9
Yesu da Ea Ado ba:su Dunu Fagoyale Gala, Ea Sia: Olelema:ne Asunasi.
(Ma:diu 10:5-15; Maga 6:7-13)
Yesu da Ea ado ba:su dunu fagoyale gala, Ema misa:ne sia:i. Ilia da Fio a:silibu eno dunu ilia dogo ganodini aligila sa:i, amo fadegale fasima:ne, amola oloi dunu uhima:ne, Yesu da ilima gasa i. Yesu da ili Gode Ea Hinadafa Hou olelema:ne amola oloi dunu uhima:ne, asunasi. * Luge 10:4;11; Asunasi Dunu Ilia Hou 13:51E da ilima amane sia:i, “Liligi bagade mae aguni masa. Galiamo, muni salasu, ha:i manu, muni amola da:i salasu eno mae aguni masa.
Moilaiga doaga:sea, moilai hina da dilima aowamusa: dawa:sea, amo dunu ea diasu ganodini golale, eno moilaiga masunuba:le fawane yolema. Be moilai dunu dilima higale ba:sea, bu asili, ilima sisasu olelema:ne, osobo gulu dilia emo gafega diala amo doga:ma”
Amalalu, Ea fa:no bobogesu dunu da asili, moilai huluane ganodini Gode Ea Sia: Ida:iwane olelelalu, amola oloi dunu huluane uhinisilalu.
Helode da Fofogadigi
(Ma:diu 14:1-12; Maga 6:14-29)
Ma:diu 16:14; Maga 8:28; Luge 9:19Ga:lili soge ouligisu dunu ea dio amo Helode da Yesu Ea hou nababeba:le, bagadewane ededenai. Bai dunu mogili ilia da Yesu da Yone Ba:bodaise bogole bu wa:legadoi ilia sia:beba:le, e fofogadigi. Be eno dunu, “E da Elaidia bu osobo bagadega misi, “ilia sia:i. Eno ilia amane sia:i, “E da ninia aowalalia balofede dunu bu wa:legadole osobo bagadega misi.” Helode da amane sia:i, “Na sia:beba:le, Yone ea dialuma damuni fasi dagoi ba:i. Be amo dunu ea hou na da waha hisu hisu naba, amo da nowala:?” Amalalu, e da Yesu ba:musa:, logo gebewane hogolalu.
Yesu da Dunu 5000 ilima Ha:i Manu Sagoi
(Ma:diu 14:13-21; Maga 6:30-44; Yone 6:1-14)
10 ‘Asunasi Dunu’ da Yesuma bu misini, ilia hamoi hou Yesuma adole i. Amalalu, Yesu da Ea Asunasi Dunu huluane, Bedesa:ida moilaiga helefimusa: oule asi. 11 Be ilia asi nababeba:le, dunu bagohame da Ema fa:no bobogele, Ema doaga:i. Amalalu, Yesu da amo dunu huluane hahawane yosia:i. E da Gode Ea Hinadafa Hou ilima olelei, amola oloi dunu uhinisi.
12 Eso bega:be galu, Yesu Ea ado ba:su dunu fagoyale gala da Ema misini, amane sia:i, “Go soge da dunu hame esalebe soge. Dunu huluane ilia golasu hogoma:ne, amola ha:i manu bidi lama:ne, Di asunasima.” 13 Be Yesu E amane sia:i, “Dilisu ha:i manu ilima ima.” Ilia da bu adole i, “Ninia da agi ga:gi biyale amola menabo aduna fawane gala. Amabela:? Amo dunu huluane defelewane moma:ne, ninia asili ha:i manu bidi lama:bela?” 14 Amo sogebia da dunu 5000 agoane esalu. Yesu da Ea fa:no bobogesu dunuma amane sia:i, “Ili momogili, gilisisu 50 agoane hamone, gisi da:iya fima:ne sia:ma.”
15 Ea ado ba:su dunu da ilima fima:ne sia:beba:le, dunu gilisi huluane da fi dagoi.
16 Amalalu, Yesu da agi ga:gi biyale amola menabo aduna lale, muagado ba:le gadole, Godema nodone sia:ne gadole, fifili, dunu enoma sagoma:ne, Ea ado ba:su dunuma i dagoi. 17 Amalalu, dunu huluane mai dagoiba:le, sadi ba:i. Hame mai dialu agi fifi amola menabo amo ladili sali da daba fagoyale nabai ba:i.
Bida da Yesu da Mesaia Sia:i
(Ma:diu 16:13-19; Maga 8:27-29)
18 Eso afaega Yesu da hisu sia:ne gadolaloba, Ea ado ba:su dunu da Ema doaga:i. Yesu E ilima amane adole ba:i, “Na da nowayale, dunu ilia da sia: dalula:?”
19  Ma:diu 14:1-2; Maga 6:14-15; Luge 9:7-8Ilia da Ema bu adole i, “Mogili Di da Yone Ba:bodaise ilia da sia:daha. Oda ilia Di da Elaidia sia:daha. Mogili ilia Di da aowalalia balofede dunu bu wa:legadole misi sia: daha.” 20  § Yone 6:68-69Amalalu, Yesu E bu adole ba:i “Be dilia! Na da nowayale, dilia da sia: dalula:?” Bida da bu adole i, “Di da Gode Ea ilegei Mesaia!”
Yesu E da Ea Se Nabimu amola Bogomu Olelei
(Ma:diu 16:20-28; Maga 8:30—9:1)
21 Amo sia: nababeba:le, Yesu da amo sia: eno dunuma mae olelema:ne sia:i. 22 E da Ea ado ba:su dunuma amane olelei, “Na, Dunu Egefe, da se bagade nabimu. Asigilai dunu, gobele salasu hina dunu amola sema olelesu dunu, da Na higabeba:le, medole legemu. Be bogole, eso osodaga, Gode da Na bu uhini wa:legadolesimu.”
23  ** Ma:diu 10:38; Luge 14:27Amalalu, E da ilima amane sia:i, “Nowa dunu e da Nama fa:no bobogemusa: dawa:sea, e da ea esalusu fisili, eso huluane ea bulufalegei gaguia gadole, gisawane, Nama fa:no bobogema:mu. 24  †† Ma:diu 10:39; Luge 17:33; Yone 12:25Bai nowa dunu ea esalusu gagumu hanai galea, e da ea esalusu fisimu. Be nowa dunu Nama asigiba:le, ea esalusu fisiagasea, e da ea esalusu gaga:mu. 25 Osobo bagade dunu da osobo bagade liligi huluane lama:ne, ea a:silibu eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu fisimu da defeala:? Hame mabu! 26 Nowa dunu da Na sia: nababeba:le, Na amola Na olelei e da higasea, Na, Dunu Egefe, amola a:igele dunu ninia da Gode Ea Hadigidafa laiwane bu masea, Na da amo Nama higabe dunu higamu. 27 Na da hananewane sia:sa. Mogili waha guiguda: lelebe dunu, ilia mae bogole, Gode ea Hinadafa Hou doaga:i dagoi ba:mu.”
Yesu Ea Da:i da Hadigiwane Afadenei
(Ma:diu 17:1-8; Maga 9:2-8)
28  ‡‡ 2 Bida 1:17-18Hi afadafa aligili, Yesu da Bida, Ya:mese amola Yone, ili oule asili, sia:ne gadomusa: goumiba:le heda:i. 29 Yesu da sia:ne gadolaloba, Ea odagi da afadenene, Ea abula hadigi bagade ahea:iai agoane hamobe ba:i. 30 Amalalu, dunu aduna amo Mousese amola Elaidia, 31 ela amola hadigiwane ba:su, ela amola Yesu da Gode Ea ilegei hawa: hamomusa: Yelusaleme moilai bai bagadega bogomu, amo hou gilisili sia: dalebe ba:i. 32 Bida amola eno dunu da helebeba:le, golai dialu, be nedigili, Yesu hadigi hamoi amola eno dunu aduna Yesuma dafulili lelebe ba:i dagoi. 33 Amalalu, Mousese amola Elaidia amo Yesu fisili ahoananoba, Bida da Yesuma amane sia:i, “Hina! Ninia guiguda: esalebeba:le, hahawane bagade. Ninia guiguda: diasu udiana, afae da Di, eno da Mousese amola eno da Elaidia, dili golama:ne ninia hiougimu.” Be ea asigi dawa:su da fisiba:le, udigili sia:i.
34 Sia:nanoba, mu mobi misini, ilia huluane uligi dagoi. Mu mobi amoga uligiba:le, ilia bagadewane beda:i galu. 35  §§ Aisaia 42:1; Ma:diu 3:17, 12:18; Maga 1:11; Luge 3:22Amalalu, mu mobi amodili amane sia:be nabi, “Amo da Na ilegei Manodafa. Ea sia: nabima!”
36 Amo sia: nabalu, ilia da Yesu fawane ba:i. Amalalu, ilia ouiya:le, amo esoga ilia hou ba:i, eno dunuma hame olelei.
Yesu da Goi amo ea Dogo Ganodini Fio Liligi Aligila Sa:i, Uhinisi Dagoi
(Ma:diu 17:14-18; Maga 9:14-27)
37 Golale hahabe, Yesu amola Ea ado ba:su dunu udiana da goumiba:le sa:ili, dunu bagohame Yesuma doaga:musa: ouesalebe ba:i. 38 Amo dunu gilisisu ganodini, dunu afae da amane wele sia:i, “Olelesu! Di fidima! Nagofe Di ba:ma! Na da mano eno hame, amo fawane! 39 Wadela:i Fio a:silibu da ema ludubiba:le, na mano da aaiyalala amola yagugusa amola ea defo hano da sasiasa. Amo Fio liligi da mae yolelewane ludubiba:le, e se bagade naba. Wadela:mu agoai ba:sa. 40 Na da Dia fa:no bobogesu dunuma amo Fio liligi fadegale fasima:ne sia:i. Be ilia sia:ne ba:loba hamedei galu.”
41 Yesu E amane sia:i, “Waha esalebe fi huluane da dafawaneyale dawa:su amola hou ida:iwane hamedafa dawa:. Na da eso habodayane dili amola gilisili esaloma:bela:? Amo mano Nama oule misa!”
42 Goi da Yesuma manoba, Fio a:silibu da goi ea da:i gadelale osoboga gisalugala:i. Be Yesu da nigima: a:silibu amoma gagabole sia:i. Amalalu, E da goi uhinisini, edama bu i. 43 Amalalu, dunu huluane da Gode Ea gasa bagade hou ba:beba:le, bagadewane fofogadigi.
Yesu da Ea Bogomu Bu Olelei
(Ma:diu 17:22-23; Maga 9:30-32)
Dunu huluane da Yesu Ea hawa: hamosu amoba:le fofogadigili dawa:laloba, Yesu da Ea ado ba:su dunu ilima amane sia:i, 44 “Dilia noga:le nabima! Dunu Egefe da hobea osobo bagade dunu ilia loboga gagulaligibi ba:mu.” 45 Be amo sia: ea bai ilia da hame dawa:i galu. Bai amo da muguniaiba:le, ilia Yesuma adole ba:mu beda:i galu.
Nowa ea Hou da Baligi Bagade
(Ma:diu 18:1-5; Maga 9:33-37)
46  *** Luge 22:24Amalalu, Yesu Ea ado ba:su dunu da amane sia:ga gegei. “Ninia gilisisu ganodini, nowa ea hou da baligili bagadela:?” 47 Be ilia asigi dawa:su dawa:beba:le, Yesu da mano fonobahadi lobolele, E guga aligima:ne, oule misi. 48  ††† Ma:diu 10:40; Luge 10:16; Yone 13:20E da Ea fa:no bobogesu dunu ilima amane sia:i, “Nowa da Nama asigiba:le amo mano hahawane yosia:sea, e da Na amola yosia:sa. Nowa da Nama hahawane yosia:sea, e da Na asunasisu Gode amola yosia:sa. Be dilia gilisisu amo ganodini, nowa da ea hou da baligili fonobosea, amo ea hou da baligili bagadedafa.”
Nowa da Dilima Ha lai Hame Galea, E da Dilia Fidisu Esala
(Maga 9:38-40)
49 Yone da Yesuma amane sia:i, “Hina! Ninia da dunu afae Dia Dioba:le, wadela:i a:silibu fadegalesilalebe ba:i. Be e da ninia gilisisu ganodini hame ahoanebeba:le, ema yolema:ne sia:i.”
50 Be Yesu da Yone amola eno ado ba:su dunu ilima amane adole i, “Ea logo mae hedofama! Nowa dunu da dilima ha lai hame galea, e da dilimagai gala.”
Samelia Moilai Dunu da Yesuma Mae Misa:ne Sia:i
51 Yesu da Hebene sogega heda:mu eso gadeneneba:le, E da Ea asigi dawa:su ga:nasiwane Yelusaleme moilai bai bagadega masusa: dawa:i galu. 52 Ili bisili masa:ne, Yesu da adola ahoasu dunu asunasi. Ilia da Samelia moilai, Yesu Ea golasu hogomusa: doaga:i.
53 Be moilai dunu da Yesu E Yelusaleme moilai bai bagadega masunu dawa:beba:le, Yesu hame aowamusa: sia:i. 54  ‡‡‡ 2 Hina bagade 1:9-16Amo hou ba:beba:le, Ea ado ba:su dunu aduna amo Ya:mese amola Yone, ela Yesuma amane sia:i, “Hina! Amo dunu laluga nema:ne, lalu da muagadonini sa:ima:ne, ania sia:mu da defeala:?”
55 Be Yesu da delegili, elama gagabole sia:i. 56 Amalalu, ilia eno moilaiga asili, doaga:i.
Yesuma Fa:no Bobogemu da Asaboi Hame
(Ma:diu 8:19-22)
57 Ilia da logoga ahoanoba, dunu afae da Yesuma misini, amane sia:i, “Di da adi sogega ahoasea, na da mae yolele Dia baligia aligimu.”
58 Yesu da bu adole i, “Fogisi da uli dogoiga diaha, sio da hina: douwa da:iya diaha. Be Dunu Egefe golama:ne da diasu hame.”
59 Yesu da eno dunuma amane sia:i, “Nama fa:no bobogema!” Be amo dunu da bu adole i, “Hina! Na da hidadea buhagili, na ada bogosea, na da ea da:i hodo uli dogomu da defeala:?”
60 Be Yesu da bu adole i, “Bogoi dunu ilia da bogoi dunu uli dogone salimu da defea. Be di da Gode Ea Hinadafa Hou olelemusa: masa.”
61  §§§ 1 Hina bagade 19:20Dunu eno da Yesuma amane sia:i, “Hina! Na da Dima fa:no bobogemu. Be hidadea na da na fi dunu ilima asigibio sia:mu.”
62 Be Yesu da ema bu adole i, “Nowa da ha:i manu bugimusa:, osobo gidinasu amoga gidinana, beba:sea, e da Gode Ea Hinadafa Hou amo ganodini hawa: hamomu hamedei ba:mu.”

*9:3: Luge 10:4;11; Asunasi Dunu Ilia Hou 13:51

9:7: Ma:diu 16:14; Maga 8:28; Luge 9:19

9:19: Ma:diu 14:1-2; Maga 6:14-15; Luge 9:7-8

§9:20: Yone 6:68-69

**9:23: Ma:diu 10:38; Luge 14:27

††9:24: Ma:diu 10:39; Luge 17:33; Yone 12:25

‡‡9:28: 2 Bida 1:17-18

§§9:35: Aisaia 42:1; Ma:diu 3:17, 12:18; Maga 1:11; Luge 3:22

***9:46: Luge 22:24

†††9:48: Ma:diu 10:40; Luge 10:16; Yone 13:20

‡‡‡9:54: 2 Hina bagade 1:9-16

§§§9:61: 1 Hina bagade 19:20