10
Yesu da Uda Fisiagasu Hou Olelei
(Ma:diu 19:1-12; Luge 16:18)
Amo soge yolesili, E da Yudia soge amola Yodane Hano na:iyado soge amoga doaga:i. Dunu bagohame da Ema gilisibiba:le, E da Ea hamonanu defele ilima olelelalu.
Fa:lisi dunu da Yesuma dafama:ne ado ba:su hamomusa: misi dagoi. Ilia da Yesuma amane adole ba:i, “Dunu da idua fisiagamu da ninia Sema amo ganodini defeala:?”
Yesu da ilima bu adole ba:i, “Mousese da adi sema adobela:?”
* Mousese ea Malasu 24:1-4; Ma:diu 5:31Ilia da bu adole i, “Mousese da amane sia:i. ‘Uda amoma meloa dedene iasea, fisiagamu da defea!’ ”
Be Yesu E amane sia:i, “Dilia dogo da ga:nasi hamoiba:le, Mousese da agoane olelei. Mui 1:27, 5:2Be Gode osobo bagade degabo hemoi, amo eso ganodini Gode da dunu amola uda hahamoi. Mui 2:24Gode Ea Sia: da agoane dedei diala, “Amaiba:le, dunu da ea ada amola ea ame yolesili ea udama madelagimu. Ela da da:i afadafa hamomu. Amaiba:le, ela da aduna hame be afadafa hamoi. Gode da adi madelagisia, osobo bagade dunu ilia da hamedafa afafamu!”
10 Fa:no, diasu ganodini, Yesu Ea fa:no bobogesu dunu da amo hou ea bai amo Ema adole ba:i. 11  § Ma:diu 5:32; 1 Golidia 7:10-11Yesu da ilima amane sia:i, “Nowa dunu ea uda fisiagale, eno lasea, e da inia uda adole lasu hamosa. 12 Amola amo defele, nowa uda amo da egoa fisiagasea, dunu enoma fisia, - amo uda da inia dunu adole lasu hamosa.”
Yesu da Mano Fonobahadi Ilia Gode Ea Hahawane Dogolegesu Lama:ne Sia:i
(Ma:diu 19:13-15; Luge 18:15-17)
13 Dunu eno da ilia mano fonobahadi amo Gode da hahawane dogolegele fidima:ne, Yesu da ilima Ea lobo ligisima:ne, amo Yesuma oule misi. Be Ea fa:no bobogesu dunu da hihini, ilia logo hedofai. 14 Be amo hou ba:beba:le, Yesu E mi hananewane sia:i, “Mano fonobahadi ilia nama doaga:mu da defea! Ilia logo mae hedofama! Gode Ea Hinadafa Hou da ilia:!” 15  ** Ma:diu 18:3“Na da dilima dafawane sia:sa! Nowa dunu da mano fonobahadi ilia hou defele Gode Ea Hinadafa Hou hame lalegagusia, e da Gode Ea Hinadafa Hou hamedafa ba:mu.”
16 Amalalu, E da mano fonobahadi ilia dialuma da:iya Ea lobo ligisili, Gode da ili hahawane dogolegele fidima:ne sia:i.
Bagade Gagui Dunu
(Ma:diu 19:16-30; Luge 18:18-30)
17 Yesu da bu logoga ahoanoba, dunu afae da hehenane, Ema doaga:le, muguni bugili, Ema amane adole ba:i, “Olelesu ida:iwane! Na da eso huluane Fifi Ahoanusu ba:ma:ne, adi hamoma:bela:?”
18 Yesu da bu adole ba:i, “Di da abuliba:le dio ida:iwane Nama asulibala:? Gode Hina: fawane da ida:iwane gala. 19  †† Gadili Asi 20:12-16; Mousese ea Malasu 5:16-20Di da Sema huluane dawa:, amo “Mae medole legema! Inia uda mae adole lama! Mae wamolama! Mae ogogoma! Liligi ogogolewane mae lama! Dia ada amola ame elama nodone asigima!”
20 E bu adole i, “Olelesu! Amo sema na goihadiniga amola fa:no eso huluane nabawane hamoi dagoi.”
21 Yesu da ea odagi ba:beba:le, ema asigi galu. E amane sia:i, “Afadafa fawane di da hamomu gala. Wali dia liligi bidi lale, amo muni lai amo hame gagui dunuma sagoma! Hebene ganodini noga:i liligi di da bagade ba:mu. Amasea, dia Nama fa:no bobogema!” 22 E da amo sia: nababeba:le, dialuma fili sa:ili, se nabawane asi. Ea liligi bagade gagui dawa:beba:le, da:i dioi.
23 Yesu E sinidigili, Ea fa:no bobogesu dunuma amane sia:i, “Bagade gagui dunu ilia Gode Ea Hinadafa Hou amoga heda:su logo da ga:nasiwane ba:mu.”
24 Yesu Ea ado ba:su dunu da Ea sia: nababeba:le, fofogadigi. Be Yesu da bu adole i, “Nagofelali! Gode Ea Hinadafa Hou amoga heda:su logo da ga:nasidafa. 25 Ga:mele e nusi ea efe heda:su gelaboga golili masunu da gasa bagade. Be bagade gagui dunu ea Gode Ea Hinadafa Hou heda:su logo gasa bagadeba:le, ga:mele ea nusi gelaboga golili ahoasu baligisa.”
26 Amalalu, ilia da bagadewane fofogadigili, amane sia:i, “Logo hamedeiba:le, Gode da nowa dunu gaga:ma:bela:?”
27 Ilima ba:le ga:le, Yesu E amane sia:i, “Osobo bagade dunu goe hou hamomu da hamedei. Be gasa bagade hou huludafa, Gode da hamomusa: dawa:.”
28 Amalalu, Bida da Ema amane sia:i, “Ninia da Dima fa:no bobogemusa:, liligi gagui huluane fisi wea!”
29 Yesu E bu adole i, “Na da dafawane sia:sa! Nowa dunu Nama amola Gode Ea sia: amoma asigiba:le, ea diasu, yolalali, ea aba, ea ame, ea ada, ea mano o ea soge amo fisisia, 30 e da osobo bagade esoga wali diasu, yolali, aba, eme, mano amola soge100agoane bu lamu. Eno dunu da ema higabeba:le, e da osobo bagadega se nabimu, be fa:no mabe esoga eso huluane Fifi Ahoanusu ba:mu. 31  ‡‡ Ma:diu 20:16; Luge 13:30Dunu bagohame waha fa:no agoane misi da bisili doaga:mu. Amola bagohame waha bisili misi da fa:no doaga:mu.”
Yesu Ea Bogomu Hou bu Olelei
(Ma:diu 20:17-19; Luge 18:31-34)
32 Yesu amola eno dunu Yelusaleme moilai bai bagadega doaga:musa: logoga ahoanoba, Yesu E bisili asi. Dunu huluane fa:no mabe, fofogadigili, beda:iwane ahoanu. Amalalu, Yesu da Ea fa:no bobogesu dunu la:ididili oule asili, Ema fa:no misunu hou ilima olelei. 33 E amane sia:i, “Ninia Yelusaleme moilai bai bagadega heda:be wea. Eno dunu da Na, Dunu Egefe, gobele salasu hina amola sema olelesu dunu ilima imunu. Amasea, ilia da Ema fofada:lalu, medole legema:ne sia:mu. Amasea, ilia da Dienadaile dunuma imunu. 34 Amasea, ilia da Ema oufesega:ne, defo adugagala:le, fegasuga fane, medole legemu. Be eso udianaga aligili, E da uhini wa:legadomu.”
Ya:mese amola Yone Ela Adole Ba:su
(Ma:diu 20:20-28)
35 Ya:mese amola Yone (Sebedi ea mano), da Yesuma misini, Ema amane sia:i, “Ani da Dima edegemusa: misi!”
36 E bu adole ba:i, “Na da alima adi hamoma:bela:?”
37 Ela da bu adole i, “Dia hadigi bu lasea, ani da afae dia lobodafaga, eno dia lobo fofadiga fima:ne, Dia ilegema!”
38  §§ Luge 12:50Be Yesu E bu adole i, “Alia mae dawa:iwane adole ba:sa! Na se nabimu faigelei agoane, ali amo se nabimu defele esalabala? Na ba:bodaise hamomu agoane, alia amola defele hamoma:bela:?”
39 Ela da bu adole i, “Ma! Ani da defele esala!” Yesu E bu adole i, “Dafawane! Na faigelei manu, alia amola da manu. Amola Na ba:bodaise hamomu defele alia da ba:mu. 40 Be Na lobodafaga amola lobo fofadiga fimu dunu ilegemu, amo Na da hame dawa:. Gode Hi fawane da amo sogebi fima:ne dunu ela ilegei dagoi.”
41 Eno ado ba:su dunu ilia da Ya:mese amola Yone ela adole ba:su nababeba:le, elama mi hanai galu. 42  *** Luge 22:25-26Be Yesu da ilima misa:ne sia:ne, amane sia:i, “Dilia dawa:! Gode Ea Hou hame lalegagui fi dunu ilia ouligisu dunu da ilima gasa bagade hina hou hamonana. 43  ††† Ma:diu 23:11; Maga 9:35; Luge 22:26Be dilia fi amo ganodini agoai hou da hame ba:mu. Nowa dunu e da dilia fi ilima hina bagade esalumusa: dawa:sea, e da dilia huluanema hawa: hamosu dunu agoane esalumu da defea.
44 Amola nowa dunu da bisiliwane masunu dawa:sea, e da dilia mae bidi lale udigili hawa: hamosu dunu agoane esalumu da defea. 45 Bai Dunu Egefe, da dunu eno ilia Ema hawa: hamoma:ne, hame misi. Be eno dunu fidimusa: amola dunu bagohame ilia esalusu bu bidi lama:ne, E da bogomusa:, misi dagoi.
Yesu da Si Dofoi Dunu Badima:iase amo Uhinisi
(Ma:diu 20:29-34; Luge 18:35-43)
46 Ilia da Yeligou moilaiga doaga:le, baligi dagoi. Ea ado ba:su dunu amola eno dunu bagohame da Yesu sigi ahoanu. Ahoanoba, si dofoi dunu ea dio amo Badima:iase (Daimiase ea mano), logo bega: esalebe ba:i. Badima:iase da eso huluane udigili muni ima:ne edegesu. 47 Yesu (Na:salede dunu) ea mabe nababeba:le, Badima:iase da bagade wele sia:i, “Yesu! Da:ibidi Egefe! Nama asigima!”
48 Be dunu bagohame da ea logo hedofale, ema gagabole sia:i. Be e da bu baligili wele sia:i, “Da:ibidi Egefe! Nama asigima!”
49 Amalalu, Yesu logoga leluwane, amane sia:i, “Amo dunu Nama misa:ma!”
Amaiba:le ilia da Badima:iase ema amane sia:i, “Dia dogo denesima!
Wa:legadoma! E da dima misa:ne sia:sa.”
50 Amasea, e da ea abula gisa:le, wa:legadole, hehenane, Yesuma doaga:i.
51 Yesu da ema amane adole ba:i, “Na dima adi hamoma:bela:?”
Si wadela:i dunu da bu adole i, “Olelesu! Na da bu ba:mu hanai galebe!”
52 Amalalu, Yesu da ema amane sia:i, “Defea! Di hahawane laloma! Dia dafawaneyale dawa:beba:le, uhi dagoi.” Badima:iase ea si da hedolole fadegai dagoi. Amalalu, Yesu da logoga ahoanoba, e da Ema fa:no bobogei.

*10:4: Mousese ea Malasu 24:1-4; Ma:diu 5:31

10:6: Mui 1:27, 5:2

10:7: Mui 2:24

§10:11: Ma:diu 5:32; 1 Golidia 7:10-11

**10:15: Ma:diu 18:3

††10:19: Gadili Asi 20:12-16; Mousese ea Malasu 5:16-20

‡‡10:31: Ma:diu 20:16; Luge 13:30

§§10:38: Luge 12:50

***10:42: Luge 22:25-26

†††10:43: Ma:diu 23:11; Maga 9:35; Luge 22:26