8
Hina Gode da eno amane sia:i, “Amo esoha, ilia da hina bagade, eagene ouligisu dunu, gobele salasu dunu, balofede dunu amola dunu eno musa: Yelusaleme ganodini esalu, amo ilia gasa ilia uli dogoiga sali amo hagamu. Ilia gasa da bu mae uli dogole, be iga defele, osoboga afagogole dialebe ba:mu. Ilia da eso amola oubi amola gasumuni ilia midadi afagogole dialebe ba:mu. Bai amo dunu da eso amola oubi amola gasumuni amoma asigisu, amola ilima hawa: hamosu amola ilima adole ba:su amola nodone sia:ne gadosu. Amola amo wadela:i fi ilia dunu da mae bogole esalebe ba:sea, da fifi asi gala amoga Na da ili afagogoi, amo ganodini esalumu. Be ilia da baligili da:i dioiba:le, ilia da bogomusa: hanaiwane ba:mu. Na, Hina Gode Bagadedafa, da sia:i dagoi.”
Wadela:i Hou amola Se Iasu
Hina Gode da nama Yuda fi ilima alofele sia:ma:ne sia:i, “Dunu da dafasea, e da bu wa:legadosala:? E da bu wa:legadosa! Dunu da logo giadofasea, e da bu sinidigisala:? Dafawane! E da bu sinidigisa! Amaiba:le, Na fi dunu! Dilia da abuliba:le Na yolesili, bu hame sinidigisala:? Dilia da dilia loboga hamoi ‘gode’ gasawane gagulaligisa, be Nama bu sinidigimu higasa. Na da dilia sia: noga:le nabasu. Be dilia da ogogoi. Dilia huluane da wadela:le hamoi, be dunu afae da gogosiabeba:le, hame sinidigisa. Dunu afae da ‘Na da adi wadela:i hamoi?’ hame adole ba:su. Dunu huluane afae afae da hi hanaiga, hosi da gegemusa: hehenasu defele, hehenasa. ‘Sidoge’ sio da ea sinidigisu eso noga:le dawa:. ‘Dafe’ amola diogonabu amola ‘dalasie’ sio huluane da ilia ga masunu eso noga:le dawa:. Be Na fi dunu! Dilia da sema amoga Na da dili ouligimusa: dawa:, amo dilia hame dawa:. Dilia da habodane, dilia da asigi dawa:su bagade gala amola Na sema huluane noga:le dawa:, amane sia:sala:? Ba:ma:i! Ogogosu sema dedesu dunu da Na sema amo afadenei dagoi. Dilia bagade asigi dawa:su dunu da gogosiasu lai dagoi. Ilia da ededenagia:i. Amola ilia da fedege agoane sani ganodini sa:i dagoi. Ilia da Na sia: yolesi dagoiba:le, hame dawa:su dunu agoai ba:sa. 10  * Yelemaia 6:12-15Amaiba:le, Na da ilia soge amola ilia uda amo eno dunuma imunu. Dunu huluane, bagade amola fonobahadi, da muni ogogole lamusa: hanai gala. Balofede dunu amola gobele salasu dunu da dunu eno ilima ogogole muni laha. 11  Isigiele 13:10Na fi dunu da bagadewane fafa:ginisi dagoi. Be ouligisu dunu da amo fa:gi fonobahadidafa agoane ba:sa. ‘Hou huluane da defea!’ ilia da sia:sa. Be hou huluane da defea hame. 12 Na fi dunu! Dilia da amo wadela:idafa hou hamobeba:le, gogosiabela:? Hame mabu! Dilia da hamedafa gogosia:i. Dilia da gogosiane dialuma fili dasu hame dawa:. Amaiba:le, dilia da eno dunu ilia dafasu defele dafamu. Na da dilima se iasea, dilia da wadela:lesili, hamedafa ba:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.
13 Dunu da ea ha:i manu faisia, gagadosa, amo defele Na da Na fi dunu gagadomusa: dawa:iou. Be ilia da waini efe fage hame gala, amola figi ifa fage hame gala, agoai ba:sa. Lubi huluane amola da bioi dagoi. Amaiba:le, ga fi dunu ilia soge lama:ne, Na da logo doasi dagoi.”
14 Gode Ea fi dunu da amane adole ba:sa, “Ninia abuliba:le udigili fi esalabala? Hadiga! Ninia da gasa bagade gagili moilai bai bagadega hobeale, amogai bogomu da defea. Ninia Hina Gode da nini bogoma:ne ilegei dagoi. Ninia da Ema wadela:le hamoiba:le, E da wadela:i medosu hano ninia da:gima:ne, ninima i dagoi. 15 Ninia da olofosu hou amola uhinisisu hou amo da misunu hanai galu. Be beda:su fawane doaga:i. 16 Ninia ha lai da Da:ne moilai bai bagade amo ganodini esalebe. Ninia da ilia hosi gogosu sia: naba. Ilia hosiga gona:bega: soge huluane da fofogosa. Ninia ha lai da ninia moilai amola liligi huluane amo ganodini diala amola ninia fi dunu huluane amo wadela:musa: misi dagoi.”
17 Hina Gode da amane sia:sa, “Dawa:ma:i! Na da wadela:i defo hano sania dilima asula ahoa. Ilia da dili gasomanu amola dilia da dawa: hou amoga ilia logo hedofamu hamedei ba:mu.”
Yelemaia da ea Fi Dunuma Asigiba:le, Da:i Diosa
18 Na da:i diosu da uhimu hame gala. Na da na dogoga oloi bagade.
19 Nabima! Soge huluane amo ganodini, na da na fi dunu dinanebe naba. Ilia da amane disa, “Hina Gode da Saione amo ganodini hame esalabala? Saione Hina Bagade da Ea moilai yolesili, hame esalabala?” Hina Gode, ilia Hina Bagadedafa, da ilima bu adole iaha, “Dilia da abuliba:le Na ougima:ne, dilia loboga hamoi ‘gode’ agoaila ilima nodone sia:ne gadobela:? Amola dilia hamedei ogogosu ga fi ‘gode’ ilima begudubala:?”
20 Na fi dunu da amane disa, “Gia:i eso da asi dagoi, amola faisu eso da dagoi. Be ninia da hame gaga:i agoane ba:sa.”
21 Na dogo da goudai dagoi. Bai na fi dunu da goudai dagoi. Na da dinana. Na da baligili da:i dioidafa.
22 Gilia:de soge ganodini da manoma hame ganabela:? Gala! Manoma ouligisu dunu da hame esalabala? Esala! Amaiba:le, na fi dunu da abuliba:le uhinisisu hou hame ba:bela:?

*8:10: Yelemaia 6:12-15

8:11: Isigiele 13:10