15
Gobele Salasu Hamoma:ne Sia:
1-2 Hina Gode da Mousesema hamoma:ne sia:i. E da amo sema Isala:ili dunu da soge E da ilima imunu amo ganodini noga:le fa:no bobogema:ne sia:i. Hamoma:ne sia:i da agoane, “Bulamagau gawali, sibi gawali sibi o goudi da Hina Godema Gobei Iasu (Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu) o dafawane ilegele sia:i hahamoma:ne gobele salasu o udigili iasu o Godema nodoma:ne lolo Nasu iasu amo Hina Godema imunu da defea. Hina Gode da amo ha:i manu iasu gabusiga: agoane hahawane naba. 4-5 Nowa da sibi o goudi Hina Godema Gobei Iasu hamoma:ne gaguli masea, e da ohe afae gaguli masea, gilisili gilogala:me afae falaua amola olife susuligi lida afae amola waini hano lida afae gaguli misa:ne sia:ma. 6-7 Sibi gawali iasea, falaua gilogala:me aduna amola olife susuligi 1 1/2 lida (gala:ine iasu) amola waini hano 1 1/2 lida gaguli misa:ne sia:ma. Hina Gode da amo iasu ea gabusiga: hahawane naba. Dilia bulamagau gawali gobei iasu o dafawane ilegei sia: hahamoma:ne o Hahawane Gilisili Olofole Iasu Hina Godema iasea, 9-10 gala:ine iasu amo falaua3 gilogala:me amola olife susuligi 2 lida amola waini hano 2 lida gilisili ima. Amo gobele salasu ea gabusiga: amo Hina Gode da hahawane naba.
11 Amola bulamagau gawali o sibi gawali o sibi o goudi iasea, amo liligi gilisili ima.
12 Ohe afae iasu baligisia, gilisili iasu amola amo defele baligili ima. 13 Isala:ili dunudafa da ha:i manu iasu Hina Gode ea gabusiga: hahawane nabima:ne amo iasea, agoane ima:ne sia:ma. 14 Amola ga fi dunu dilia fi amo ganodini esala (eso huluane esaloma:ne o sofe misi fawane), e da Hina Godema gabusiga: hahawane nabima:ne ha:i manu iasu iasea, e amola da amo hamoma:ne sia:i defele hamomu. 15 Isala:ili dunu amola ga fi dilia fi amo ganodini esala dilia amo hamoma:ne sia:i mae fisili, eso huluane hamonanoma:mu. Dilia Isala:ili dunu amola ga fi dunu da hisu hame - Hina Gode da dilia huluane defele ba:sa. 16  * Gobele Salasu 24:22Hamoma:ne sia:i amola malasu da dili huluane defele agoane dialumu.
17-18 Hina Gode da Mousesema eno hamoma:ne sia:i. E da amo hamoma:ne sia:i Isala:ili dunu da soge E da ilima imunu amo ganodini noga:le fa:no bobogema:ne sia:i. Hamoma:ne sia:i da agoane. 19 Ha:i manu Ga:ina:ne sogega heda:i amo nasea, mogili amo Hina Godema imunusa: la:ididili ligisima. 20 Dilia agi gobesea, bisili ga:gi gagoma gaheabolo amoga hamoi, amo Hina Godema iasudafa hamoma:ne ima. Amo Ema iasea, gagoma dilia faili daba sali, amo iasu defele Ema ima. 21 Dilia amo agi gobei iasu amo eso huluane mae fisili sema agoane hamonanoma:mu.
22 Be dunu da mae hanane amola mae dawa:le, sema amo Hina Gode da Mousesema i, amo mogili hame hamosea, 23 amola eso enoga hobea, Isala:ili dunu fi da Hina Gode Ea Mousesema sia:i liligi amo hame hamosea, 24 ilia hame dawa:beba:le, giadofale hamoi galea, agoane hamoma. Ilia da bulamagau gawali gobei iasu (Hina Gode da gabusiga: agoane hahawane nabima:ne) gobele salima:ne sia:ma. Amoga ilia da gala:ine iasu amola waini iasu sema defele imunu. Amola amoga ilia da goudi gawali Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gilisimu. 25 Gobele salasu dunu da Isala:ili fi dodofema:ne hou hamonanu, ilia wadela:i hou da gogolema:ne olofoi dagoi ba:mu. Bai ilia da mae dawa:le giadofai amola ilia Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu ilia da Ha:i Manu iasu agoane Hina Godema i. 26 Isala:ili fi dunu huluane amola ga fi ilia gilisisu ganodini esala da gogolema:ne olofosu ba:mu. Bai dunu huluanedafa da amo giadofasu hamoi dagoi.
27  Gobele Salasu 4:27-31Dunu afae fawane da mae dawa:le giadofasea, e da ode afae lalelegei goudi aseme amo Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu amo ima:mu. 28 Gobele salasu dunu da oloda amoga asili, amo dunu ea wadela:i hou fadegama:ne, wadela:i hou dodofesu hou hamomu. Amasea, amo dunu da gogolema:ne olofoi dagoi ba:mu.
29 Dunu huluanedafa, Isala:ili dunudafa o ga fi Isala:ili ganodini misi esala, e da mae dawa:le giadofasea, da amo sema hamomu. 30 Be nowa dunu, Isala:ili dunudafa o ga fi Isala:ili fi ganodini misi esala, da hi dawa:i amoane wadela:i hou hamosea, e da Hina Gode Ea hou higabeba:le, medole legei dagoi ba:ma:mu. 31 Bai e da Hina Gode Ea sia:i liligi higale, Ea sema afae hame hamoi. E da hi giadofale hamobeba:le, bogosu ba:mu.
Dunu Afae da Sa:bade Eso Sema Wadela:lesi
32 Eso afaega, Isala:ili dunu fi da wadela:i hafoga:i sogega esaloba, dunu afae da Sa:bade esoga lalu habelalebe ba:i. 33 Ilia da amo dunu Mousese, Elane amola Isala:ili fi gilisisu amoga oule misi. 34 Ilia da amo dunu mae hobeama:ne, sosodo ouligisu dunuga ouligima:ne sia:i. Bai ilia da amo dunuma adi hou hamoma:bela:le gogolei.
35 Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Amo dunu medole legema! Isala:ili fi dunu huluanedafa da amo dunu fisisu gadili oule asili igiga gala:le, medole legema:ne sia:ma.” 36 Amaiba:le, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, Isala:ili fi dunu huluane da amo dunu fisisu gadili oule asili, igiga gala:le, medole legei.
Sosofe Malasu
37 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, 38  Mousese ea Malasu 22:12“Isala:ili dunuma amane sia:ma, ‘Dilia abula hegomai fe amoga sosofe nodomema. Sosofe huluane amoga haisewe efe la:gima. Eso huluane mae fisili, amo hou hamonanoma:ma. 39 Amo sosofe ilia bai da Na sema bu dawa:ma:ne dialumu. Amo ba:sea, dilia da Na sema bu dawa:le, nabawane hamomu. Amasea, dilia da Nama fa:no bobogesu fisili, dilia hanai amoga fa:no bobogesu amo hamedafa hamomu. 40 Sosofe ba:sea, dilia da Na sia:i liligi huluane noga:le hamoma:ne bu dawa:mu. Amola, dilia da dafawane Na: fi dunu fawane esalumu. 41 Na da dilia Hina Gode! Na da dilia Gode esaloma:ne, dili Idibidi sogega fisili masa:ne, ga oule asi. Na da Hina Gode!”

*15:16: Gobele Salasu 24:22

15:27: Gobele Salasu 4:27-31

15:38: Mousese ea Malasu 22:12