18
Uda Lasu Hou Sema
1-2 Hina Gode da Mousesema e da Isala:ili dunu ilima amane sia:ma:ne sia:i, “Na da dilia Hina Gode! Dilia da musa: Idibidi fi ilia soge ganodini esalu amola Na da wali dili Ga:ina:ne sogega oule ahoa. Be amo dunu fi ilia hou mae fa:no bobogema.
Na sema amola Na hamoma:ne sia:i liligi amoma fa:no bobogema. Bai Na da dilia Hina Gode. * Nihemaia 9:29; Isigiele 18:9, 20:11-13; Luge 10:28; Louma 10:5; Gala:isia 3:12Hou huluane amola sema Na da dilima iaha, amoma fa:no bobogema. Agoane hamosea, dilia da dilisu esalusu gaga:mu. Na da Hina Godedafa.”
Hina Gode da haguduga dedei hamoma:ne sia:i olelei, “Dilia sosogo fi ilima gilisili mae golama. Dia ame ema maedafa gilisili golama. Bai dia ada da gogosiamu. Dia ame gogosiama:ne hamomu da sema bagade. Gobele Salasu 20:11; Mousese ea Malasu 22:30, 27:20Dia ada gogosiasa:besa:le, ea uda eno ilima gilisili golamu da sema bagade. Gobele Salasu 20:17; Mousese ea Malasu 27:22Dia dalusi o fi dalusi ilima gilisili golamu da sema bagade. E da dia diasuga bugili i, o eno sogebi bugili i galea, amo sema da defele gala. Ilima mae gilisili golama. 10 Didiwi ea uda mano ema mae gilisili golama. Amo hou da dima gogosiasu liligi. 11 Dia dalusi adagili amola ame higagai, ilima mae gilisili golama. Bai e da dia dalusidafa. 12  § Gobele Salasu 20:19-20- 13 Dia awa o biya amoma gilisili mae golama. 14 Dia adabi o ada o baba o daya amo ea udama gilisili mae golama. Bai e amola da dia awadafa. 15  ** Gobele Salasu 20:12Dia gofe ea idua ema gilisili mae golama. 16  †† Mousese ea Malasu 20:21Dia ola o diaea uda ilima gilisili mae golama. 17  ‡‡ Gobele Salasu 20:14; Mousese ea Malasu 27:23Dia uda amoma di gilisili golai amo ea uda mano o aowailima mae gilisili golama. Bai amo da dia fidafa. Amasa:besa:le, sema bagade gala. 18 Dia udadafa esalea, di da dibae lamu da sema bagade.
19  §§ Gobele Salasu 20:18Uda da sioi fisia, ema gilisili mae golama. Bai e da sema ganodini, ledo hamoi dagoi. 20  *** Gobele Salasu 20:10Dunu eno ea uda ema mae gilisili golama. Bai amo hou hamosea, di ledo hamoi dagoi ba:mu. 21  ††† Gobele Salasu 20:1-5Dilia da dilia mano amo ogogosu ‘gode’ Moulege ema nodone sia:ne gadomusa:, gobele salasu hamoma:ne mae ima. Bai amo hou da Hina Gode Ea Dio wadela:mu. 22  ‡‡‡ Gobele Salasu 20:13Dunu da dunu eno gilisili golamu (sama da ea sama adole lamu) da sema bagadedafa. Gode da amo hou bagade higasa. 23  §§§ Gadili Asi 22:19; Gobele Salasu 20:15-16; Mousese ea Malasu 27:21Dunu o uda da ohe amoma hademu da sema bagadedafa. Amo hou hamosea, di da ledo hamoi dagoi ba:mu.
24 Dilia da amo hou hamosea, ledo gala hamoi dagoi, amasa:besa:le, amo hou huluane mae hamoma. Gode Ea hou hame dawa:su dunu da amo ledo bagade hou hamosu. Amo dunu da Ga:ina:ne soge amo ganodini esalu. Be wali, dili amo ganodini golili sa:ima:ne, Hina Gode da amo dunu gadili sefasilala. 25 Ilia hou da Ga:ina:ne soge amo ledo gala hamoi dagoi. Amaiba:le, Hina Gode da amo sogega se iaha. Amola fedege agoane, Hina Gode hamobeba:le, soge da ea musa: fi dunu higale ili isolala.
26 - 27 Ilia da amo wadela:idafa hou hamobeba:le, ilia soge ledo gala hamoi dagoi. Be dilia da agoaiwane mae hamoma. Dilia huluane, Isala:ili dunu amola ga fi dili gilisili esala, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i liligi amola sema huluane amoma fa:no bobogema. 28 Amasea soge da hame lalegagui dunu dili bisili amo soge ganodini amo higale fadegai amo defele, soge da dilima higale hame fadegamu. 29 Dilia dawa:! Nowa da amo wadela:idafa hou afae hamosea, e da Gode Ea Fidafa dunu agoane hame ba:mu.”
30 Amola Hina Gode da eno amane sia:i, “Na hamoma:ne sia:i liligi amoma fa:no bobogema! Dunu amo da dili bisili amo soge ganodini esalu, ilia hou amoma mae fa:no bobogema. Dilia amo hou agoane hamosea, ledo gala hamoi dagoi ba:mu. Amaiba:le, amo hou maedafa hamoma. Na da dilia Hina Godedafa!”

*18:5: Nihemaia 9:29; Isigiele 18:9, 20:11-13; Luge 10:28; Louma 10:5; Gala:isia 3:12

18:8: Gobele Salasu 20:11; Mousese ea Malasu 22:30, 27:20

18:9: Gobele Salasu 20:17; Mousese ea Malasu 27:22

§18:12: Gobele Salasu 20:19-20

**18:15: Gobele Salasu 20:12

††18:16: Mousese ea Malasu 20:21

‡‡18:17: Gobele Salasu 20:14; Mousese ea Malasu 27:23

§§18:19: Gobele Salasu 20:18

***18:20: Gobele Salasu 20:10

†††18:21: Gobele Salasu 20:1-5

‡‡‡18:22: Gobele Salasu 20:13

§§§18:23: Gadili Asi 22:19; Gobele Salasu 20:15-16; Mousese ea Malasu 27:21