7
Yelemaia da Debolo amo Ganodini Gode Sia: Olelesu
1-3 Hina Gode da na Debolo logo ga:su (amoga Yuda dunu da Ema sia:ne gadomusa: golili ahoa) amoga asunasi. E da nama amogai lela, Hina Gode Bagadedafa amo Ea sia: alofele ilima sia:ma:ne sia:i, amane, “Dilia esalebe hou amola dilia hawa: hamobe afadenema. Amasea, dilia da guiguda: esaloma:ne, Na da logo doasimu.
Sia: amo, ‘Ninia da gaga:i dagoi. Amo da Hina Gode Ea Debolo diasu! Amo da Hina Gode Ea Debolo diasu!’ Amo sia: da ogogosa, amola amo dafawaneyale mae dawa:ma. Dilia esalebe hou amola dilia hawa: hamobe afadenema! Enoma enoma moloidafa hou hamoma. Guga:loi hou fisili, ga fi dunu amola guluba: mano amola didalo ilima moloidafa amola asigi hou fawane hamoma. Dilia soge ganodini dilia da hou moloidafa hamosu dunu udigili medole legesa. Amo hou yolesima! Ogogosu ‘gode’ ilima dilia nodone sia:ne gadolala. Amo hou da dili wadela:lesimu. Yolesima!
Na da dilia soge amo dilia aowalalia eso huluane gaguma:ne ilima i. Amola, dilia da dilia hou afadenesea, dilia amo ganodini bu esaloma:ne, Na da logo doasimu.
Ba:ma:i! Dilia da ogogosu sia: amo dafawaneyale dawa:sa. Dilia da wamolala amola medole legelala, inia uda amola dunu adole lala, dafawane hamona:nibuya ilegesea ogogolala, Ba:ielema gobele salasu iaha, amola ogogosu ‘gode’ amo dilia da musa: hame dawa:i, ilima nodone sia:ne gadolala. 10 Hou amo Na da higasa. Be dilia da hahawane hamonana. Amalalu, dilia da Na Debolo diasu golili misini, Na midadi lelawane, Nama amane sia:sa, ‘Ninia da gaga:i dagoi!’ 11  * Ma:diu 21:13; Maga 11:17; Luge 19:46Dilia adi dawa:bela:? Na Debolo diasu da wamolasu dunu ilia wamoaligisula:? Hame mabu! Dilia hamonanebe amo Na da ba:i dagoi. 12  Yosiua 18:1; Gesami Hea:su 78:60; Yelemaia 26:6Dilia Siailou moilaiga ba:la masa. Siailou amoga Isala:ili dunu da Nama nodone sia:ne gadoma:ne, Na da degabo ilegei dagoi. Be Na fi Isala:ili dunu da wadela:i hou hamobeba:le, Na da Siailou wadela:lesi dagoi. 13 Dilia amola da amo wadela:i hou huluane hamonanu. Na da dilima sia:ne ba:loba, sia:ne ba:loba, be dilia da Na sia: hame nabi. Na da dilima wele sia:beba:le, dilia da bu hame adole i.
14 Amaiba:le, Na da Siailou amoma hamoi defele, Na da Na Debolo (amo da dili gaga:mu dilia dawa:) amoma hamomu. Amo soge guiguda: Na da dilia aowalalia ilima amola dilima i dagoi. Be guiguda:, Na da Siailou amoma hamoi defele hamomu. 15 Na da dilia na:iyado fi dunu, Isala:ili dunu, Na mae ba:ma:ne gadili sefasi dagoi. Amo defele, Na da dili sefasimu. Na, Hina Gode da sia:i dagoi.”
Yuda Fi Ilia Hame Nabasu Hou
16 Hina Gode da nama amane sia:i, “Yelemaia! Amo dunu fidima:ne, mae sia:ne gadoma. Ili fidima:ne, mae dima amola mae sia:ne gadoma. Amola Nama mae edegema - Na da dia sia: hame nabimu. 17 Ilia hou Yuda moilai bai bagade huluane amola Yelusaleme logo amo ganodini hamonana, di da ba:sala:? 18  Yelemaia 44:7-19Mano da lalu habesa, dunu da lalu didisa, uda da falaua agi ga:gi hamoma:ne bibiagosa amo huluane ogogosu uda ‘gode’ (ema ilia da Hebene Uda hina bagade dio asuli) amoma ima:ne hamosa. Amola ilia da Nama se ima:ne, eno ogogosu ‘gode’ liligi ilima ima:ne, waini hano sogadigisa. 19 Be ilia da Nama dafawane se iahabela:? Hame mabu! Ilia da ilila: se iaha amola ilila: gogosiasu iaha. 20 Amaiba:le, Na, Ouligisudafa Hina Gode, da Na ougi gia:i bagade amo Na Debolo amoma sogadigimu. Amo ougi, Na da dunu amola ohe fi ilima defele sogadigimu. Amola ifa amola ha:i manu bugi amoma sogadigimu. Na ougi da lalu enoga ha:ba:domu hamedene nenanusu ba:mu.
21 Na fi dunu! Gobele salasu liligi mogili dilia oloda da:iya dafawane gobesisa, mogili dilia da naha (sema agoane gala). Be Na, Hina Gode, da dilia gobele salasu liligi huluane Nama mae iawane dilisu manu da defea, sia:sa. Bai dilia mae dawa:le udigili gobele sala. 22 Na da dilia aowalalia amo Idibidi sogega fisili masa:ne, gadili oule misini, Na da ilima gobele salasu amola eno gobele salimusa: hamoma:ne hame sia:i.
23 Be Na da ilia Gode esaloma:ne amola ilia da Na fi dunu esaloma:ne, Na da ilima Na hamoma:ne sia: nabawane hamoma:ne sia:i. Amola ilia da hahawane esaloma:ne, Na da ilima ilia da Na sia: defele esaloma:ne sia:i. 24 Be ilia da Na sia: hame nabi amola hame dawa:digi. Be amo mae dawa:le, ilia da ilia ga:nasi amola wadela:i dogoga asigi dawa:su amoga ilia hanaiga hamosu. Amola ilia hou da bu mae hahamone, gudu sa:i dagoi. 25 Eso amoga dilia aowalali da Idibidi soge yolesili, amogainini wali eso doaga:le, Na da mae yolesili, Na hawa: hamosu dunu, balofede dunu, dilima asula ahoasu. 26 Be dunu afae da hame nabi amola hamedafa dawa:i galu. Be dilia wadela:i hou da heda:le, dilia ga:nasi amola odoga:su hou da dilia aowalali ilia hou baligi dagoi.
27 Amaiba:le Yelemaia! Di da amo sia: huluane Na fi dunuma sia:ma. Be ilia da dia sia: hame nabimu. Di da ilima wele sia:mu, be ilia da dima bu hame adole imunu. 28 Di da ilima ilia fi da Na, ilia Hina Gode, Ea sia: hame naba, amo sia:ma. Amola ilia da Na se iasu lai dagoiba:le, bu dawa:su hame laha, amo sia:ma. Moloidafa mae yolesili fa:no bobogesu hou da bogoi dagoi. Dunu ilia da amo hou noga:iwane bu hame sia:sa.
Hinome Fago ganodini Wadela:i Hou
29 Yelusaleme fi dunu! Da:i dioiba:le, didigia:ma! Dilia dialuma hinabo damuni, ha:digima! Agolo da:iya, idigisa gesami hea:ma! Bai Na, Hina Gode, da ougi gala. Na da Na fi dunu higale yolesiagai.
30 Yuda fi dunu da wadela:le bagade hamoi dagoi. Ilia da ilia loboga hamoi ‘gode’ agoaila (amo Na higasa) amo Na Debolo diasu ganodini sali dagoi. Ilia da Na Debolo nigima:ne wadela:lesi. 31  § Gobele Salasu 18:21; 2 Hina bagade 23:10; Yelemaia 32:35Ilia da Hinome Fago amo ganodini, oloda gaguli amola amoma Doubede dio asuli. Amo da:iya ilia da ilia dunu mano amola uda mano gobele sala. Na da amo hamoma:ne hame sia:i. Na da amo hou hamedafa dawa:i galu.
32 Amaiba:le, eso da misunu, amoga ilia da amo sogebi ea dio da Doubede o Hinome Fago ilia da hame sia:mu. Be ilia da amoga Medole Legesu Fago dio asulimu. Bogoi dunu ilia da:i hodo da eno sogega uli dogomu hamedeiba:le, ilia da amo fagoga uli dogomu. 33 Sio fi amola sigua ohe da amo bogoi da:i hodo manu, amola dunu da ili sefasimu hamedei ba:mu. 34  ** Yelemaia 16:9, 25:10; Wamolegei Sia: Olelesu 18:23Yuda soge da hafoga:i amola dunu hame esalebe soge agoai ba:mu. Yuda moilai bai bagade amola Yelusaleme logo amo ganodini hahawane sia: amola uda lasu lolo nabe hahawane sia:, amola gesami huluane Na da dagolesimu.”

*7:11: Ma:diu 21:13; Maga 11:17; Luge 19:46

7:12: Yosiua 18:1; Gesami Hea:su 78:60; Yelemaia 26:6

7:18: Yelemaia 44:7-19

§7:31: Gobele Salasu 18:21; 2 Hina bagade 23:10; Yelemaia 32:35

**7:34: Yelemaia 16:9, 25:10; Wamolegei Sia: Olelesu 18:23