4
Ga:ine amola A:ibele
A:da:me amola idua Ibi da gilisili golai (elesu sogelai). Amalalu Ibi da abula agui ba:i amola ea mano Ga:ine lalelegei. Ibi da amane sia:i, “Hina Gode da fidibiba:le, na da dunu mano lalelegei!” Fa:no Ibi da Ga:ine eya amo A:ibele lalelegei. A:ibele da sibi amola goudi ouligisu. Ga:ine da ifabi ouligisu esalu.
Asili, Ga:ine da ha:i manu amo ea ifabiga lai, amo Hina Godema gaguli misi. * Hibulu 11:4Be A:ibele da ea sibi ilima degabo lalelegei sefena gala, amo lale, ea liligi noga:idafa Hina Godema gaguli misi. Hina Gode da A:ibele amola ea iasu amo hahawane ba:i. Be E da Ga:ine amola ea gaguli masu liligi hahawane hame ba:i. Amaiba:le, Ga:ine da mi hanai galu. E da hagusa:ili, ea dialuma fili sa:i. Amalalu, Hina Gode da Ga:inema amane sia:i, “Di da abuliba:le ougibala:? Dia odagi da abuliga hagusa:ila:? Di da hou moloidafa hamoi ganiaba, Na da di lalegagula:loba. Be amai hame galea, wadela:i hou da gasonasu ohe fi defele dia logo holeiga dima doagala:musa: esalebe ba:mu. Wadela:i hou da di osa:le heda:musa: dawa:lala. Be di da wadela:i hou osa:le heda:mu da defea.”
Ma:diu 23:35; Luge 11:51; 1 Yone 3:12Ga:ine da eya A:ibelema amane sia:i, “Ani sogega ahoa:di!” Ela da sogega asili, Ga:ine da A:ibele sogoba:le, medole legei dagoi.
Amalalu, Hina Gode da Ga:inema adole ba:i, “Dia eya A:ibele da habila:?”
Ga:ine da bu adole i, “Na da hame dawa:! Na da naeya amo ea ouligisu dunula:?”
10  Hibulu 12:24Hina Gode da amane sia:, “Di da adi hamobela:? Dia eya amoea maga:me osoboga sogoadigi, amo dabema:ne Nama wele sia:nana. 11 Wali gagabui da dima aligi gala. Di da wali osoboa ifabi hawa: hamomu da hamedei. Bai osobo amoga di da diaeya ea maga:me dia loboga sogadigi, amo fedege agoane mai dagoiba:le. 12 Di da osobo gidinasea, osobo da dima ha:i manu hame imunu. Di da mae aligili, diasu hamedene, osobo bagadega udigili lalumu.”
13 Ga:ine da Hina Godema amane sia:i, “Na da amo se iasu lamu da hamedei.
14 Wali eso Di da na soge fisili masa:ne sefasilala. Na da Di gadenene esalumu hamedei agoane ba:sa. Na da osobo bagadega mae aligili lalumu. Nowa da na ba:sea, ilia da na medole legemu.”
15 Be Hina Gode da ema amane sia:i, “Hame mabu! Nowa da Ga:ine fane legesea, Na da ema fesuale agoane dabemu.” Amalalu, Hina Gode da ilegesu dawa:digisu, amo nowa da Ga:ine ba:sea, medole legemu da sema bagade, amo E da Ga:inema ilegei dagoi. 16 Amalalu, Ga:ine da Hina Gode amo yolesili, e da soge Node (dawa:loma:ne da ‘Udigili Lala’) amo da Idini sogega gusudili gala, amoga esalumusa: asi.
Ga:ine Egaga Fi
17 Ga:ine da ea udala gilisili golale (soge lalu), e da abula agui, Inage lalelegei. Ga:ine da amo esoga moilai bai bagade gagulalebe ba:i. Amoga e da ea mano Inage, amo ea dio asuli. 18 Inage da mano lai amo ea dio Aila:de. Aila:de da mano lai amo ea dio Mihiuya:iele. Mihiuya:iele ea mano da Midiusa:iele amola Midiusa:iele ea mano da La:imege. 19 La:imege da uda aduna lai. Afae da A:ida, eno da Sila. 20 A:ida da mano lai amo ea dio amo Ya:iba:le. Ea manolali da abula diasu ganodini esalu amola ilia da lai gebo fi ouligisu. 21 Ya:iba:le eya da Yuba:le. Ea mano da gesami hea:su dusu liligi amo sani baidama, fulabosu dusu amola dusu hou eno hamosu. 22 Sila da mano lalelegei amo ea dio da Diubale-Ga:ine. E da ouli amola balase hahamonanu, hawa: hamosu liligi hahamoi. Diubale-Ga:ine amo ea dalusi da Na:iama.
23 La:imege da ea uda aduna elama amane sia:i, “A:ida amola Sila! Na sia: nabima! Goi afae amo da na faiba:le, na da amo goi fanelegei dagoi.
24 Gode da amane sia:i, ‘Nowa da Ga:ine fasea, e da Gode Ea se iasu baligili fesuale agoane ba:mu.’ Be na sia: da nowa La:imege fasea, e da se baligili 77 agoane ba:mu.”
Sede amola Inosie
25 A:da:me amola idua bu gilisili golai. Amalalu, idua da dunu mano lai. E da amo manoma Sede dio asuli. E amane sia:i, “Ga:ine da A:ibele amo medole legei. Amaiba:le, ea sogebi lama:ne, Gode da mano eno nama i dagoi.” 26 Sede amola da dunu mano lalelegei amo ea dio Inosie. Amo esoga, osobo bagade dunu fi da muni Godema dawa:le, Ea Dioba:le nodone sia:ne gadosu.

*4:4: Hibulu 11:4

4:8: Ma:diu 23:35; Luge 11:51; 1 Yone 3:12

4:10: Hibulu 12:24