11
Yesu E hahawane, Hinawane, Yelusaleme moilai bai bagadega Doaga:i
(Ma:diu 21:1-11; Luge 19:28-40; Yone 12:12-19)
Yesu amola ea ado ba:su dunu Yelusaleme moilai bai bagadega doaga:musa: asili, moilai aduna amo Bedefage amola Bedani gadenenewane doaga:le, Olife Goumiga doaga:i. Yesu da Ea ado ba:su dunu aduna E bisimusa: asunasi. E da elama amane sia:i, “Amo moilai ania midadi diala, amoga asili, golili sa:ili, ania da dougi ea mano amoma dunu da hame fila heda:i, amo bagelesi ba:mu. Amo ea bagelesi fadegale, dougi mano Nama oule misa. Eno dunu da alia logo hedofamusa: gagabole sia:sea, ali agoane sia:ma, `Hina da amo dougi Ema hawa: hamomusa:gini lamu. Amasea, E da hedolo dima bu asunasimu!’ ”
Amalalu, asili, ela da dougi ea mano moilai logo holei gadenene logoga bagesi ba:i.
Ela da amo ea bagelesi fadegalaloba, ouligisu dunu lelu amo elama amane adole ba:i, “Ali da abuliba:le dougi mano ea bagelesi fadegasala:?” Amalalu, ela da Yesu Ea olelei bu adole i. Amalalu, ilia da gagaboi sia: yolesi. Ela da dougi ea mano Yesuma oule misi. Ilia da ilia abula dougi ea baligi da:iya ligisi. Yesu da amo dougi da:iya fila heda:i. Dunu bagohame da ilia abula fadegale, logoga ligisisi. Eno da sogega asili, ifa amoda damuni, amo amola logoga ligisi. * Gesami Hea:su 118:25-26Amalalu, dunu bagohame bisili, eno Yesuma fa:no bobogele, huluane bagadewane nodone sia:nanu, “Godema nodoma! Gode da Hina Gode Ea Dio laiwane misi Dunu Ema hahawane dogolegele hamomu da defea! 10 Ninia ada Da:ibidi ea ouligibi hou da misunu. Gode da amo hahawane dogolegele imunu! Godema nodone sia:ma!” 11 Amalalu, Yesu da Yelusaleme moilai bai bagadega doaga:i. E da Debolo Diasuga golili sa:ili, liligi huluane ba:i dagoi. Be gasimuba:le, E amola Ea ado ba:su dunu fagoyale gala da Bedani moilaiga asi.
Yesu da Figi Ifa amoma Gagabusu Aligima:ne Sia:i
(Ma:diu 21:18-19)
12 Golale, hahabe, ilia Bedani moilai yolesili, logoga ahoanoba, Yesu da ha:i nabi.
13 E da figi ifa sogebi fonobahadi sedade amoga lelebe ba:i. E da amoga ha:i manu faimusa: asi. Be figi ea ha:i manu legesu eso da hame doaga:beba:le, E da lubi fawane ba:i. 14 Amaiba:le, Yesu da amo figi ifama amane sia:i, “Dia ha:i manu amo dunu ilia da hobea hamedafa manu!” Ea ado ba:su dunu ilia da amo sia: nabi dagoi.
Yesu da Debolo Diasu Doga:i
(Ma:diu 21:12-17; Luge 19:45-48; Yone 2:13-22)
15 Ilia da Yelusaleme moilai bai bagadega doaga:le, Debolo Diasu ganodini golili sa:i. Yesu da muni bidi lasu dunu huluane gadili se fasi. E da bidi lasu hamosu dunu ilia fafai amola sio bidi lasu dunu ilia fisu delegili fasi. 16 E da dunu amo da Debolo Diasu gagoi ganodini liligi gisawane ahoasu, ilia logo hedofai dagoi. 17  Aisaia 56:7; Yelemaia 7:11E da dunu huluanema sia: olelei, amane, “Gode Sia: da agoane dedei diala, `Na diasu da dunu fifi asi gala ilia sia:ne gadosu diasu gala!’ Be dilia da amo wamolasu dunu ilia wamoaligisu diasu agoane hamoi dagoi.”
18 Gobele salasu hina dunu amola sema olelesu dunu da amo sia: nabaloba, Yesu medole legemu logo hogoi helei. Be dunu huluane da Yesu Ea olelei nababeba:le bagadewane fofogadigi. Amaiba:le, gobele salasu amola sema olelesu dunu da Yesuba:le beda:i galu.
19 Daeya doaga:loba, Yesu amola Ea ado ba:su dunu da Yelusaleme moilai bai bagade yolesili asi.
Figi Ifa ea Olelesu
(Ma:diu 21:20-22)
20 Golale, hahabe, ilia da logoga ahoanoba, figi ifa ea amoda amola lubi huluane da bioi dagoi ba:i. 21 Bida da aya hamoi bu dawa:beba:le, Yesuma amane sia:i, “Hina! Ba:ma! Amo figi ifa Di da gagabusu aligima:ne sia:i, amo da bioi dagoi.” 22 Yesu da bu adole i, “Gode Ea hou dafawaneyale dawa:ma! 23  Ma:diu 17:20; 1 Golidia 13:2Na da dilima dafawane sia:sa! Nowa da mae asaboiwane be dafawaneyale dawa:iwane amo agolo amoma agele, bu hanoa sa:ima:ne sia:sea, amo hou hamoi dagoi e da ba:mu. 24 Amaiba:le, Na da dilima sia:sa! Dilia sia:ne gadosea, adi liligi adole ba:sea, dilia asigi dawa:su ganodini amo liligi da lai dagoiyale dafawaneyale dawa:sea, dilia da amo liligi lamu. 25  § Ma:diu 6:14-15Amola dilia wa:legadole, Godema sia:ne gadosea, dilia eno dunuma ougi galea, goe dunu ea wadela:i hou gogolema:ne olofoma. Dilia agoane hamosea, dilia Ada muagado esala da dilia wadela:i hou gogolema:ne olofomu. 26 Be dilia da eno dunu ilia wadela:i hou hame gogolema:ne olofosea, dilia Ada muagado esala da dilia wadela:i hou hame gogolema:ne olofomu.”
Yesu Ea Ouligibi Hou
(Ma:diu 21:23-27; Luge 20:1-8)
27 Amalalu, ilia da Yelusaleme moilai bai bagadega doaga:i. Yesu da Debolo Diasu ganodini lalaloba, gobele salasu hina dunu, sema olelesu dunu amola asigilai dunu da Ema doaga:i. 28 Ilia da Ema amane adole ba:i, “Ninima adoma! Dia hou da abuliba:le agoane hamonanebela:? Nowa da Di ilegeiba:le, Di da agoane hamosala:?”
29 Yesu E bu adole i, “Na amola da dilima afadafa adole ba:su gala. Nama dabe adole ima! 30 Yone Ba:bodaise e da hanoga fane salasu hamoma:ne, nowa ilegebela:? Gode da ilegebela:? o osobo bagade dunu fawane adobela:?”
31 Amalalu, ilia gilisili bu adole ima:ne sia: dasu agoane, “Ninia da Gode adoiba:le e hamosu amo sia:sea, E da agoane sia:mu, `Dilia abuliba:le dafawaneyale hame dawa:bala?’ 32 Be ninia da osobo bagade dunu adoiba:le, Yone e ba:bodaise hamoi sia:sea,” (Dunu huluane ilia da Yone da balofede dunudafa dawa:beba:le, ilia da Yu dunuba:le beda:i galu.) 33 Amaiba:le ilia da Yesuma bu adole i, “Yone Ba:bodaise hanoga fane salasu hamoma:ne ilegesu dunu ninia hame dawa:.” Yesu da ilima amane sia:i, “Na amola nowa ea ilegebeba:le na gasa bagade hou hamosa, Na da dilima hame olelemu.”

*11:9: Gesami Hea:su 118:25-26

11:17: Aisaia 56:7; Yelemaia 7:11

11:23: Ma:diu 17:20; 1 Golidia 13:2

§11:25: Ma:diu 6:14-15