30
Da:ibidi da A:malege Dunuma Gegei
1-2 Eso aduna baligili, Da:ibidi amola ea dunu da Sigela:ge moilai bai bagadega doaga:i. Be A:malege dunu da Yuda ga (south) soge amola Sigela:ge amoga doagala:le, diasu huluane laluga ulagisili nei dagoi, be uda huluane gaguli gagai dagoi ba:i. Ilia da uda amola mano hame fane legei, be yolesili, ilia da huluane oule asi dagoi.
Da:ibidi amola ea dunu da doaga:loba, ilia da moilai amo laluga nei amola ilia uda, dunu mano amola uda mano huluane gaguli asi dagoi ba:i. Da:ibidi amola ea dunu da muni hedolo mae yolele dinanawane gasa hamedene goaia:igia:i ba:i. * 1 Sa:miuele 25:42-43Da:ibidi ea uda aduna (Ahinoume amola A:biga:ile), ela da ele gaguli asi dagoi ba:i.
Bidi hamosu bagadedafa da Da:ibidima doaga:i dagoi. Bai ea dunu da ilia mano fisili gagaiba:le, ilia da baligili da:i dioi galu. Amola ilia Da:ibidi amo igiga fane legemusa: magagi. Da:ibidi da bagadewane da:i dioi, be Hina Gode da ea dogo denesinisi. 1 Sa:miuele 22:20-23Da:ibidi da gobele salasu dunu Abaia:da (Ahimelege egefe) ema amane sia:i, “ ‘Ifode’ amo nama gaguli misa!” Abaia:da da amo ema gaguli misi. Da:ibidi da Hina Godema amane adole ba:i, “Na da amo ha wa:i dunuma fa:no bobogela:dula:? Amola na da ili baligiama:bela:?”
Hina Gode da bu adole i, “Ilima fa:no bobogema! Dia da ili baligiamu, amola ili huluane gagulaligili bu sasamogemu.”
Amaiba:le, Da:ibidi amola ea dunu 600 agoane da muni asili, Biso Hano amoga doaga:le, ea dunu mogili da amogawi ouesalu. 10 Da:ibidi amola ea dunu 400 agoane da gebewane ahoanu. Be mogi 200 eno da helebeba:le, hano degemu hamedei ba:i. Amaiba:le, ilia da amogawi ouesalu. 11 Da:ibidi ea dunu da Idibidi goi sogega esalebe ba:i. Ilia da e amo Da:ibidima oule asi. Ilia da ema ha:i manu amola hano i. 12 Ilia da figi ifa fage hafoga:i amola waini fage hafoga:i gagabu aduna igili i. Be e da eso udiana ha:i hame mai galuba:le, e da amo ha:i manu i, amo nanoba ea gasa da bu denesi dagoi ba:i. 13 Da:ibidi da ema amane adole ba:i, “Dia hina da nowala:? Amola di da habidili misibala:?”
E bu adole i, “Na da Idibidi dunu, amola na da A:malege dunu afae ea udigili hawa: hamosu dunu. Na da oloiba:le, eso udiana baligili, na hina da na yolesiagai. 14 Amo esoha, ninia da Gelediaide dunu ilia soge (Ga:ilebe fi ilia soge, Yuda ga [south] la:idiga gala) amoga ha wa:i ahoana, Sigela:ge moilai bai bagade amo laluga ulagi.”
15 Da:ibidi da ema adole ba:i, “Di da na oule amo ha wa:i dunu asi amo olela masa:bela:?”
Idibidi goi da bu adole i, “Di da Gode Ea Dioba:le na mae fane legele amola na hina ema bu hame imunu ilegele sia:sea, na da bisili dili oule olela masunu.” 16 Amalalu, e da Da:ibidi bisili ilima oule asi.
A:malege ha wa:i ahoasu dunu da sogebi bagade amo ganodini ha:i naha amola adini naha amola hahawane hamosa afagogoi ba:i. Bai ilia da liligi bagadedafa Filisidini soge amola Yuda soge amoga lai dagoiba:le. 17 Aya hahabe, eso mabe galu, Da:ibidi da ili doagala:le, ilima gegenana, daeya doaga:i. A:malege goi 400 agoane da ga:mele da:iya fila heda:le, hobea:iba:le, gaga:i dagoi ba:i. Be eno huluane, Da:ibidi amola ea dunu ilia da fane lelegei. 18 Da:ibidi da uda, mano amola liligi huluane amo A:malege dunu ilia lai, amo hulu samogei. Ea uda aduna amola da hi samogei. 19 Liligi afae bu hame samogei da hamedafa ba:i. Da:ibidi da ea dunu ilia dunu mano, uda mano amola liligi A:malege dunu ilia lai, amo huluanedafa bu samogei. 20 E da lai ohe wa:i amola huluane bu samogei. Ea dunu da amo ohe wa:i bisilisili sesesela asi. Ilia da amane sia:i, “Amo liligi huluane da Da:ibidi ea:!” 21 Amalalu, Da:ibidi da dunu 200 amo da helebeba:le, mae gegena asili, Biso Hano bega: esafulu, ilima buhagi. Ilia da Da:ibidi amola ea dunu gousa:musa: misi, amola Da:ibidi da ilima asili, hahawane yosia:i.
22 Be ea dunu mogili, hedolo mi hahanabe amola hamedei dunu, da Da:ibidima amane sia:i, “Amo dunu 200 da nini hame asiba:le, ninia da ilima liligi lai hame ima:mu. Ilia da ilia uda amola mano amo fawane lale masa:ne sia:ma.”
23 Be Da:ibidi da bu adole i, “Nolalali dilia:! Hina Gode da amo liligi ninima ia dagoiba:le, dilia sia:i defele hamomu da hamedei. E da nini gaga:i, amola ninia ha wa:i ahoabe dunu amo hasalasima:ne hamoi dagoi. 24 Nowa da dilia sia: nabima:bela:? Dunu huluane da liligi defele lamu. Nowa da ninia liligi ouligili esalu galea, ilia da gegena ahoasu dunu ilia labe defele lamu.” 25 Da:ibidi da amo hou Isala:ili soge ganodini sema dialoma:ne sia:i. Amola amogainini amo sema da Isala:ili sogega diala.
26 Da:ibidi da Sigela:ge amoga bu misini, e da ea lai liligi mogili amo ea sama Yuda ouligisu dunu ilima i. E da ilima amane sia:si, “Amo da dilima hahawane udigili iasu liligi. Ninia da amo Hina Gode Ea ha lai ilima lai.” 27-31 E da amo liligi Bedele dunu amola La:ima (Yuda ga [south] sogega diala) amo dunu, amola Ya:da, Aloua, Sifemode, Esiedemoua, Lagale, Homa, Bolasia:ne, A:ida:ge amola Hibalone amo moilai dunuma i. Amola e da Yilamiele fi dunu amola Ginaide fi dunu amolalima i. E da sogebi amoga e amola ea dunu ilia afufulalusu, ilima I.

*30:5: 1 Sa:miuele 25:42-43

30:7: 1 Sa:miuele 22:20-23