15
Aowalalia Olelesu
(Maga 7:1-13)
Amalalu, Fa:lisi dunu amola Sema Olelesu dunu da Yelusalemeganini misini, Yesuma doaga:i. Ilia da amane sia:i, “Dia ado ba:su dunu da abuli ninia aowalalia sia: hame nabala:? Ilia da ha:i nasea, lobo dodofema:ne sema hame hamosa.”
Yesu E bu adole i, “Dilia amolawane da abuliba:le Gode Ea Semadafa wadela:sala:? Dilia da dilisu olelesu amoma fawane fa:no bobogesa. * Gadili Asi 20:12, 21:17; Mousese ea Malasu 5:16; Gobele Salasu 20:9Gode Ea sia: da agoane diala, ‘Dilia ada amola ame elama asigima.’ Amola ‘Nowa dunu ea ada o ame amoma lasogole sia:sea, amo dunu fane legema. ‘Be dilia da dilia ada amola ame amoma imunu liligi amo lale, Godema imunusa: sia:sa. Amaiba:le, dilia giadofale dilia ada hame fidimu da defea sia:sa. Dilia da dilisu hou amoma fa:no bobogebeba:le, Gode Ea hou hame dawa:. Dilia dabua fawane molole ogogosu dunu! Aisaia da musa: moloiwane dilia hou agoane olelei,
Aisaia 29:13‘Gode da amane sia:sa, Amo dunu da ilia lafidili Nama nodone sia:sa.
Be ilia dogo da Nama hame gadenena misi.
Ilia udigili Nama nodosa.
Ilia da ogogole osobo bagade sema,
amo da Gode Ea Sema ilia olelesa.’ ”
Dunu ea Hou Wadela:su Liligi
(Maga 7:14-23)
10 Yesu da dunu huluane Ema misa:ne sia:i. Amalalu, E da ilima amane sia:i, “Nabima amola dawa:ma! 11 Ea lafi ganodini dabe liligi da dunu ea hou ledo agoane hame hamosa. Be liligi da dunu ea lafidili ga ahoasea, amo fawane da ea hou ledo agoane hamosa.” 12 Ea ado ba:su dunu da Ema misini, amane sia:i, “Dia sia: nababeba:le, Fa:lisi dunu da bagadewane se nabi. Amo Di da dawa:bela:?”
13 E da bu adole i, “Bugi huluane Na Hebene Ada hame bugi galea, amo bugi E da a:le fasimu. 14  Luge 6:39Fa:lisi dunu yolema! Ilia da si dofoi dunu agoane. Amola si dofoi dunu da eno si dofoi dunuma logo olelesea, ela da gilisili hano ogai ganodini dafamu,”
15 Bida e amane sia:i, “Fedege sia: ea dawa:loma:ne amo ninima olelema.”
16 Yesu E bu adole i, “Dilia da ili defele, dawa:su hamela:? 17 Dilia da hame dawa:bala? Liligi da dunu ea lafidili ganodini ahoabeba:le, hagomoga sa:ili, fa:no agoane ea da:i hodo yolesili gadili ahoa. 18  § Ma:diu 12:34Be liligi lafidili ga ahoabeba:le, amo da dogoganini mahabeba:le, dunu ea hou ledo agoane hamosa. 19 Dunu ilia dogo asigi dawa:su amoga da wadela:i asigi dawa:su, fane legesu, inia: uda adole lasu, wamolasu, ogogosu, amola gadesu, amo wadela:i hou huluane da dunu ea dogoganini maha.
20 Amo liligi da dunu ea hou ledo agoane hamosa. Be lobo mae dodofeiwane ha:i nasea, amo dunu ilia sia: defele, amo da dunu ea hou ledo agoane hame hamosa.”
Uda ea Dafawaneyale Dawa:su Hou
(Maga 7:24-30)
21 Amo soge yolesili, Yesu da soge amo da Daia amola Saidone moilai gadenene dialebe asi. 22 Ga:ina:ne soge uda amogawi esala da Yesuma misini, amane wele sia:i, “Da:ibidi Egefe! Nama asigima! Nadiwi amo ea dogo ganodini Fio liligi da aligila sa:iba:le, e da se bagade naba.”
23 Be Yesu da amo udama bu hame adole i. Yesu Ea fa:no bobogesu dunu da Ema amane sia:i, “Amo uda masa:ne sia:ma! E da bagade wele sia:sa!”
24 Yesu E bu adole i, “Na da Isala:ili sibi fi fisi dagoi, amo fawane gaga:ma:ne, Gode da Na asunasi.”
25 Amo sia: nababeba:le, uda da bu misini, osoboga gala:lasa:ili, amane sia:i, “Hina! Dia na fidima!”
26 Yesu E bu adole i, “Manodafa ilia ha:i manu lale, wa:megili udigili imunu da defea hame galebe.”
27 Uda da bu sia:i, “Dafawane! Be wa:me da ilia eda ea ha:i manu fafaiganini osoboga dala dabe amo naha.”
28 Amalalu, amo udama Yesu E amane sia:i, “Dia dafawaneyale dawa:su hou da bagadedafa. Di da dia hanai liligi ba:mu.” Amalalu, uda ea idiwi da uhi dagoi ba:i.
Yesu da Dunu Bagohame Uhinisi
29 Amo soge yolesili, Yesu da Ga:lili hano bega: lalu. E agoloba:le heda:le, esalu.
30 Dunu bagohame da oloi dunu, si dofoi, emo gasuga:igi amola sia: hamedei dunu Ema oule misini, Yesu Ea emo gadenene ligisiba:le, Yesu da amo huluane uhinisisi dagoi. 31 Sia: hamedei da bu sia: baoui, da:i wadela:i da bu ida:iwane hamoi, emo gasuga:igi da bu noga:le lalu, si dofoi da bu ba:i. Amo hou ba:beba:le, dunu huluane da fofogadigili, Isala:ili Gode Ema nodone sia:i.
Yesu da Dunu 4000 Ilima Ha:i Manu I
(Maga 8:1-10)
32 Yesu da Ea fa:no bobogesu dunu Ema misa:ne sia:i. Amalalu, E da ilima amane sia:i, “Na da dunu huluane ilima bagade asigisa. Eso udiana ilia da Na sia: nabalu, be wali ha:i manu da hame gala. Na da ili ha:i mae nawane asula ahoasea, ilia da logoga sidisa:besa:le Na da beda:i galebe.” 33 Be Yesu Ea ado ba:su dunu da amane sia:i, “Ninia da dunu hame esalebe wadela:i hafoga:i sogega esala. Amo dunu bagohame sadima:ne, ninia habidili ha:i manu lama:bela?” 34 Yesu E amane adole ba:i, “Dilia da agi ga:gi habodayane ganabela:?” Ilia da bu adole i, “Fesuale! Amola menabo fonobahadi bagahame diala.”
35 Amaiba:le, Yesu da dunu huluane osobo da:iya fima:ne sia:i. 36 Amalalu, E da agi ga:gi fesuale amola menabo lale, Godema nodone sia:ne gadole, fifili, Ea ado ba:su dunuma sagoi. Ilia da dunu enoma bu sagoi. 37 Ilia huluane da sadigia:i. Ilia da hame mai dialu liligi lale, daba lobofaseleyale gala ba:i. 38 Nasu dunu da 4,000 amola eno uda amola mano gigilisi.
39 Yesu da dunu huluanema masa:ne sia:i. Amalalu, E da dusagaiga fila heda:le, asili, Magadane sogega doaga:i.

*15:4: Gadili Asi 20:12, 21:17; Mousese ea Malasu 5:16; Gobele Salasu 20:9

15:8: Aisaia 29:13

15:14: Luge 6:39

§15:18: Ma:diu 12:34