6
Asigi Hou
* Ma:diu 23:5“Dilia Godema sia:ne gadosu o nodosu hou hamosea, dunu eno ba:ma:ne mae hamoma. Dilia da dunu eno ba:ma:ne ogogole hamosea, dilia Ada Hebene ganodini esala da dilima bidi hame imunu.
Dilia da eno hame gagui dunuma liligi udigili imunusa: dawa:sea, dunu huluane dawa:ma:ne, dalabede mae duma. Ogogosu dunu da eno dunu ilia hou ba:ma:ne, sinagoge diasuga amola logoga agoane hamosa. Na dafawane sia:sa! Ilia da ilia bidi lai dagoi. Eno hame lamu. Be dilia da hame gagui dunu ilima liligi udigili imunusa: dawa:sea, dia lobo fofadi da dia lobodafa ea hou hame dawa:mu da defea. Dia iasu hou da wamolegei agoane ba:mu da defea. Amasea, dia Ada Hi da wamolegei hou huluane ba:lalebeba:le, bidi ida:iwane dima imunu.”
Sia:ne Gadosu Olelesu
(Luge 11:2-4)
Luge 18:10-14“Dilia da Godema sia:ne gadosea, ogogosu dunu agoane mae sia:ne gadoma. Ilia da sinagoge diasuga amola logoga, eno dunu ilia siga ba:ma:ne, sia:ne gadosa lela. Na dafawane sia:sa! Ilia bidi huluane ilia da lai dagoi. Eno hame lamu. Be di da Godema sia:ne gadomusa: dawa:sea, dia diasu ganodini ahoasea, logo ga:sili, dia Ada wamoaligisu ganodini esala, amoma wamowane sia:ne gadoma. Dia Ada da wamo liligi ba:beba:le, dima bidi ida:iwane imunu.
Godema sia:ne gadosea, Gode Ea hou hame lalegagui dunu defele, udigili sia:ga fawane mae sia:ne gadoma. Gode Ea hou hame lalegagui dunu da Godema sia: sedagawane hiougibiba:le, Gode da noga:le nabimu ilia da dawa:lala. Be dia Ada da dia esalusu hanai liligi huluane di mae adole, Ea dawa:. Amaiba:le, ilia hou defele mae hamoma. Be dilia da Godema sia:ne gadosea, agoane sia:ma,
‘Ninia Ada Gode Hebene ganodini esala!
Dia hadigi Dio amoma dunu ilia nodone sia:mu da defea.
10 Hebene ganodini fi da Dia Hinadafa Hou hamonana.
Amo hou da osobo bagadega doaga:mu da defea.
11 Ninia wali eso ha:i manu defele, ha:i manu ninima sagoma.
12 Ninia eno dunu ilia wadela:i hou ninima hamoi gogolema:ne olofosu,
amo defele ninia wadela:i hou hamoi,
Di gogolema:ne olofoma.
13 Be Sa:ida:ne da ninima dafama:ne ado ba:su hou mae olelema:ne, Di fidima.
Amola Sa:ida:ne da nini wadela:sa:besa:le, Di gaga:ma.’
14  Maga 11:25-26Dilia da eno dunu ilia wadela:i hou hamoi gogolema:ne olofosea, dilia Hebene esala Adadafa da dilia wadela:i hou amola gogolema:ne olofomu. 15 Be dilia da eno dunu ilia wadela:i hou hame gogolema:ne olofosea, dilia Ada da dilia wadela:i hou amola hame gogolema:ne olofomu.
Ha:i Mae Nawane Sia:ne Gadosu Hou
16 Dilia Godema sia:ne gadomusa: ha:i hame nasea, ogogosu dunu ilia hou agoane mae hamoma. Eno dunu ilia da ha:i hame mai amo ba:ma:ne, ilisu ilia odagi wadela:sa. Na da dilima dafawane sia:sa! Ilia bidi huluane ilia da lai dagoi. Eno hame lamu. 17 Be dilia sia:ne gadomusa: ha:i hame nasea, dilia dialuma da:iya woilo sogadigili, dilia odagi ulima. 18 Dilia hou eno dunuga mae ba:le, dilia Ada fawane da dilia hou wamowane ba:mu. Amasea, E da bidi ida:iwane dilima imunu.
Liligi Ida:iwane Hebene Ganodini Gilisima
(Luge 12:33-34)
19  § Ya:mese 5:2-3Dilia gobolo liligi ida:iwane osobo bagadega mae gilisima. Aouwaba da amo liligi hedolowane wadela:sa amola liligi da hedolo dasasa. Wamolasu dunu amola ilia da diasu gadelale, liligi wamolasa. 20 Be dilia gobolo liligi ida:iwane Hebene ganodini gilisima. Amo soge ganodini, liligi da aouwabaga hame wadela:sa, hame dasasa, amola wamolasuga wamolamu da hamedei. 21 Dilia gobolo ligisisu, amo sogebiga dilia dogo amola da legei dialebe ba:mu.
Da:i Hodo ea Gamali
(Luge 11:34-36)
22 Si da da:i hodo ea gamali agoane. Dia si da noga:iwane galea, hadigi da dia da:i hodo nabamu. 23 Be dia si da wadela:i galea, gasi da dia da:i hodo nabamu. Dia hadigi da gasiwane galea, gasi da bagadedafa ba:mu
Gode amola Osobo Bagade Liligi
(Luge 16:13; 12:22-31)
24 “Dunu afadafa da hina aduna ela hawa: hamomu da hamedei. Amai galea, e da hina afadafa ema asigimu. Enoma e da higamu. E da enoma fa:no bobogemu. Eno e da hihini ba:mu. Gode Ea hawa: amola osobo bagade muni dawa:su ea hawa: gilisili hamomu da hamedei galebe.
25 Amaiba:le dilia ha:i manu liligi amola da:i salasu abula, da:i dioiwane mae dawa:ma. Dunu ea esalusu da ha:i nasu baligi dagoi amola da:i hodo da abula baligi dagoi. 26 Muagado sio fi ba:ma! Ilia da ha:i manu hame bugisa amola hame faisa. Be dilia muagado Ada da ilima ha:i manu iaha. Dilia esalusu da ilia esalusu amoga baligi dagoi. 27 Dilia da:i dioiwane dawa:beba:le, dilia esalusu eso ilegei da sedagima:bela:? Hame mabu!
28 Dilia abula lamu hanaiba:le, abuliga da:i dioiwane dawa:bela:? Sogea ea hou ba:ma! Ilia da hawa: hamosu amola amunasu hame dawa:. 29  ** 1 10:4-7; 2 Hou Olelesu 9:3-6Be Na da dilima sia:sa! Soloumane da muni bagade gaguiba:le abula noga:idafa salasu. Be amo sogea ilia abula ida:iwane ba:su da Soloumane ea abula ba:su baligi dagoi. 30 Amaiba:le, gisi da wali diala be aya laluga gobele sali dagoi ba:mu. Be Gode da amo gisi abula ida:iwane amoga idiniginisiba:le, ea iasu hou dilima da goe hou bagadewane baligimu. Dilia dafawaneyale dawa:su hou da fonobahadi.
31 Amaiba:le da:i dioiwane mae dawa:ma. ‘Ninia da adi moma:bela:? Ninia da adihano moma:bela:? Ninia da adi abula amoga idiniginisima:bela:?’ amo sia: mae sia:ma. 32 Gode Ea hou hame lalegagui dunu da amo liligi amoma dawa:lala. Be dilia wali esaloma:ne lamu liligi defele, amo dilia muagado Ada Ea dawa:. 33 Be dilia Gode Ea Hinadafa Hou amola Ema moloidafa nabasu hou hidadea hogoi helema. Fa:no E da waha sia:i esalusu liligi dilima imunu. 34 Aya misunu hou da:i dioiwane mae dawa:ma. Aya da hi fawane amo hou dawa:mu da defea. Wali eso da:i dioi liligi diala, amoga fawane dawa:mu da defea.

*6:1: Ma:diu 23:5

6:5: Luge 18:10-14

6:14: Maga 11:25-26

§6:19: Ya:mese 5:2-3

**6:29: 1 10:4-7; 2 Hou Olelesu 9:3-6