hea:i. 18  Yosiua 10:13Amola Da:ibidi da amo gesami ilia da Yuda dunu fi huluane ilima olelema:ne sia:i. (Amo gesami da Ya:isia Buga ganodini dialoma:ne dedene legei.)
19 “Isala:ili agolo amo da:iya ninia ouligisu dunu da bogogia:i dagoi.
Ninia gasa bagadedafa dadi gagui dunu bagohame
da amogai dafane bogoi dagoi.
20 Ga:de moilai bai bagadega amola Asegelone logoga maedafa adole gama.
Filisidini uda ilia hahawane nodosa:besa:le, mae adole gama.
Wadela:i fi ilia idiwi ilia gadele osa:besa:le, mae sia:ma.
21 Giliboua agolo amoga da gibu amola oubi mogele hamedafa sa:imu da defea.
Giliboua bugili nasu soge amoga ha:i manu hamedafa heda:mu da defea.
Ninia gasa bagade dadi gagui dunu ilia ibidigi
da ilia gogosiasu olelema:ne amogai diafula.
Be Solo ea ibidigi da doga:le susuligi amoga legesu, be wali da hame legesa.
22 Yonada:ne ea dadi da giolasi galu.
Be Solo ea gegesu gobihei sedadega mae dawa:le,
buluduli fane legele, maga:me bususu dawa:i.
23 Solo amola Yonada:ne ela da noga:idafa amola hahawanedafa galu.
Ele galu esalu, amola ele galu bogoi.
Ela da buhiba ea hagili ahoasu baligi,
amola elea gasa da laione wa:me ea gasa baligi dagoi.
24 Dilia Isala:ili uda! Dilia huluane Soloma asigiba:le dadawa:loma.
E da dilima abula yoi noga:idafa dilima ga:ma:ne i.
Amola e da dili nina: hamoma:ne, gouli amola igi ida:iwane dilima iasu.
25 Ninia gesa:i dadi gagui dunu ilia da dafane bogogia:i.
Ilia da gegenana bogogia:i.
Yonada:ne da agolo amoga dafane bogoi diala.
26 Naeya Yonada:ne! Na da diha fofagini disa.
Di da na dogolegeidafa galu.
Amola di da nama dogolegeidafa galu.
Dia nama dogolegesu hou da udama magedasu hou amo da baligili ba:su.
27 Gesa:i dadi gagui da dafane bogoi dagoi.
Ilia gegesu liligi da udigili fisili, gugunufinisi dagoi ba:sa.”

*1:6: 1 Sa:miuele 31:1-6; 1 Hou Olelesu 10:1-6

1:18: Yosiua 10:13