14
Yone Ba:bodaise da Bogoi
(Maga 6:14-29; Luge 9:7-9)
Amo esoga, dunu huluane da Yesu Ea hou sia: dasu. Amo sia: nababeba:le, Helode (Ga:lili soge ouligisu dunu) da ea eagene ouligisu dunuma amane sia:i, “Amo dunu da Yone Ba:bodaise. E bogole bu wa:legadoiba:le, gasa bagade hamosa.”
* Luge 3:19-20Musa:, Helode da Yone gaguli, afugili, se iasu diasu ganodini sali. Bai Helode da ea ola Filibe amo idua Heloudia:se lai dagoi. Gobele Salasu 18:16, 20:21Be Yone da Helodema amane sia:su, “Di da amo uda lamu da defea hame galu!” Amaiba:le, Helode da Yone medole legemusa: dawa:i galu. Be eno Yu dunu huluane da Yone da balofede dunu dawa:i galu. Amaiba:le, Helode da amo dunuma beda:iba:le, Yone hame medole legei.
Helode ea lalelegei eso doaga:beba:le, dunu bagohame gilisibiba:le, Heloudia:se idiwi da dunu huluane midadi siogoi. Helode da hahawane bagade ba:i. Amaiba:le, Helode da ema amane sia:i, “Na da dafawane sia:sa! Dia da nama adole ba:sea, na da dia hanai liligi dafawane imunu.” Amalalu, Heloudia:se idiwi da ea:me ea sia: nababeba:le, amane sia:i, “Yone Ba:bodaise ea dialuma damuni, yaeya da:iya ligisili, amo nagili gaguli misa!.”
Helode da da:i dioi nabi. Be dunu huluane da ea musa: sia: nababeba:le, e da gogosiamu higa:i. Amaiba:le, e da amo sia: ea hawa: hamosu dunuma olelei. 10 Ea sia:beba:le, ilia da Yone Ba:bodaise se iasu diasu ganodini esalu, amo ea dialuma damuni fasi. 11 Ilia da ea dialuma yaeya da:iya ligisili, a:finima gaguli misi. Amalalu, e da amo ea:mema gaguli asi. 12 Yone Ba:bodaise ea fa:no bobogesu dunu da misini, ea da:i hodo lale, uli dogoiga sali. Amalu ilia da Yesuma asili, amo hou olelei.
Yesu da Dunu 5000 agoane ilima Ha:i Manu Sagoi
(Maga 6:30-44; Luge 9:10-17; Yone 6:1-14)
13 Amo sia: nababeba:le, Yesu da amo soge yolesili, dusagaiga fila heda:le, Hisu dunu hame esalebe sogega asi. Dunu huluane da Ea asi nababeba:le, ilia moilai yolesili, Ema doaga:musa:, biba:le sisiga:i. 14 Yesu da hano bega: doaga:le, dunu bagohame gilisibi ba:i. E da ilima asigiba:le, ilia oloi dunu huluane uhinisi.
15 Daeya doaga:loba, Yesu Ea ado ba:su dunu da Ema misini, amane sia:i, “Go soge da dunu hame esalebe soge. Gasimu galebe! Di da dunu huluane moilaiga ha:i manu bidi lama:ne asunasima.”
16 Be Yesu E bu adole i, “Ilia guiguda: esalumu da defea. Dilisu ha:i manu ilima ima.”
17 Ilia da amane sia:i, “Ninia da agi ga:gi biyale gala, amola menabo aduna, amo fawane gala.”
18 Yesu E amane sia:i, “Amaiba:le, Nama gaguli misa!” 19 Yesu da dunu huluane gisi da:iya fima:ne sia:i. Amalalu, E da agi ga:gi biyale gala amola menabo aduna lale, Ea si ba:le gadole, Godema nodone sia:ne gadole, agi fifili, Ea ado ba:su dunuma sagoi. Amalalu, ilia da dunu huluanema bu sagoi. 20 Ilia huluane nanu, sadi dagoi. Amalalu, ilia da ha:i manu hame mai dialu, daba fagoyale bu lai. 21 Dunu 5,000 agoane, uda amola mano da huluane defele maiba:le sadigia:i ba:i.
Yesu da Mae Magufale Hano Da:iya Lalu
(Maga 6:45-52; Yone 6:15-21)
22 Amalalu, Yesu da sia:beba:le, Ea ado ba:su dunu da dusagaiga fila heda:le, Ga:lili hano na:iyado bega: doaga:musa: asi. E da dunu huluane masa:ne sia:i.
23 Huluane asiba:le, Yesu Hisu sia:ne gadomusa: goumiba:le heda:i. Daeya doaga:loba, Yesu da Hisu esalebe ba:i. 24 Isu da gibula bobodobeba:le, dusagai da hano dogoa bagadewane gigiwigi. 25 Amalalu, hadigibi galu, Yesu da Ea fa:no bobogesu dunuma doaga:musa:, hano da:iya mae magufale asi. 26 Yesu da mae magufale manebe ba:beba:le, Ea ado ba:su dunu da bagade beda:i galu. Ilia da E da bogoi a:silibuyale dawa:beba:le, bagade beda:iba:le wele sia:i.
27 Amalalu, Yesu E amane sia:i, “Mae beda:ma! We da Na!” 28 Amaiba:le, Bida da Yesuma amane sia:i, “Hina! Di da dafawane misi galea, na Dima misa:ne Dia sia:ma!”
29 Yesu E bu adole i, “Misa!” Amalalu, Bida da hano da:iya aligila sa:ili, mae magufale Yesuma doaga:musa: asi. 30 Be Bida da fo gasa bagade ba:beba:le, bu beda:i galu. Beda:iba:le, magufasa dabeba:le, e Yesuma bagade wele sia:i, “Hina! Di fidila misa!” 31 Amalalu, Yesu da Ea lobo molole, Bida ea lobo gaguli, lobolele gadoi. E Bidama amane sia:i, “Dia dafawaneyale dawa:su hou abuli fisibala:?”
32 Ela da bu dusagaiga fila heda:beba:le, fo da yolesi dagoi ba:i. 33 Dunu dusagai ganodini fila heda:i ilia huluane da nodone, Yesuma amane sia:i, “Dafawane! Di da Gode Ea Manodafa!”
Yesu da Genesalede Soge amo Ganodini Oloi Dunu Uhinisi
(Maga 6:53-56)
34 Ilia da hano degele, Genesalede sogega doaga:i. 35 Amo soge ganodini fi dunu da Yesu da doaga:i dagoi sia:be nababeba:le, ilia da oloi dunu huluane Yesuma oule misi. 36 Ilia da oloi dunu Yesu Ea abula fe digili ba:musa:, Ema edegei. Amola nowa dunu da Ea abula digili ba:loba bu uhi dagoi ba:i.

*14:3: Luge 3:19-20

14:4: Gobele Salasu 18:16, 20:21