19
Gogolosu Gesami
Hina Gode da na da amo gogolosu gesami, amo Isala:ili hina bagade mano aduna dawa:ma:ne, amo hea:le ima:ne sia:i,
“Alia ame da laione wa:me aseme gasa bagade galu.
E da ea mano dema:ne, laione wa:me gawali nimi bagade,
ilia wa:i amo ganodini ouligisu.
E da mano afae fofole, ema benea ahoasu hou olelei.
Amo laione wa:me mano da dunu medole nasu dawa:digi.
Soge fifi asi gala da ea hamobe nababeba:le,
uli dogone gele, e da amoga sa:i.
Ilia da e ma:goga hiougili, Idibidi sogega hiouginana asi.
Laione eme da ea mano buhagima:bela:le dawa:le ouesalu, be hamedei ba:i.
Amalalu, e da mano eno fofole, e da asigilale, gesenesu dawa:i.
E da asigilaloba, laione wa:me wa:i amoma gegesenesa lasu.
E amola benea ahoasu dawa:digili, dunu fane nasu hamoi.
E da gagili sali amola moilai bagohame mugululi wadela:lesi.
Soge fi dunu da ea gogonomobe husu nababeba:le, beda:igia:i.
Fifi asi gala huluane da ema gegemusa: gilisi.
Ilia sanisu efega efegele, e gagulaligi.
Ilia da e gagilia sanawane, Ba:bilone hina bagade amoma gaguli asi.
Ea gogonobe bu Isala:ili agoloa maedafa nabima:ne,
ilia ea gagili sali noga:le sosodo ouligisu.
10 Alia ame da waini efe hano bega: bugi defele ba:i.
Hano bagade dialebeba:le, waini efe da lubi amola fage,
amoga dedeboi dagoi ba:i.
11 Ea amoda da gasa bagade alele, hina bagade hamoi.
Waini efe da heda:le, mu mobiga doaga:i.
Dunu huluane da ea sedade amola ea lubiga dedeboi ba:i.
12 Be ougi bagade dunu da amo waini efe loboga a:le fasili, osoba gisalugala:i.
Gusudili mabe fo da ea dulu huluane hafoga:i.
Ilia da ea amoda fifili fasili, eso hougili, ulagili sali.
13 Wali amo waini efe da hafoga:i soge, hano hamedei, amoga bugi.
14 Waini efe damu da lalu aligili, ea amoda amola fage da huluane nene dagoi ba:i.
Amoda da bu gasa hamedafa ba:mu,
amola ilia da hina bagade hamedafa hamomu.”
Amo gesami da gogolosu gesami. Dunu da amo enoenoi agoane hea:lalu.