23
Hina Godema Dawa:ma:ne Gilisisu
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Isala:ili dunu ilima amane sia:ma, ‘Na, Hina Gode, da dilia lolo nasu ilegei dagoi. Ilia da amo sema gilisisu esoha Nama nodone sia:ne gadomusa: gilisima:ne sia:ma.
Sa:bade
* Gadili Asi 20:8-10, 23:12, 31:15, 34:21; 35:2; Mousese ea Malasu 5:12-14Dilia eso gafeyale ganodini hawa: hamoma. Be eso fesu amo da Sa:bade eso. Amoga dilia helefima amola sema defele gilisima. Dilia hawa: mae hamoma. Dilia da habi esalea, amo da Hina Gode Ea Sa:bade eso dawa:ma. Dilia amo hagudu dedei gilisisu da ilia eso ilegei, amo Isala:ili dunuma olelema.
Baligisu (Baligimusa: Ahoasu) amola Yisidi Hame Sali Agi Ga:gi
(Idisu 28:16-25)
Gadili Asi 12:1-13; Mousese ea Malasu 16:1-2Eso14 oubi age amoga, daeya, eso dasea, dilia Baligisu Lolo Nasu, Hina Godema nodomusa: hemoma. Gadili Asi 12:14-20, 23:15, 34:18; Mousese ea Malasu 16:3-8Eso15amoga, yisidi hame sali Agi ga:gi Lolo Nasu da muni hemoma. Amo hamosea, dilia eso fesuale amoga, yisidi hame sali agi ga:gi fawane manu. Eso age amo gilisisu ganodini, dilia da Godema nodone sia:ne gadomusa: gilisima. Dilia hawa: hamosudafa amo mae hamoma. Eso fesuale amoga, dilia ha:i manu gobele salasu Hina Godema ima. Eso fesu da doaga:sea, dilia bu nodone sia:ne gadomusa: gilisima. Be dilia hawa: hamosudafa amo mae hamoma.
Ha:i Manu Gamibi Mui Lolo Nasu
9-10 Dilia da soge amo Hina Gode da dilima iabe, amo ganodini masea, dilia gagoma faisia, bisili fai gagoma gilisi amo gobele salasu dunu ema gaguli masa.
11 Hina Gode da dili hahawane gousa:ma:ne, gobele salasu dunu da amo gagoma iasu gilisili dobole gagai Hina Godema imunu. Gobele salasu dunu da Sa:bade eso asili, eso fa:no mabe amoga gagoma gilisili dobole gagai Godema imunu.
12 Eso amoga dilia gala:ine gilisili dobole gagai iabe, amo esoga ode afaega lalelegei sibi mano gawali (ledo hamedei liligi) amo Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobele salasu hamoma.
13 Amo hamosea, dilia falaua gilougala:me aduna agoane amola olife susuligi gilisi amo ha:i manu iasu agoane ima. Amo iasu ea gabusiga: Hina Gode da hahawane naba. Amomawaini hano lida afae agoane gilisili ima. 14 Dilia gagoma gaheabolo (gahe o gobei o agi ga:gi) amo mae moma. Be hidadea amo Godema ianu, fa:no moma. Amo hamoma:ne sia:i dilia amola diligaga fi mae yolesili, eso huluane noga:le fa:no bobogema.
Ha:i Manu Gamibi Lolo Nasu (Bedegosidi)
(Idisu 28:26-31)
15  § Gadili Asi 23:16, 34:22; Mousese ea Malasu 16:9-12Dilia da Sa:bade eso amoga gagoma gilisili dobole gagai Hina Godema gaguli misi, amo fa:no, hialigi fesuale idima. 16 Eso 50 (amo eso da Sa:bade fesuale gala fa:no) amoga, Hina Godema eno gaheabolo gagoma gilisi amo ima. 17 Sosogo fi huluane da afae afae agi ga:gi aduna, Hina Godema baligisu iasu ima:ne gaguli misa:ne sia:ma. Agi ga:gi afae afae da falaua gilougala:me aduna agoane amola yisidi gilisi gobei. Amo da gagoma gaheabolo fai Hina Godema iasu liligi. 18 Agi ga:gi iasea, Isala:ili fi dunu da gilisili sibi amo da lalelegele, ode afae esalu mano fesuale gala amola bulamagau gawali afadafa amola goudi aduna (huluane da da:i noga:idafa) amo Hina Godema Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobele salasu hamoma:ne imunu. Ilia da Gala:ine Iasu amola Waini hano iasu amo gobele salasu amoga gilisimu. Amo gobele salasu ea gabusiga:, Hina Gode da hahawane naba. 19 Amola, dilia goudi gawali afae Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu hamoma:ne ima. Amola gawali sibi mano aduna Hahawane Gilisili Olofole Iasu gobele salasu hamoma:ne, ima.
20 Gobele salasu dunu da agi ga:gi amola sibi mano aduna amo Hina Godema imunusa: olelema:mu. Amo da baligili iasu amola gobele salasu dunu da amo manu. Amo iasu liligi da hadigi. 21 Amo esoga dilia hawa: hamosudafa mae hamoma. Be Godema nodone sia:ne gadomusa: gilisima. Diligaga fi da eso huluane mae yolesili ilia habi esalea, amo hamoma:ne sia:i noga:le fa:no bobogema:ne sia:ma. 22  ** Gobele Salasu 19:9-10; Mousese ea Malasu 24:19-22Dilia ifabi amoga ha:i manu faisia, gagoma amola gala:ine sogebi bega: galea, amo mae faima amola gagoma fonobahadi hame lai diala, amo lamusa: mae sinidigima. Hame gagui dunu amola ga fi dunu amo ea lama:ne yolesima. Hina Gode da dilia Godedafa.
Gaheabolo Odega Gilisisu (Dalabede Fulabosu Dusu Lolo Nasu)
(Idisu 29:1-6)
23-24 Eso age amo oubi fesuga, helefisu hamoma. Dalabede dusia, dilia Godema nodone sia:ne gadomusa: gilisima. 25 Ha:i manu gobele salasu amo Hina Godema ima. Amola dilia hawa: hamosudafa mae hamoma.
Bu Gousa:su Eso (Dabe Imunu Eso)
(Idisu 29:7-11)
26-27 Eso nabu gala oubi fesuga, dilia dunu ilia wadela:i hou fadegama:ne Bu Gousa:su Eso gilisisu hamoma. Amo esoga ha:i maedafa moma. Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: amola ha:i manu iasu Ema imunusa:, gilisima. 28 Amo esoga, dilia hawa: hamosu mae hamoma. Bai amo eso dilia da hou amo da wadela:i fadegamusa: hamosu gala. 29 Dunu afae da amo esoga ha:i nasea, e da Gode Ea fidafa amoga fadegai dagoi ba:mu. 30 Amola nowa da amo esoga hawa: hamosea, Hina Gode Hisu da amo dunu medole legemu. 31 Amo hamoma:ne sia:i da dili amola diligaga fi huluane ilia habi esalebe, amo ilia fa:no bobogema:ne hamoi. 32 Eso sesege amo oubi ganodini, eso dasea, amogainini eso nabu amoga eso dasea, dilia ha:i mae nawane helefima.
Sogega Fasela Diasu Lolo Nasu Gilisisu
(Idisu 29:12-40)
33-34 Sogega Fasela Diasu Lolo Nasu Gilisisu da eso15 oubi fesuga hemoma. Amola eso fesuale hamonanu dagoma. 35 Eso age amoga Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: gilisima. Amo esoga, dilia hawa: hamosudafa mae hamoma. 36 Eso fesuale amoga eso afae afaega, dilia ha:i manu gobele salasu ima. Eso godo amoga dilia bu nodone sia:ne gadomusa: gilisima. Amola amo esoga dilia hawa: hamosu mae hamoma.
37 (Amo lolo Nasu gilisisu huluane da dilia Hina Gode Ea nodoma:ne gilisisu liligi. Amola amo ganodini dilia da Ema ha:i manu iasu, Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu, Gala:ine Iasu, gobele salasu eno amola waini hano iasu eso afae afaega sema defele hamosa. 38 Dilia Sa:bade eso hamoma:ne sia:i defele amola iasu hamoma:ne sia:i defele, ilegei iasu amola hahawane udigili asigili iasu eso huluane Hina Godema iabe. Be lolo Nasu gilisisu ganodini, iasu eno amo olelei amo ima:mu.)
39 Dilia da ifabi ha:i manu fai dagosea, Sogega Fasela Diasu Lolo Nasu Gilisisu eso fesuale ganodini hamoma. Eso15 oubi fesuga muni hemoma. Eso age amo lolo nasu ganodini da baligili helefisu hamoma:mu. 40 Amo esoga, ifa fage noga:idafa dilia ifa amoga faima. Amola gumudi lubi amola lubi noga:i gala ifa amoda lale, dilia Hina Godema nodomusa: gilisisu hamoma. 41 Dilia eso fesuale amoga hahawane gilisima. Amo gilisisu, dili amola diligaga fi da mae yolesili, eso huluane hamonanoma:ne sia:ma. 42 Isala:ili dunu huluane da eso fesuale amoga, sogega fasela diasu ganodini esalumu. 43 Bai diligaga fi ilia Hina Gode da Isala:ili dunu amo Idibidi sogega fisili masa:ne asunasia, ilia da soge diasu ganodini fawane esaloma:ne sia:i, amo diligaga fi dawa:ma:ne. E da dilia Hina Gode. 44 Mousese da agoane Isala:ili dunu ilima hamoma:ne sia:i olelei. Ilia da Hina Gode Ea nodoma:ne amo Lolo Nasu Gilisisu huluane olelei.

*23:3: Gadili Asi 20:8-10, 23:12, 31:15, 34:21; 35:2; Mousese ea Malasu 5:12-14

23:5: Gadili Asi 12:1-13; Mousese ea Malasu 16:1-2

23:6: Gadili Asi 12:14-20, 23:15, 34:18; Mousese ea Malasu 16:3-8

§23:15: Gadili Asi 23:16, 34:22; Mousese ea Malasu 16:9-12

**23:22: Gobele Salasu 19:9-10; Mousese ea Malasu 24:19-22