20
Gode Ea Hamoma:ne Sia:i Nabuane Gala
(Mousese Ea Malasu 5:1-21)
Gode da amane sia:i, “Na da dilia Hina Gode. Dilia da Idibidi soge ganodini udigili hawa: hamosu dunu esalu. Be Na da dili gadili oule asi.
(1) Dilia eno ‘gode’ agoane liligi ilima mae nodone sia:ne gadoma.
* Gadili Asi 34:17; Gobele Salasu 19:4; Mousese ea Malasu 4:15-18, 27:15(2) Dilia Godema dawa:ma:ne, osobo bagade liligi agoaila o mu amoga agoaila maedafa hamoma. Gadili Asi 34:6-7; Idisu 14:18; Mousese ea Malasu 7:9-10Loboga hamoi ‘gode’ liligi ilima mae beguduma amola mae nodone sia:ne gadoma. Bai Na da dilia Hina Gode amola Na da nowa da Na defele hi dawa:sa, amo dunu higasa. Nowa da Na higasea, ema Na da se nabasu imunu amola egaga fi amo asili fi osodayale amola biyaduyale egaga fi ilima se nabasu imunu.
Be nowa da Nama asigi galea amola Na hamoma:ne sia:i nabawane hamosea, Na da ema amola egaga fi osea:idafa ilima asigi hou olelemu.
Gobele Salasu 19:12(3) Na Dio amo mae giadofale sia:ma amola udigili mae sia:ma. Na, Hina Gode da nowa Na Dio udigili sia:sea, ilima se nabasu imunu.
§ Gadili Asi 16:23-30, 31:12-14(4) Sa:bade eso da hadigi eso. Amaiba:le, Sa:bade eso ea hou mae giadofama!
** Gadili Asi 23:12, 31:15, 34:21, 35:2; Gobele Salasu 23:3Eso gafeyale gala amoga hawa: hamoma. 10 Be eso fesu da Nama dawa:ma:ne helefisu eso gala. Amo esoga, dunu huluanedafa da hawa: hamosu hame hamoma:mu. Amo di, dia mano, dia udigili hawa: hamosu dunu, dia ohe fi amola ga fi dunu dia soge ganodini esala huluanedafa, mae hawa: hamoma:mu. 11  †† Mui 2:1-3; Gadili Asi 31:17Na, Hina Gode da eso gafeyale gala amoga osobo bagade, mu, wayabo bagade amola amo ganodini liligi huluane hamoi dagoi. Be eso fesu amoga Na da helefi dagoi. Amaiba:le, Na da Sa:bade eso hahawane dogolegei amola sema hadigi ilegei dagoi.
12  ‡‡ Mousese ea Malasu; Ma:diu 15:4, 19:19; Maga 7:10, 10:19; Luge 18:20; Efesase 6:2, 6:3(5) Dia ada amola ame elama nodone asigima. Bai di agoane hamosea, di da soge amo Na da dilima imunu, amo ganodini ode bagohame esalumu.
13  §§ Mui 9:6; Gobele Salasu 24:17; Ma:diu 5:21, 19:18; Maga 10:19; Luge 18:20; Louma 13:9; Ya:mese 2:11(6) Eno dunu mae medole legema.
14  *** Gobele Salasu 20:10; Ma:diu 5:27; Maga 10:19; Luge 18:20; Louma 13:9; Ya:mese 2:11(7) Inia uda mae adole lama.
15  ††† Gobele Salasu 19:11; Ma:diu 19:18; Maga 10:19; Luge 18:20; Louma 13:9(8) Wamolasu hou mae hamoma.
16  ‡‡‡ Gadili Asi 23:1; Ma:diu 19:18; Maga 10:19; Luge 18:20(9) Eno dunu amo mae ogogole diwaneya udidima.
17  §§§ Louma 7:7, 13:9(10) Dia dogo ganodini inia liligi lamusa:ne mae dawa:ma. Eno dunu ea diasu o ea uda o ea udigili hawa: hamosu dunu o ea dougi o liligi huluanedafa amo mae hananelamusa: dawa:ma.
Isala:ili Dunu Fi da Beda:i
(Mousese Ea Malasu 5:22-33)
18  * Hibulu 12:18-19Dunu huluane da gugelebe amola dalabede fulabosu nabaloba, amola ha:ha:na amola goumia lalu mobi ba:loba, ilia da beda:iba:le yagugui amola sedagawane lelu.
19 Ilia da Mousesema amane sia:i, “Di da ninima sia:sea, ninia da nabimu. Be ninia da bogosa:besa:le, Gode da ninima sia:mu ninia higa:i.”
20 Mousese da bu adole i, “Mae beda:ma! Gode da dilima ado ba:musa: misi dagoi. E da dilia hou amo dilia da Ea sia: noga:le nabima:bela:? amola wadela:i hou hame hamoma:bela:? E da amo ado ba:musa: misi.” 21 Be dunu huluane da gadenene hame misi, sedagawane lelu. Mousese hi fawane da bunumai mumobi mogomogoi Gode esalebe sogebi amo gadenene asi.
Oloda Bi Hamoma:ne Sia:i
22 Hina Gode da Mousese amo Isala:ili dunuma amane sia:musa: sia:i, “Na, Hina Gode da Hebene amoga dilima sia:i. Amo dilia da ba:i dagoi. 23 Dilia gouli o silifa ‘gode’ agoane liligi ilima nodone sia:ne gadomusa: maedafa hamoma. 24 Dilia osobo ganumugini, oloda bi hamoma. Amo da:iya, dilia sibi amola bulamagau gobele salasu hamoma:ne amola dilia gilisili na:iyado hahawane hamoma:ne, gogo gobele salima. Adi sogebi dilia Nama nodone sia:ne gadomusa: Na da ilegesea, Na da dilima hahawane fidimusa: misunu. 25  Mousese ea Malasu 27:5-7; Yosiua 8:31Dilia da Nama oloda igiga hamosea, amo igi mae debema o hedofama. Di da igi gobihei o eno liligi amoga hedofasea, Nama imunu da hamedei. 26 Oloda hamosea, amo da:iya heda:ma:ne fa:gu mae hamoma. Di da amo heda:sea dia gogosiasu ba:sa:besa:le, fa:gu mae gaguma.”

*20:4: Gadili Asi 34:17; Gobele Salasu 19:4; Mousese ea Malasu 4:15-18, 27:15

20:5: Gadili Asi 34:6-7; Idisu 14:18; Mousese ea Malasu 7:9-10

20:7: Gobele Salasu 19:12

§20:8: Gadili Asi 16:23-30, 31:12-14

**20:9: Gadili Asi 23:12, 31:15, 34:21, 35:2; Gobele Salasu 23:3

††20:11: Mui 2:1-3; Gadili Asi 31:17

‡‡20:12: Mousese ea Malasu; Ma:diu 15:4, 19:19; Maga 7:10, 10:19; Luge 18:20; Efesase 6:2, 6:3

§§20:13: Mui 9:6; Gobele Salasu 24:17; Ma:diu 5:21, 19:18; Maga 10:19; Luge 18:20; Louma 13:9; Ya:mese 2:11

***20:14: Gobele Salasu 20:10; Ma:diu 5:27; Maga 10:19; Luge 18:20; Louma 13:9; Ya:mese 2:11

†††20:15: Gobele Salasu 19:11; Ma:diu 19:18; Maga 10:19; Luge 18:20; Louma 13:9

‡‡‡20:16: Gadili Asi 23:1; Ma:diu 19:18; Maga 10:19; Luge 18:20

§§§20:17: Louma 7:7, 13:9

*20:18: Hibulu 12:18-19

20:25: Mousese ea Malasu 27:5-7; Yosiua 8:31