21
Udigili Hawa: Hamosu Dunu
(Mousese Ea Malasu 15:12-18)
Hina Gode da eno amane sia:i, “Isala:ili dunuma amo hamoma:ne sia:i olelema;
* Gobele Salasu 25:39-46Di da Hibulu udigili hawa: hamosu dunu bidi lasea, e da ode gafeyale amoga dia hawa: hamomu. Ode fesu amoga, e da hahawane halegale ahoanoma:ne, ea logo doasima. E da dima dabe hame ima:mu. E da dia hawa: hamosu lasea uda hamelai galea, e da ahoasea, uda mae lalewane masunu. Be e da dia hawa: hamosu lasea udalai galea, defea, e da ahoasea uda amola oule masunu. Ea ouligisu dunu da ema uda ia galea, amo e da amo udama dunu mano o uda mano lalelegesea, amo uda amola ea mano da ea hina ea:. Udigili hawa: hamosu dunu hi fawane da fisili masunu. Be amo udigili hawa: hamosu dunu da ea ouligisu dunu, ea uda amola ea mano amoma e da asigi amola e da udigili halegale ahoanumu higa:i amo sia:sea, amasea, ea ouligisu dunu da amo dunu sia:ne gadosu diasuga oule masunu. Amogai, ouligisu dunu da amo udigili hawa: hamosu dunu logo holei mimogodi ifa dafulili leloma:ne sia:ma:mu. Amasea, ouligisu dunu da amo dunu ea ge gala:mu. Amo ilegei hamoi dagoiba:le, udigili hawa: hamosu dunu da ea ouligisu dunu mae fisili, eso huluane amaiwane dialumu.
Be dunu da idiwi udigili hawa: hamoma:ne bidi lasea, idiwi da ode fesu amoga dunu ilia hou defele, halegale hame masunu. Dunu eno da amo a:fini uda la:musa: bidi lasea, be fa:no e da higasea, e da amo uda ga fi dunuma bu bidi lamu da sema bagade. E da amo uda ea adama fawane bu bidi lama:mu. Bai e da amo udama asigiwane hame hamoiba:le. Dunu da egefe lama:ne, udigili hawa: hamosu a:fini amo bidi lasea, e da amo a:fini idiwi defele noga:le ouligima:mu. 10 Dunu da uda aduna lasea, e da ea musa: lai udama ha:i manu amola abula ema asigi hou e da musa: ema i defele, bu ima:mu. 11 Be e da amo hou hame hamosea, e da ea musa: uda hahawane udigili masa:ne sia:ma:mu. E da bidi hamedafa lamu.
Fasu Hou Sema
12  Gobele Salasu 24:17Nowa dunu da dunu eno fanelegesea, amo dunu fanelegema. 13  Idisu 35:10-34; Mousese ea Malasu 19:1-13; Yosiua 20:1-9Be e da mae ougili giadofale eno dunu medosea, e da hobeale, Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade amoga masunu da defea. Na da amo Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade ilegemu. Amogai, e da se nabasu hame ba:mu. 14 Be dunu da ougiliwane dunu eno fanelegesea, amo dunu medole legema. E da Na oloda hi gaga:ma:ne hobeasea, ema mae asigima. Amo fanelegesu dunu medole legema.
15 Nowa da ea ada o ea ame amo fasea, amo medole legema.
16  § Mousese ea Malasu 24:7Nowa da dunu amo bidi lamusa: o udigili hawa: hamosu dunu hamoma:ne gasa fili gagulaligisia, amo dunu fanelegema.
17  ** Gobele Salasu 20:9; Ma:diu 15:4; Maga 7:10Nowa da ea ada o ame elama gagabusu aligima:ne sia:sea, amo fanelegema.
18-19 “Dunu da gegesea, amola dunu afae da dunu eno ea lobo usunawane fasea o igiga fasea, be amo dunu da hame bogosea, ema se nabasu mae ima. Be dunu e da fai dagoi, amo da ea debea da:iya golasea, be fa:no e da dagulu gaguiwane gadili ahoanebe dawa:sea, dunu da ema fai amo e da ea hawa: hamosu bidi oloiba:le fisi, amo huluane ema imunu. Amola e da amo dunu noga:le ouligimu. E da uhinisi dagoiba:le fawane ouligisu yolesimu.
20 Dunu da ifa lale, ea udigili hawa: hamosu dunu o uda amo fabeba:le, udigili hawa: hamosu da hedolowane bogosea, amo dunuma se nabasu ima. 21 Be amo udigili hawa: hamosu dunu o uda da eso afae o aduna esalu bogosea, ouligisu dunuma se nabasu mae ima. E da ea bidi lai amo fisi dagoiba:le, amo da ema se nabasu defele lai gala.
22 Dunu da gilisili gegesea, amola uda abula agui da se nababeba:le, mano ea hagomo ganodini gala amo fisisia, be eno se hame nabasea, dunu da se nabasu i amo da amo uda egoa ea sia: defele dabe imunu. Be fofada:su dunuma fofada:nanu, dabe imunu. 23 Be amo uda hi da se bagade nabasea, dabe da esalusu fisi amo defele esalusu dabe imunu.
24  †† Gobele Salasu 24:19-20; Ma:diu 5:38Si wadela:sea, wadela:su dunu ea si dabe duga:ma. Bese gusia, dabe ea bese guma. Lobo o emo wadela:sea, amo dunu defele dabema. 25 Laluga gia:sia, dabe gia:sima. Fa:gi o fofonomasu hamosea, dabe defele ima.
26 Dunu da ea udigili hawa: hamosu dunu o uda amo ea si fabeba:le si wadela:sea, e da dabe ima:ne amo udigili hawa: hamosu uda o dunu amo hahawane halegale masa:ne logo doasima:mu. 27 E da fabeba:le bese wadela:sea, e da amo udigili hawa: hamosu dunu o uda amoma dabe ima:ne ea logo doasima:mu.
Lai Gebo Ouligisu Sema
28 “Bulamagau gawali da ea bese amoga dunu fabeba:le dunu da bogosea, amo bulamagau gawali igiga fanelegema. Ea hu amo mae moma. Be ea ouligisu dunu ema se nabasu mae ima. 29 Be amo bulamagau gawali da musa: mae fisili dunuma doagala:musa: dawa:lalu ganiaba amola ea ouligisu dunu da sisasu nabalu, amo bulamagau gagoi ganodini hame ouligisu, amo bulamagau da ea besega dunu fanelegesea, bulamagau igiga medole legema amola ea ouligisu dunu fanelegema.
30 Be eno dunu da bulamagau ouligisu amo ea esalusu gaga:musa: muni dabe imunu da defea sia:sea, defea, e da muni bagade huluane ima:ne sia:ma. 31 Bulamagau gawali da dunu mano o uda mano fanelegesea, amo sema da defele diala. 32 Bulamagau gawali da udigili hawa: hamosu dunu o uda fanelegesea, bulamagau ea ouligisu dunu da hawa: hamosu dunu o uda ea ouligisu amoma silifa fage muni 30 agoane imunu. Be bulamagau gawali amo igiga gala:le, medole legema.
33 Dunu afae da uli dogoi amo ea ga:lu fadegasea, o e da uli dogone ga:lu hame figisia amola bulamagau gawali o dougi da amo ganodini bosona dasea, 34 e da ohe ea ouligisu amoma muni dabe defele imunu. Be e da ohe medoi, amo gagumu. 35 Dunu afae ea bulamagau gawali da dunu eno ea bulamagau gawali fanelegesea, amo dunu aduna da bulamagau gawali hame bogoi amo bidi lale, muni amo afafane, afae da la:di lamu eno da eno la:di lamu. Ela da bulamagau bogoi amo ea hu dadega:le, la:di la:di lamu. 36 Be amo bulamagau gawali da musa: mae fisili, eno bulamagau doagala:musa: dawa:lala ganiaba amola ea ouligisu dunu da gagoi ganodini hame ouligisu, amo dunu da bogoi bulamagau ouligisu dunuma bulamagau gawali esala imunu. Be e da bulamagau bogoi amo manusa: lamu.

*21:2: Gobele Salasu 25:39-46

21:12: Gobele Salasu 24:17

21:13: Idisu 35:10-34; Mousese ea Malasu 19:1-13; Yosiua 20:1-9

§21:16: Mousese ea Malasu 24:7

**21:17: Gobele Salasu 20:9; Ma:diu 15:4; Maga 7:10

††21:24: Gobele Salasu 24:19-20; Ma:diu 5:38