18
Nowa da Gode Ea Hinadafa Hou amo Ganodini da Baligi Bagade Ba:ma:bela:?
(Maga 9:33-37; Luge 9:46-48)
* Luge 22:24Amo esoga, Yesu Ea fa:no bobogesu dunu ilia da Yesuma misini, amane sia:i, “Gode Ea Hinadafa Hou ganodini nowa da baligi bagadela:?”
Yesu da mano fonobahadi Ema misa:ne sia:i. E da amo mano fonobahadi ilia gilisisu ganodini ilia midadi aligila misa:ne sia:i. Maga 10:15, Luge 18:17Amalalu, E da amane sia:i, “Na da dafawane sia:sa! Dilia da hame sinidigili, dilia hou amo mano ea hou agoane bu hame hamosea, dilia da Gode Ea Hinadafa hou ganodini masunu hamedei ba:mu.
Amaiba:le, nowa dunu da ea hou fonobosea, goe mano fonobahadi ea hou agoane bu hamosea, amo dunu fawane da Gode Ea Hinadafa Hou ganodini baligi bagade ba:mu. Nowa da Na Dioba:le, mano fonobahadi goe mano agoane amo hahawane yosia:sea, e da Na amola hahawane yosia:sa.
Dafama:ne Ado Ba:su
(Maga 9:42-48; Luge 17:1-2)
Nowa dunu da mano fonobahadi afae ea Nama dafawaneyale dawa:su hou yolesima:ne ado ba:sea, amo dunu ea se iasu dabe lamu da dunu amo ea galogoaga igi bagadedafa la:gili, hano wayabo bagadega galadigi dagoi ba:i, amo ea se iasu bagadewane baligimu. Be eno dunu ilia hou hamobeba:le, dunu eno da dafamu. Amaiba:le osobo bagade fi da se bagade nabimu. Amo hou da doaga:mu. Be dafama:ne ado ba:su dunu da se iasu bagadedafa ba:mu.
Ma:diu 5:30Dia lobo ea hou o dia emo ea hou hamobeba:le, di da wadela:le hamosea, di da eso huluane mae haba:dole nenanebe lalu ganodini, dia lobo adunawane amola emo adunawane ahoasa:besa:le, dia emo o lobo damuni fasima. Di da Fifi Ahoanusu ganodini lobo o emo afaewane masunu da defea. § Ma:diu 5:29Dia siga ba:beba:le dafamu galea, defea, dia si duga:le fasima. Di da si afadafa fawane Fifi Ahoanusu amo ganodini masunu da defea. Be si adunawane gala amo Helo laluga ha:digi dagoi ba:mu da defea hame.
Sibi Fisi Fedege Sia:
(Luge 15:3-7)
10 “Mano fonobahadi afae ea hou da hamedei, amo maedafa dawa:ma! Na da dilima sia:sa! Eso huluane Hebene ganodini, ilia a:igele fidisu dunu da Na Ada ea odagi ba:lala. 11 ** Luge 19:10Dunu Egefe da fisi liligi bu lamusa: misi dagoi.
12 Dilia adi dawa:bela:? Sibi ouligisu da sibi 100 agoane ouligibiba:le, afadafa fisisia, e da eno 99 yolesili, amo sibi fisi afae hogoma:bela:?
13 Dafawane! E da hogomu! Bu ba:sea, e da nodone bagade sia:mu. Ea hahawane hou amo sibi ba:beba:le, sibi hame fisi99ilima hahawane hou, da bagadewane baligimu
14 Amaiba:le, mano fonobahadi afadafa fawane da fisili udigili bogomu, Gode Ea higa:i hodosa.
Dia Fi Dunu da Wadela:i Hou Hamoi Galea
15 †† Luge 17:3Dia fi dunu da dima wadela:le hamoi galea, di ema asili, wamowane hima hidadea nabima. E da dia sia: nabasea, e da dia fi dunu bu esalumu. 16 ‡‡ Mousese ea Malasu 19:15Be e da dia sia: hame nabasea, dunu afadafa o aduna eno lale, ema bu fofada:ma! Dunu aduna o udiana ilia da ba:su hou hamosea, dia sia: da dafawane, dunu eno ilia da ba:mu. 17 Be wadela:i hamosu dunu da ilia sia: hame nabasea, Gode Ea Fa:no Bobogesu Fi dunu huluane ilima adoma. E da ilia sia: amola hame nabasea, dilia amo dunu fadegama. Dilia da amo dunu ga fi wadela:i hamosu dunu defele ba:mu da defea.
Gode Ea Fa:no Bobogesu Dunu Ilia Gasa Hou
18 §§ Ma:diu 16:19; Yone 20:23Na da dafawane sia:sa! Dilia osobo bagadega logo ga:sisia, amo logo da Hebene ganodini ga:si dagoi ba:mu. Dilia da osobo bagadega amo logo bu doasisia, amo logo da Hebene ganodini doasi dagoi ba:mu.
19 Na da eno dilima olelesa. Dunu aduna da gilisili hou afadafa hamomusa: sia:ne gadosea, Na Ada Hebene ganodini esala da amo hou hamomu. 20 Bai dunu aduna o udiana da Na Dioba:le gilisisia, Na amola da ilima gilisi dagoi ba:mu.
Hawa: Hamosu Dunu afae da Gogolema:ne Olofosu Hame Dawa:i - Fedege Sia:
21 *** Luge 17:3-4Bida da Yesuma misini, amane sia:i, “Hina! Na ola o na eya nama wadela:le hamonanea, na da eso habodayane ea wadela:i hou gogolema:ne olofoma:bela:? Fesuale agoane gogolema:ne olofoma:bela:?”
22 ††† Mui 4:24Yesu E bu adole i, “Fesuale agoane hame, be 77 agoane osia:idafa amo ea wadela:i hou gogolema:ne olofoma. 23 Bai Gode Ea Hinadafa hou da agoaiwane gala. Osobo bagade hina bagade dunu afae da ea hawa: hamosu dunuma ilia bidi lasu hou abodemusa: dawa:i galu. 24 Hawa: hamosu dunu afadafa ema, e da muni bagadedafa dabe lamu galu. 25 Be amo hawa: hamosu dunu da dabe imunu hamedeiba:le, hina bagade da amo dunu, ea uda, ea mano amola ea liligi huluane bidi lale, amo muni ema ima:ne sia:i. 26 Amo sia: nababeba:le, hawa: hamosu dunu da muguni bugili, ea hinama amane sia:i, ‘Nama asigiba:le ouesaloma! Na da huluane imunu.’ 27 Amalalu, hina bagade da ema asigiba:le, amane sia:i, ‘Defea! Yolema! Dabe huluane yolele, mae ima.’
28 Be amo hawa: hamosu dunu da asili, eno hawa: hamosu dunu ba:i. Amo hawa: hamosu dunu da ema dabe fonobahadi fawane imunu galu. E da ea galogoa gaguli, gasawane sia:i, ‘Na dabe wahadafa nagili ima!’
29 Amalalu, ea na:iyado da diasa:ili, muguni bugili amane sia:i, ‘Nama asigiba:le, ouesaloma! Na da imunu!’ 30 Be e da hame asigi. E da amo dunu se iasu diasuga galadigili, bidi huluane iabeba:le fawane se iasu diasu logo bu doasima:ne sia:i.
31 Eno hawa: hamosu dunu huluane da amo hou ba:beba:le, se nabi. Ilia da hina bagadema asili, amo hou huluane ema olelei.
32 Amalalu, hina bagade da amo dunu ema misa:ne sia:i. E da ema amane sia:i, ‘Di wadela:i hawa: hamosu dunu! Di da nama fofada:iba:le, na da dia dabe imunu huluane gogolema:ne olofoi dagoi. 33 Di da na asigi hou defele, dia na:iyadoma asigimu da defea galu!’
34 Hina bagade da ougiba:le, amo hawa: hamosu dunu se iasu diasu ouligisu dunuma asunasi. Se iasu ianu, dabe huluane ia dagoiba:le fawane yolema, e sia:i.
35 Amo hou defele, dilia da dilia na:iyado ilia hou hame gogolema:ne olofosea, Na Ada da amo hou dilima hamomu.”

*18:1: Luge 22:24

18:3: Maga 10:15, Luge 18:17

18:8: Ma:diu 5:30

§18:9: Ma:diu 5:29

**18:11: Luge 19:10

††18:15: Luge 17:3

‡‡18:16: Mousese ea Malasu 19:15

§§18:18: Ma:diu 16:19; Yone 20:23

***18:21: Luge 17:3-4

†††18:22: Mui 4:24