21
Medole Legesu Nowa Hamoi Hame Dawa:sea
Dilia da dunu medole legei amo ea da:i hodo soge amo dilia Hina Gode da dili gesowale fima:ne iaha, amo ganodini dialebe ba:sea, amola e medole legei dunu hame dawa:sea, dilia asigilai dunu amola fofada:su dunu da asili amola sedade defei bogoi da:i hodo ea dialebe sogebi asili, gadenene moilai huluane amoga ba:mu. Amasea, moilai gadenenedafa amo ea asigilai dunu da bulamagau udini amo da hawa: hame hamosu amola amoga youge hame sali, amo lale, umi sogebi amoga osobo da hame dogoi (amola hame ebelesu hano gadenene dialebe) amoga oule asili, bulamagau ea galogoa fimu. Gobele salasu dunu (Lifai ea mano), ilia amolawane da amogawi masa:mu. Bai dilia Hina Gode da amo dunu Hi hawa: hamomusa: amola Hi Dioba:le, hahawane fidisu hou imunusa: amola sia:ga gegesu amola fasu amo ganodini fofada:su hamomusa:, ilegei dagoi. Amasea, moilai gadenenedafa asigilai dunu da bulamagau udini ea galogoa da fi dagoi, amo da:iya ilia lobo dodofemu. Ilia da amane sia:mu, ‘Ninia lobo da amo medole legesu hame hamoi. Amola ninia si da amo hou hamedafa ba:i. Hina Gode! Amo dabe Dia Isala:ili fi da iaha, amo lama. Di da amo fi bu bidi lai dagoi. Amaiba:le, ilia da wadela:i hame hamosu dunu medole legei amo mae dawa:ma.’ Amasea, maga:me asi amo dabe hamoi dagoi ba:mu. Amaiba:le, dilia da Hina Gode Ea sia:i defele hamoi dagoiba:le, E da amo medole legesuba:le dilima hame fofada:mu.
Ha lai Dunu Ilia Uda Gagulaligi
10 Dilia Hina Gode da dili fidibiba:le, dilima ha lai amo hasalasisia, amola dilia da udigili hawa: hamosu dunu lasea, 11 udigili hawa: hamosu dunu fi ganodini uda noga:i ba:sea, dilia da amo lamu da defea. 12 Amo uda dia diasuga oule asili, ea dialuma hinabo waga:ma:ne amola ea lobo ifi damuma:ne sia:ma. 13 E da ea musa: abula fadegamu. E da oubi afadafa dia diasu ganodini, ea ada amola ame dawa:le didiga:lalu, di da amo uda lamu da defea. 14 Be amo uda lai di da fa:no hahawane hame ba:sea, e da hahawane halegale masa:ne logo doasima. Be di da amo uda gasawane lai dagoiba:le, di da e bidi lamu o udigili hawa: hamosu hamoma:ne sia:mu da hamedei.
Magobo Mano Ea Nana Liligi Lamu
15 Dunu afae da uda aduna lai galea amola e da uda afaema asigisa amola enoma hame asigisa. Be aduna da dunu mano lalelegesa. Magobo mano da uda amoma e da hame asigisa ea mano galea, 16 amo dunu da ea soge amola liligi ea nana ima:ne ilegesea, e da magobo mano imunu liligi amo uda amoma e da asigisa ea mano amoma ima:ne ilegemu da hamedei. 17 E da uda amoma e da hame asigisa amo ea mano da ea magobo mano dawa:mu. Amasea, e da amo magobo mano ea imunu aduna defele ilegemu. Bai magobo manodafa da eda ea gasa defei agoane olelesa. Magobo mano ea iasu da ema dialumu da defea.
Hame Nabasu Dunu Mano
18 Dunu da hame nabasu dunu mano amo da eda amola eme, ela da ema sia:sea ela sia: hame naba, agoai mano esalea, 19 eda amola eme da amo mano gaguli, asigilai dunu moilai logo holeiga esala amoma oule masa:mu. 20 Ela da asigilai dunuma amane sia:mu, ‘Ania mano da gasa bagade amola sia: nabasu hame dawa:. E da ania: sia: hamedafa naba. Ea hou da noga:i hame amola e da adini bagade naha.’ 21 Amasea, moilai dunu huluane da amo dunu mano igiga medole legele, amo wadela:i hou dilia da fadegale fasimu. Dunu huluane Isala:ili soge ganodini da amo hou nababeba:le, beda:mu.
Sema Eno
22 Dunu da wadela:i hou hamobeba:le, medole legele ea da:i hodo da ifa bugi amoga hegoa:nesi dagoi ba:sea, 23 * Gala:isia 3:13ea da:i hodo da gasia amogawi dialumu da hamedei. Bai bogoi da:i hodo ifaga hegoa:nesi Gode da ba:sea, sogega gagabusu aligima:ne imunu. Dilia da soge amo dilia Hina Gode da dilima iaha, amo mae wadela:ma:ne, amo da:i hodo uli dogone salima.

*21:23: Gala:isia 3:13