7
Aowalali Fi Ilia Olelesu
(Ma:diu 15:1-9)
Fa:lisi dunu amola Yelusaleme fi Sema olelesu dunu da Yesuma gilisi. Yesu Ea fa:no bobogesu dunu ilia da Fa:lisi ilia lobo dodofesu hou defele, hame hamosu. Fa:lisi amola sema olelesu dunu da ilia hou ba:i dagoi.
(Fa:lisi dunu amola Yu dunu ilia aowalali fi ilia hou dawa:beba:le, ha:i manusa: dawa:sea, ilia lobo usunawane amoga ilia lobo dodofesa.
Ilia bidiga lama:ne diasuga asili, bu hagisia, ilia da:i ilia dodofesa. Aowalali fi sema bagohame ilia hamosa. Faigelei amola ofodo huluane ilia sema defele dodofesa.)
Amaiba:le, Fa:lisi dunu amola Sema olelesu dunu da Yesuma amane adole ba:i, “Dia ado ba:su dunu da abuliba:le aowalalia fi ilia sia: mae nabawane, ilia lobo mae dodofele ha:i nahabela:?”
* Aisaia 29:13Yesu E bu adole i, “Dafawane! Aisaia da hemone dilia dabua fawane moloi ogogosu hou noga:le ba:la:lusu. Amaiba:le agoane dedei diala,
‘Amo dunu fi ilia da lafidili Nama nodone sia:sa.
Be ilia dogoga ilia da Nama hame dogolegei.
Ilia da dunu ea sema da Gode Ea Sema amo ilia olelebeba:le,
ilia da Nama udigili nodosa.’ ”
Yesu E amane sia:i, “Dilia Gode Ea hamoma:ne sia:i yolesili, udigili osobo bagade dunu ilia hamoma:ne sia:i amoma fa:no bobogesa.”
E eno adole i, “Dilisu olelesu noga:le fa:no bobogema:ne, dilia da dawa:iwane logo hogole, Gode Ea Hamoma:ne sia:i yolesisa. 10  Gadili Asi 20:12, 21:17; Mousese ea Malasu 5:16; Gobele Salasu 20:9Mousese da sema (Hamoma:ne Sia:i) agoane olelei, `Dia ada amola ame elama asigima!’ amola sema eno, `Nowa da ea ada o ea ame elama lasogole sia:sea, amo dunu medole legema!’ 11 Be dilia da agoane olelesa, “Dunu da ea ame o ea ada amoma ea iasu elama imunu galu, be amo iasu liligi da hidadea Godema imunusa: ilegei sia:sea, 12 amo dunu ea ame amola ea ada hame fidimu da defea dilia sia:sa. 13 Amaiba:le, dilia da musa: sema dilia eno dunuma olelebeba:le, amola dilia Na waha sia:i hou hamobeba:le, dilia da Gode Ea sia: wadela:sa. Dilia da agoane liligi bagohame hamosa!”
Ledodafa Hou da Habidili Mabela:?
(Ma:diu 15:10-20)
14 Amalalu, Yesu da dunu huluane gilisi Ema misa:ne sia:i. E da ilima amane sia:i, “Dilia huluane nabima! Amola noga:le dawa:ma! 15 Gadili dialebe liligi huluane da dunu ea da:i ganodini masunuba:le, da ea hou hame wadela:sa. Be liligi ea dogo ganodini dialu ga masunuba:le, da ea hou wadela:sa. 16 Ge galea nabima!”
17 Amalalu, E da dunu gilisi yolesili, diasu ganodini golili sa:ili, dunu eno hameba:le, Ea fa:no bobogesu dunu da amo fedege sia: ea bai ilima olelema:ne adole ba:i. 18 Yesu E bu adole i, “Dilia amola da hame dawa:su dunula:? Gadili liligi dunu ea lafi amoga ea da:i hodo ganodini masunuba:le da ea dogo hame ledo hamomu, amo dilia hame dawa:bela:? 19 Bai amo liligi da ea dogo ganodini mae sa:ili, ea hagomoga fawane doaga:sa. Amasea, baligili bu gadili ahoa.” (Amo sia: sia:beba:le, Yesu da ha:i manu liligi huluanedafa manu da defea (sema hame) olelei dagoi.)
20 E amane sia:i, “Ganodini liligi ga masunuba:le da dunu ea hou wadela:sa. 21 Dunu ilia dogo ganodini asigi dawa:beba:le, ilia wadela:le dawa:sa, medole legesa, inia uda adole lasa, 22 inia ea liligi wamolamusa: dawa:sa, mi hanaiba:le wadela:i hamosa, ogogosa, udigili hame asigi hou hamosa, eno dunu ilia gaguiba:le mudasa, gadesa, gasa bagade fi dawa:sa, udigili dadousa, 23 amo wadela:i hou huluane da ganodini dialebeba:le, ga ahoasea, dunu ea hou wadela:sa.”
Uda Ea Dafawaneyale Dawa:su Hou
(Ma:diu 15:21-28)
24 Amalalu, Yesu E wa:legadole, asili, Daia moilai amola Saidone moilai amo gadenene sogega doaga:i. E da wamowane diasu ganodini golili sa:i. Be Hi fawane wamowane esalumu da hamedei galu. 25 Be uda afae ea mano amo ea dogo ganodini Fio a:silibu aligila sa:i, e da Yesu Ea hou nababeba:le, Ema doaga:le, Ea emo gadenene osoboga diasa:i. 26 Goe uda da Galigi uda. E da Finisia soge, Silia fifi lai ilia soge ganodini lalelegei galu. E da Fio liligi idiwi ea dogoga aligila sa:i, amo fadegale fasima:ne, Yesuma ha:giwane edegei. 27 Be Yesu E bu adole i, “Manodafa ilia hidadea ha:i manu da defea. Ilia ha:i manu udigili lale, wa:megili imunu da defea hame galebe.”
28 Be amo uda da bu adole i, “Dafawane Hina! Be wa:me e da eda ea fafaiha esala, da mano ilia ha:i manu daladaha amo naha.”
29 Yesu E amane sia:, “Dia amo adole iabeba:le, hahawane masa. Fio liligi didiwi ea dogo ganodini dialu da fadegai dagoi.”
30 Amalalu, uda da asili, idiwi hahawane uhini diaheda:su da:iya midi dialebe ba:i. Wadela:i a:silibu da fadegale fasi dagoiba:le, hamedafa ba:su.
Yesu da Gega:i Sia: Hamedei Dunu Uhinisi
31 Amalalu, Yesu da Daia moilai soge yolesili, Ga:lili Hano Wayabo amoga doaga:i. E da amo logo ahoabeba:le, Saidone moilai amola Dega:bolisi (moilai nabuane gala) amo soge E da baligi dagoi. 32 Eno dunu da ge ga:i, sia: dioiwane hamoi dunu, Yesuma oule misi. Ilia da Yesu e uhinisima:ne ea da:iga lobo ligisima:ne ha:giwane edegei. 33 Yesu da eno dunu huluane mae ba:ma:ne, amo dunu la:ididili oule asi. E da Ea lobo sogo amo dunu ea ge gelabo ganodini sali. Amalalu, Yesu da Ea lobo sogo amoga defo adugala:le, amo dunu ea gona:su digili ba:i. 34 E da Ea si muagado ba:le gadole gogonomane, amane sia:i, “Efada!” Amo ea dawa:loma:ne da “Doasima!”
35 Amalalu, amo dunu ea ge da doasili, ea gona:su amola bu hahamoiba:le, e da noga:le sia: baoui. 36 Yesu da dunu huluanema, amo hou mae olelema:ne sia:i. E da gasawane eno dunu mae adoma:ne sia:i. Be ilia da mae nabawane bu baligiliwane amo hou bagadewane olelei. 37 Dunu huluane da bogomuwane fofogadigi. Ilia amane sia:i, “E da hou huluane hahawane hamosa. Ea hamoiba:le, musa: ge ga:i da bu naba amola musa: sia: hamedei da bu sia: baousa.”

*7:6: Aisaia 29:13

7:10: Gadili Asi 20:12, 21:17; Mousese ea Malasu 5:16; Gobele Salasu 20:9