22
* Gadili Asi 23:4-5Dilia da na:iyado Isala:ili fi dunu amo ea bulamagau o sibi amo udigili lalebe ba:sea, udigili mae yolesima. Be ema bu oule masa. Be ea eda da sedagadafa esalea, o ea eda di da hame dawa: ganiaba, amo sibi o bulamagau amo dia diasuga oule masa. Ea eda da amo hogola masea, ema ima. Di da dougi udigili lalebe ba:sea, o abula fisi dagoi ba:sea, o eno liligi amo dia na:iyado Isala:ili fi da fisi amo ba:sea, amo hou defele hamoma. Dia na:iyado Isala:ili fi ea dougi o bulamagau da dafasea, udigili mae yolesima. Amo ohe da bu wa:legadoma:ne, fidima. Uda da dunu ea abula salimu da sema bagade. Amola dunu da uda ea abula salimu da sema bagade. Dilia Hina Gode da dunu amo da agoai hamosea, ilima ougi bagade.
Di da sio musugai ifa ganodini o osoboga dialebe amola amo da:iya eme da oso da:iya dialebe o ea mano amola gilisili esalebe ba:sea, amo sio eme mae lama. Sio mano lamu da defea be eme da hahawane masa:ne yolesima. Amasea, dilia da hahawane gaguiwane ode bagohame esalumu.
Di da diasu gaheabolo gagusia, amo diasu figisu bega: gagoi hamoma. Amasea, dunu da dia diasu gadodili dafane bogosea di da giaodofale hamoi amo ilia sia:mu da hamedei. Gobele Salasu 19:19Dilia waini sagai amo ganodini, ha:i manu eno mae bugima. Dilia agoane hamosea, waini amola eno ha:i manu amo ganodini bugi, huluane mae faili moma. Amo da sema bagade.
10 Bulamagau amola dougi osobo dogomusa: gilisili la:gimu da sema gala.
11 Abula amunasea, wulo amola “godeni” mae gilisili amunima.
12  Idisu 15:37-41Dilia abula hegomai biyaduyale gala amoga sosofe nodomema.
Uda Lasu Sema
13 Dunu da a:fini lasea amola fa:no e da amo a:fini higasea, 14 e da amo a:finima ogogole fofada:musa: e da eno dunuma gilisili golale fa:no ema fi, amo ogogole sia:sea,
15 amai galea, a:fini ea ada amola ame da diaheda:su abula amo a:fini ea maga:mega madelagi amo lale amola fofada:musa: moilai ouligisu dunuma olelemu. Bai maga:me da amo a:fini da musa: eno dunuma hame golai olelesa. 16 Amo a:fini ea eda da moilai ouligisu dunuma amane sia:mu, ‘Na da nadiwi amo dunu ea lama:ne ema i dagoi. Be wali e da nadiwi higasa. 17 E da ogogole na idiwi da dunu enoga lai amalu ema fi amane sia:sa. Be amo dawa:digima:ne olelesu ba:ma. Ea uda lasu diaheda:su abula da maga:me madelagi ba:ma!’ 18 Amasea, moilai ouligisu dunu da amo ogogosu dunu famu. 19 Amola ilia da amo dunuma e da silifa muni fage100 dabe amo a:fini ea edama ima:ne sia:mu. Bai e da Isala:ili a:fini gogosiama:ne gugunufinisi dagoi. Amola amo a:fini e da hame fadegamu, be e da esalea, amo a:fini da ea uda esalumu.
20 Be amo dunu ea fofada:su ilia da dafawane ba:sea, amola uda lasu abula da maga:me hame galea, 21 amasea, ilia da amo a:fini ea eda diasu logo holeiga gaguli asili, moilai dunu huluane da amo a:fini igiga medole legemu. E da ea eda diasuga esalea, mae lawane udigili dunuma fiba:le Isala:ili soge ganodini wadela:idafa hamosu. Amo hou hamosea, dilia da wadela:i hou fadegamu.
22 Dunu da inia uda adole lasea, ela gilisili golabe ba:sea, amo dunu amola uda amola medole legema. Dilia agoane wadela:idafa hou fadegamu. 23 Dilia moilai ganodini dunu da udigili a:fini amo da eno dunu lamusa: ilegei amo ela gilisili golabe ba:sea,
24 ela moilai gadili oule asili, medole legema. A:fini da moilai ganodini eno dunu gadenene esala be fidimusa: hame webeba:le, ea hanaiga wadela:le hamoiba:le, e da bogomu. Amola dunu da a:fini enoga lamusa: ilegei amo gugunufinisisia, e amola da bogomu. Dilia da agoane hamosea, wadela:i hou fadegamu.
25 Be sogega o ifabiga dunu da a:fini eno dunu lamusa: sia:si amoga doaga:sea gugunufinisisia, amo dunu fawane medole legema. 26 Be a:fini da wadela:le hame hamoiba:le, ema se mae ima. Amo hou da dunu da eno dunu doagala:sea medole legesu amo hou defele. 27 Bai amo dunu da sogega amo a:fini gugunufinisi. E da dunu eno fidimusa: wei dagoi, be fidisu dunu hame ba:i. 28  § Gadili Asi 22:16-117Be dilia dunu da a:fini (amo da eno dunuga lamusa: hame ilegei) amo gugunufinisi ba:sea, 29 e da a:fini ea edama uda lasu bidi (silifa muni fage 50) imunu. Amola e da amo a:fini gasawane gugunufinisiba:le, e da amo a:fini dafawane lamu. E da esalea, amo uda hamedafa fadegamu. 30  ** Gobele Salasu 18:8, 20:11; Mousese ea Malasu 27:20Dunu da ea eda ea uda ema wadela:musa: doaga:mu da sema bagade. Bai e da ea eda gogosiama:ne gugunufinisisa:besa:le, amo da sema bagade.

*22:1: Gadili Asi 23:4-5

22:9: Gobele Salasu 19:19

22:12: Idisu 15:37-41

§22:28: Gadili Asi 22:16-117

**22:30: Gobele Salasu 18:8, 20:11; Mousese ea Malasu 27:20