16
Ilia da Dawa:digima:ne Olelesu Bagade Ba:mu Hanai
(Maga 8:11-13; Luge 12:54-56)
* Ma:diu 12:38; Luge 11:16Eso afaega, Fa:lisi dunu amola Sa:diusi dunu da Yesu dafama:ne ado ba:musa: misi. Ilia da Yesu da ilima Hebene dawa:digima:ne olelesu olelema:ne sia:i. Be Yesu da bu adole i, “Daeya eso yoi agoai dabe ba:sea, dilia aya da gibu hame sa:imu sia:sa.
Hahabe, mu da haliga:i agoane ba:sea, gibu da wali sa:imu dilia da sia:sa. Dilia da mu ea dawa:digima:ne olelesu noga:le dawa:beba:le, abuliga wali eso ea hou hame dawa:bela:? Ma:diu 12:39; Luge 11:29Wadela:i amola dafawaneyale hame dawa:su fi da dawa:digima:ne olelesu ba:musa: hanai gala. Be eno hame, Youna ea dawa:digima:ne olelesu fawane dilia da ba:i dagoiba:le, eno hame ba:mu.” Amalalu, E da ili yolesili asi.
Fa:lisi amola Sa:diusi Dunu Ilia Yisidi
(Maga 8:14-21)
Ea ado ba:su dunu da hano wayabo degele, na:iyado amoga doaga:i. Be ilia da agi ga:gi ha:i manu gaguli masunu gogolei. Luge 12:1Yesu da ilima amane sia:i, “Dawa:ma! Fa:lisi amola Sa:diusi dunu ilia yisidi amoba:le beda:ma!”
Amo sia: nababeba:le, ilia da gilisili sia: dasu, “Ninia da agi ga:gi ha:i manu gogoleiba:le, E da amane sia:sa,”
Be ilia asigi dawa:su dawa:beba:le, Yesu E amane sia:i, “Dilia dafawaneyale dawa:su fonobahadi dunu! Dilia agi ga:gi gogoleiba:le, abuli sia: dabela:? § Ma:diu 14:17-21Agi ga:gi biyale amoga dunu 5000 agoane ilia mai sadigia:iba:le oda dialu. Dilia da daba habodayane nabalesibela:? Dilia amo hou gogolebela:? 10  ** Ma:diu 15:34-38Eno agi ga:gi fesuale gala dunu 4000 agoane ilia mai sadigia:iba:le oda dialu. Dilia da daba habodayane nabalesibela:? Dilia amo hou gogolebela:? 11 Dilia abuli hame dawa:bela:? Na da Fa:lisi amola Sa:diusi ilia yisidi amoba:le beda:ma sia:beba:le, Na da ha:i manudafa hame sia:i.”
12 Amo sia: nababeba:le, Ea ado ba:su dunu ilia dawa:i galu. E da agi ga:gi yisidi hame sia:i, be Fa:lisi amola Sa:diusi ilia dabua fawane molole ogogosu olelesu mae nabima:ne E sisane sia:i, ilia dawa:i.
Bida da Yesu da Mesaia Sia:i
(Maga 8:27-30; Luge 9:18-21)
13 Yesu da soge amo da Sesalia Filibai moilai gadenene diala amoga doaga:i. E da Ea fa:no bobogesu dunuma amane adole ba:i, “Dunu Egefe da nowayale, eno dunu ilia adi sia: dalula:?” 14  †† Ma:diu 14:1-2; Maga 6:14-15; Luge 9:7-8Ea ado ba:su dunu da Ema bu adole i, “Mogili Di da Yone Ba:bodaise ilia sia:sa. Oda Di da Elaidia ilia sia:sa. Mogili Di da Yelemaia o balofede dunu eno ilia da sia: daha.”
15 Amalalu, Yesu da adole ba:i, “Be dilia! Na da nowayale, dilia adi dawa:bela:?”
16  ‡‡ Yone 6:68-69Bida e bu adole i, “Di da Mesaia, Gode Ea Manodafa.”
17 Yesu E amane sia:i, “Defea! Saimone, Yone ea mano, di da hahawane gala. Amo sia:, osobo bagade dunu da dia dogoga hame olelei. Na Ada Hebene ganodini esala, Hi fawane da dima olelei. 18 Na da dima sia:sa! Dia dio dawa:loma:ne da ‘igi’. Amo igi da:iya Na da Na Fa:no Bobogesu Fi gasawane gagumu. Amasea, Ha:idisi da Na fi ilima hame osa:la heda:mu. 19  §§ Ma:diu 18:18; Yone 20:23Na da Gode Ea Hinadafa Hou gi amo dima imunu. Di da osobo bagadega hou logo ga:simusa: sia:sea, amo logo da Hebene ganodini ga:si dagoi ba:mu. Amola di da osobo bagadega hou logo doasimusa: sia:sea, amo logo da Hebene ganodini doasi dagoi ba:mu.
20 Amalalu, Yesu da Ea ado ba:su dunuma amane sia:i, “Dilia amo sia: eno dunu ilima mae adoma!”
Yesu da Ea Se Nabimu amola Bogomu Olelei
(Maga 8:31—9:1; Luge 9:22-27)
21 Amalalu, Yesu da muni moloiwane Ea ado ba:su dunuma olelelalu, “Na da Yelusaleme moilaiga asili, asigilai dunu, gobele salasu dunu amola sema olelesu dunu ilia da Nama gegemuba:le, Na da se bagade nabimu. Ilia da Na medole legemu. Be eso udiana aligili, Na da bu wa:legadomu.”
22 Bida da Yesu la:idiga adole asili, amane sia:i, “Hina! Defea hame galebe! Agoane hame hamomu!”
23 Be Yesu da sinidigili, amane sia:i. “Sa:ida:ne! Di gasigama!. Di da Na logo ga:su agoane. Amo asigi dawa:su da Godema hame misi. Amo da osobo bagade dunu ilia asigi dawa:su fawane.”
24  *** Ma:diu 10:38; Luge 14:27Amalalu, Yesu da Ea ado ba:su dunuma amane sia:i, “Nowa dunu da Na sigi masunusa: dawa:sea, e da ea esalusu fisili, ea bulufalegei gisawane, Nama fa:no bobogemu. 25  ††† Ma:diu 10:39; Luge 17:33; Yone 12:25Nowa dunu da ea esalusu gagumusa: hanai galea, e da ea esalusu fisimu. Be nowa dunu da Nama asigiba:le, ea esalusu fisiagasea, e da ea esalusu bu ba:mu
26 Osobo bagade dunu da osobo bagade liligi huluane lama:ne, ea esalusu fisimu da defeala:? Hame mabu! Amai galea, e da ea esalusu bu lamu hamedei gala. 27  ‡‡‡ Ma:diu 25:31; Gesami Hea:su 62:12; Louma 2:6Dunu Egefe bu misunu eso da gadenei. E da Gode Ea hadigi bu lale, E amola a:igele dunu da misini, dunu ilia hou hamoi defele, dabe ilima imunu. 28 Na da dilima dafawane sia:sa! Dunu mogili wahawane esala, ilia da mae bogole, Dunu Egefe Hinawane hamoi manebe ba:mu.”

*16:1: Ma:diu 12:38; Luge 11:16

16:4: Ma:diu 12:39; Luge 11:29

16:6: Luge 12:1

§16:9: Ma:diu 14:17-21

**16:10: Ma:diu 15:34-38

††16:14: Ma:diu 14:1-2; Maga 6:14-15; Luge 9:7-8

‡‡16:16: Yone 6:68-69

§§16:19: Ma:diu 18:18; Yone 20:23

***16:24: Ma:diu 10:38; Luge 14:27

†††16:25: Ma:diu 10:39; Luge 17:33; Yone 12:25

‡‡‡16:27: Ma:diu 25:31; Gesami Hea:su 62:12; Louma 2:6