20
Hina Gode Ea Hamomu Hanai amola Dunu ilia higa:i Hou
Eso nabu amola oubi bi amola ode fesu ninia mugululi misi esoga ba:i. Isala:ili fi ouligisu dunu mogili da Hina Gode Ea hamomu hanai bai nama adole ba:musa: misini, na midadi bulagi. Amalalu, Hina Gode da nama amane sia:i,
“Dunu egefe! Amo dunuma amane sia:ma, ‘Ouligisu Gode da amane sia:sa, Dilia da Na hamomu hanai adole ba:musa: misibala:? Na da dafawane Ouligisudafa Hina Gode, amola Na da dili Nama adole ba:su logo hedofamu. Na, Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.’
Dunu egefe! Di da ilima fofada:ma:bela:? Defea! Ilima fofada:ma! Ilia eda ilia wadela:i hou hamoi, amo ilia dawa:ma:ne, ilima olelema. * Gadili Asi 6:2-8Ilima amane sia:ma, ‘Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, Na da Isala:ili fi ilegeloba, amo esoha Na da Ya:igobe egaga fi Idibidi soge ganodini esalu ilima misini, Na lobo gaguia gadole, amane dafawane sia:i, ‘Na da dilia Hina Godedafa.’ Amo esoha Na da ili Idibidi sogega fisili masa:ne asunasili, soge amo Na da ilima ima:ne hogole ba:i (soge ida:iwane fedege agoane bulamagau dodo maga:me amola agime hano bagadedafa galebeba:le, hano agoane a:iahoa) amoga oule masa:ne, dafawanedafa ilegele sia:i.
Amola Na da ilima amane sia:i, ‘Dilia afae afae wadela:idafa loboga hamoi ‘gode’ liligi dilia ba:lala, amo galagama. Idibidi loboga hamoi ‘gode’ liligi da dilia hou ledo hamosa:besa:le, amo bu maedafa dawa:ma. Na da dilia Hina Gode esala.’ Be ilia da Na sia: hame nabi amola Nama odoga:i. Ilia da ilia wadela:idafa loboga hamoi ‘gode’ hame galagai. Amola Idibidi ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosu hou hame yolesi. Na da Idibidi sogega, Na ougi hou bagade ilima olelemusa: dawa:i galu. Be Na da amane hame hamoi. Bai Na Dio wadela:sa:besa:le, hame hamoi. Na da Idibidi dunu ba:ma:ne, Na da Isala:ili dunuma ili Idibidi sogega fisili masa:ne, Na da ili ga oule masa:ne sisia:i dagoi. Amaiba:le, Na da ogogosu dunu ilia dawa:sa:besa:le, ilima ougi se bidi hame i.
10 Amaiba:le, Na da Isala:ili dunu Idibidi sogega fisili masa:ne, ili hafoga:i sogega oule asi.
11  Gobele Salasu 18:5Na hamoma:ne sia:i amola sema da nowa dunu da nabawane hamosa, amoma esalusu iaha. Amo malei amola sema Na da Isala:ili dunuma olelei. 12  Gadili Asi 31:13-17Na da Sa:bade eso sema ilima i. Sa:bade eso da Na gousa:su hamoi, amoma dawa:digima:ne olelesu, amola Na da ilia hou bu hadigima:ne hamomu, amo dawa:digima:ne hamoi. 13 Be ilia da hafoga:i sogea amowane, Nama higale lelesu. Na hamoma:ne sia:i amola Na sema (amo da nowa dunu da nabawane hamosa, ema esalusu iaha) huluane higale fi dagoi. Ilia da Sa:bade eso sema wadela:lesidafa. Na da hafoga:i sogega, ilima ougi bagade se bidi imunusa:, amola ili wadela:lesimusa: momagei galu. 14 Be Na da amane hame hamoi. Bai fifi asi gala amo da Na Isala:ili fi Idibidi sogega fisili masa:ne, gadili asunasi, amo ba:i, ilia da Na Dio amoma hame nodosa:besa:le, Na amane hame hamoi.
15  § Idisu 14:26-35Amo dawa:beba:le, Na da hafoga:i soge ganodini, Na da dilia eda amo soge Na da ilima i dagoi (amo soge da gugui amola nasegagi, baligili noga:idafa) amoga hame oule masunusa: ilegei. 16 Bai ilia da Na hamoma:ne sia:i hame nabi, amola Na sema fi, amola Sa:bade eso sema wadela:lesi, amola Na fisili, ilia da ogogosu ‘gode’ ilima sia:ne gadomusa: hanai galu.
17 Be amalalu, Na da ilima bu asigisu. Na da ili hafoga:i sogega medole legemusa: dawa:i bu yolesi. 18 Be amomane, Na da ayeligi amola a:fini ilia gilisisu ganodini sisane amane i, ‘Dilia aowalalia sema hamoi amola ilia hou amoma mae fa:no bobogema. Dilia ledo hamoi ba:sa:besa:le, ilia loboga hamoi ‘gode’ ilima mae nodone sia:ne gadoma. 19 Na da dilia Hina Godedafa. Na hamoma:ne sia:i amola Na sema nabawane hamoma. 20 Sa:bade eso da hadigi eso, amola gousa:su Na dilima hamoi da dawa:digisu ilegesu gala. Amola Na da dilia Hina Godedafa. Amo huluane dilia bu dawa:ma:ne, Sa:bade eso sema noga:le ouligima.
21 Be amo fifi misi amola da Na higasu. Ilia da Na sema fi amola Na hamoma:ne sia:i (amo da nowa dunu da nabawane hamosea, ema esalusu iaha) amo hame nabi. Ilia da Sa:bade eso sema wadela:lesi. Na da hafoga:i sogega ilima ougi se bidi imunusa:, amola ili huluane medole legemusa: dawa:i galu. 22 Be Na da amane hame hamoi. Bai fifi asi gala amo da Na Isala:ili fi Idibidi sogega fisili masa:ne, gadili asunasi, amo ba:i, ilia da Na Dio amoma hame nodosa:besa:le, Na da amane hame hamoi.
23  ** Gobele Salasu 26:33Amaiba:le, Na da hafoga:i sogega ilima eno ilegei. Na da ili osobo bagade fifi asi gala huluane, amo ganodini afagololesima:ne, dafawane ilegele sia:i. 24 Ilia da Na sema fiba:le, amola Na hamoma:ne sia:i nabawane hame hamobeba:le, amola Sa:bade eso sema fiba:le, amola ogogosu ‘gode’ (amoma ilia aowalalia da fa:no bobogei) ilima nodone sia:ne gadobeba:le, Na da amane hamoi.
25 Amalalu, Na da noga:i hame sema ilima i, amola hamoma:ne sia:i amo da esalusu hame iaha, ilima i. 26 Ilia da ilila: gobele salasu amoga ledo hamoma:ne, Na da logo doasi. Amola ilia da ilila: magobo mano medole legele, gobele salimusa:, Na da logo doasi. Amo da ilima se ima:ne, amola Na da Hina Godedafa ili dawa:musa: amo olelema:ne, Na da amane hamoi.
27 Wali, dunu egefe! Isala:ili dunuma, Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na sia: ilima adosima. Ilia aowalalia da eno agoane Nama gadesu. 28 Na da soge amo Na da ilima imunusa: ilegei, amoga ili oule misi. Ilia da goumi sedade amola gahe ifa ba:beba:le, huluane amogai gobele salasu hamosu. Ilia da gobele salasu hamobeba:le, amola waini hano ogogosu ‘gode’ ilima imunusa: gaguli misiba:le, Na da ougi bagade ba:i. 29 Na da ilima amane adole ba:i, ‘Amo gadodafa sogebi amoga dili ahoa, ilia bai da adila:?’ Amaiba:le, ilia da amo sogebi fa:noga ‘Gadodafa Sogebi’ dio sia:sa. 30 Wali, Isala:ili dunuma, Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na sia:be ilima adosima. ‘Dilia abuliba:le, dilia aowalalia ilia wadela:i hou defele, ogogosu ‘gode’ ilima hehenaia fa:no bobogesala:?
31 Waha amolawane, dilia da ili defele gobele salasu hamosa. Dilia da dilia mano ogogosu ‘gode’ ilima laluga gobele salabeba:le, dilila: hou ledo hamosa. Abuliba:le dilia Isala:ili dunu da Na hamomu hanai adoleba:la mahabela:? Na, Ouligisudafa Hina Gode da Fifi Ahoanusu Gode! Amaiba:le, Na da amane dafawane sia:sa. Na da dilia Nama adole ba:su logo hedofamu. 32 Dilia da eno fifi asi gala huluane ilia hou defele hamomusa: hanai gala. Ilia da ifa amola igi amoma nodone sia:ne gadosu hou hamosa. Be Na fi ilia da agoane hamomu da hamedei.
Gode da Se Dabe Iaha amola Gogolema:ne Olofosu Hou Hamosa
33 Na da Ouligisudafa Hina Gode! Amola na da Fifi Ahoanusu Gode esalebeba:le, Na da dafawane dilima sisane iaha. Na da ougiba:le, Na gasa bagade defele, dilima gasa fili ouligimu. 34 Na da dili fifi asi gala enoenoi amoga afagogoi dagoi. Be Na da dilia sogega dili buhagima:ne gagadosea, Na da Na gasa bagade hou amola Na ougi hou dilima olelemu. 35 Na da dili fifi asi gala eno amoga oule asili, dilia odagia ba:ma:ne se imunusa: fofada:mu. (Amogai esalea, dilia da amo fifi asi gala ‘Hafoga:i Soge Fifi Asi Gagai’ defele ba:mu). 36 Na da Sainai hafoga:i sogega dilia aowalalia ilima fofada:nanu, se iasu. Amo defele, Na da dilima fofada:mu,” Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa.
37 “Na da dili gasawane ouligimu amola dilia Na gousa:su nabawane hamoma:mu.
38 Nowa da lelelewane wadela:i hou hamosea, Na da dilia mugululi misi gilisisu amoga fadegale fasimu. Ilia wali esalebe soge amoga Na da fadegamu. Be ilia da Isala:ili sogega hame buhagimu. Amasea, Na da Hina Gode, amo dilia da dawa:mu.”
39 Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:i, “Defea! Dilia Isala:ili dunu huluane! Dilia hanaiga hamoma! Dilia ogogosu ‘gode’ ilima fa:no bobogema! Be Na da dilima sisane sia:sa. Dilia fa:no dilia hanai yolesili, Nama nabawane hawa: hamonanebe ba:mu. Amola dilia da ogogosu ‘gode’ ilima iasu yolesimuba:le, dilia da Na Dio bu hame lasogolalumu. 40 Isala:ili soge ganodini, Na hadigi gadodafa goumi amo da:iya, Isala:ili dunu dilia da Nama nodone sia:ne gadomu. Na da dilima hahawane ba:mu. Amasea, Na da dilia gobele salasu liligi amola hahawane hadigi iasu amo huluane Nama gaguli misa:ne sia:mu. 41 Na da dili fifi asi gala enoenoi amo ganodini esaloma:ne, amoga afagogoi dagoi. Be Na da dilia sogega dili buhagima:ne gagadosea, amo fa:no Na da liligi dilia gobele salimusa: gaguli maha, amo nodone lamu. Amasea, fifi asi gala huluane da Na da hadigidafa ba:mu. 42 Na da Isala:ili soge amo dilia aowalalima imunusa: ilegele sia:i. Na da dili amogawi bu oule masea, dilia da Na da Hina Gode dawa:mu. 43 Amasea, dilia da wadela:i hou hamoi amola dilia hou ledo hamoi, amo dilia da bu gogosiane dawa:mu. Dilia da dilia musa: wadela:i hou dawa:beba:le, dilila: hou higamu. 44 Amola Na da Na hadigi hou gaga:musa: hamosea, dilia Isala:ili dunu da Na da Hina Gode dawa:mu. Bai Na da dilia wadela:idafa hou hamoi defele, dilima se hame iaha.” Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.
Ga (south) Sogega Lalu Didi Ba:i
45 Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! 46 Ga (south) ba:le gale, amo soge amola iwila amoma fofada:ma. 47 Ga (south) iwila amoma e da Ouligisudafa Hina Gode Ea sia: nabima:ne amane sia:ma, ‘Ba:ma! Na da lalu didisa. Amo lalu da dia ifa huluane, gahe amola bioi, huluane nemu. Ha:ba:domu da hamedei ba:mu. E da gadili nene ahoasea, dunu huluane da lalu sawa:ga fane dogolomu. 48 Ilia huluane da Na, Hina Gode, Ni fawane da lalu ulagisiba:le, enoga ha:ba:domu hamedei ba:mu.’ ”
49 Be na da Godema gagabole sia:i, “Ouligisudafa Hina Gode! Nama agoane hamoma:ne, mae sia:ma! Dunu huluane da na da fedege idinamasu sia: fawane sia:sa, amo ilia hihini sia: daha.”

*20:5: Gadili Asi 6:2-8

20:11: Gobele Salasu 18:5

20:12: Gadili Asi 31:13-17

§20:15: Idisu 14:26-35

**20:23: Gobele Salasu 26:33