27
Gode Ea Sema Igi Da:iya Dedei
Amalalu, Mousese amola Isala:ili ouligisu dunu huluane da Isala:ili dunuma amane sia:i, “Na sia: huluane na wali eso dilima olelesa, amo noga:le nabima. * Yosiua 8:30-32Dilia da Yodane Hano degesea amola soge dilia Hina Gode da dilima iaha amo ganodini ahoasea, amo esoha igi bagade ili lale ligisima. Amo igi ili da:iya ‘balasada’ legema.
Amo da:iya na olelesu huluane amola sema huluane dedema. Dilia da noga:i soge (fedege sia: agoane bulamagau dodo maga:me amola agime hani amoga nabai gala) amo dilia aowalali ilia Hina Gode da dilima imunu ilegele sia:i, amo ganodini ahoasea,
amola dilia da Yodane Hano na:iyado bega: doaga:i dagosea, amo igi na da wali dilima olelesa, Iba:le Goumia ligisima amola ‘balasada’ amoga dedeboma. Gadili Asi 20:25Amoga, dilia Hina Gode amoga nodone sia:ne gadomusa:, igi oloda hamoma. Be amo igi ouli gobihei o goahei amoga mae hedofama. Dilia Hina Gode Ea oloda huluane da igi hame hedofai amoga hamoma. Amo oloda da:iya Godema ima:ne, ohe gobele salima.
Amogawi, dilia gobele salasu hamoma amola Hahawane Gilisili Olofole Iasu gobele salasu hamoma amola amo hu gobei dilia Hina Gode ba:ma:ne hahawane moma amola Ema nodoma. Amola, dilia igi ‘balasada’ amoga dedeboi amo da:iya Gode Ea sema huluane noga:le dedema.”
Amalalu, Mousese amola gobele salasu dunu (Lifai fi dunu) da Isala:ili fi huluane ilima amane sia:i, “Isala:ili fi ouiya:ma! Nabima! Dilia da wali dilia Hina Gode Ea fidafa hamoi dagoi. 10 Dilia Hina Gode nabima. Ea hamoma:ne sia:i amola Ea sema na da wali eso dilima iaha, amoma noga:le fa:no bobogema.”
Iba:le Goumia Hame Nabasu Hou Amoma Gagabusu
11 Amo esoga, Mousese da ilima amane hamoma:ne sia:i, 12  Mousese ea Malasu 11:29; Yosiua 8:33-35“Dilia da Yodane Hano degele dagosea, Isala:ili fi gafeyale da Gelisime Goumi da:iya, dunu huluane hahawane dogolegelewane fidima:ne amo sia:musa: leloma. Amo fi gafeyale da Simiane, Lifai, Yuda, Isiga, Yousefe amola Bediamini. 13 Amola Isala:ili fi gafeyale eno da Iba:le Goumia gagabusu aligima:ne sia:musa: leloma:mu. Amo fi gafeyale da Liubene, Ga:de, A:sie, Sebiulane, Da:ne amola Na:fadalai. 14 Lifai dunu da Isala:ili dunu huluane ilima ha:giwane amane sia:ma:mu,
15  § Gadili Asi 20:4, 34:17; Gobele Salasu 19:4, 26:1; Mousese ea Malasu 4:15-18, 5:8‘Hina Gode da loboga hamoi ogogosu ‘gode’ liligi bagadewane higasa. Nowa dunu da agoai liligi igi o ifa o ouli amoga hamosea amola wamowane amoma sia:ne gadosea, amo dunuma gagabusu da aligima:ne dialoma:mu’. Amasea, dunu huluane da ‘Ama’ sia:ma:mu.
16  ** Gadili Asi 20:12; Mousese ea Malasu 5:16‘Nowa dunu da ea ada o ea ame elama wadela:le hamosea da gagabusu aligima:ne dialoma:mu.’ Amasea, dunu huluane da ‘Ama’ sia:mu.
17  †† Mousese ea Malasu 19:14‘Nowa dunu da ea na:iyado amo ea soge olei igi fadegasea, gagabusu da ema aligima:ne dialoma:mu.’ Amasea, dunu huluane da ‘Ama’ sia:mu.
18  ‡‡ Gobele Salasu 19:14‘Nowa dunu da si dofoi dunuma logo ogogole olelesea, gagabusu da ema aligima:ne dialoma:mu.’ Amasea, dunu huluane da ‘Ama’ sia:mu.
19  §§ Gadili Asi 22:21, 23:9; Gobele Salasu 19:33-34; Mousese ea Malasu 24:17-18‘Nowa dunu da ga fi, guluba: mano amola didalo ilia fofada:su hame fidisia, gagabusu da amo dunuma aligima:ne dialoma:mu.’ Amasea, dunu huluane da ‘Ama’ sia:ma:mu.
20  *** Gobele Salasu 18:8, 20:11; Mousese ea Malasu 22:30‘Nowa dunu da ea eda idua gilisili golasea, gagabusu da ema aligima:ne dialoma:mu. Bai e da ea eda diaheda:su amo wadela:sa.’ Amasea, dunu huluane da ‘Ama’ sia:mu.
21  ††† Gadili Asi 22:19; Gobele Salasu 18:23, 20:15‘Nowa dunu da ohe hadesea, gagabusu da ema aligima:ne dialoma:mu.’ Amasea, dunu huluane da ‘Ama’ sia:ma:mu
22  ‡‡‡ Gobele Salasu 18:9, 20:17‘Nowa dunu da ea dalusi (ea eda o ea ame idiwi) amoma gilisili golasea, gagabusu da ema aligima:ne dialoma:mu.’ Amasea, dunu huluane da ‘Ama’ sia:mu.
23  §§§ Gobele Salasu 18:17, 20:14‘Nowa dunu da idua ea ame ema gilisili golasea, gagabusu da ema aligima:ne dialoma:mu.’ Amasea, dunu huluane da ‘Ama’ sia:mu.
24 ‘Nowa dunu da ea na:iyado amo wamowane medole legesea, gagabusu da ema aligima:ne dialoma:mu.’ Amasea, dunu huluane da ‘Ama’ sia:mu.
25 ‘Nowa dunu da dunu ida:iwane amo medole legemusa:, muni lasea, gagabusu da ema aligima:ne dialoma:mu.’ Amasea, dunu huluane da ‘Ama’ sia:mu.
26  * Gala:isia 3:10‘Nowa dunu da amo sema sia: huluane, amoma hame fa:no bobogesea, gagabusu da ema aligima:ne dialoma:mu.’ Amasea, dunu huluane da ‘Ama’ sia:ma:mu.

*27:2: Yosiua 8:30-32

27:5: Gadili Asi 20:25

27:12: Mousese ea Malasu 11:29; Yosiua 8:33-35

§27:15: Gadili Asi 20:4, 34:17; Gobele Salasu 19:4, 26:1; Mousese ea Malasu 4:15-18, 5:8

**27:16: Gadili Asi 20:12; Mousese ea Malasu 5:16

††27:17: Mousese ea Malasu 19:14

‡‡27:18: Gobele Salasu 19:14

§§27:19: Gadili Asi 22:21, 23:9; Gobele Salasu 19:33-34; Mousese ea Malasu 24:17-18

***27:20: Gobele Salasu 18:8, 20:11; Mousese ea Malasu 22:30

†††27:21: Gadili Asi 22:19; Gobele Salasu 18:23, 20:15

‡‡‡27:22: Gobele Salasu 18:9, 20:17

§§§27:23: Gobele Salasu 18:17, 20:14

*27:26: Gala:isia 3:10