6
Ha Lai Dunu da Yelusaleme Sisiga:sa
Bediamini fi dunu! Gaga:su ba:ma:ne hobeama! Yelusaleme yolesili, hobeama! Degoua moilai amo ganodini ‘dalabede’ fulaboma! Bede Ha:gileme amoga dawa:ma:ne hahamosu lalu didima! Wadela:su amola mugulusu da gagoe (north) manebe. Saione moilai bai bagade da noga:idafa ba:sa, be amo da mugululi, wadela:lesi dagoi ba:mu. Amogai, hina bagade ilia amola ilia dadi gagui dunu da ilia gegesu fisisu amo ganodini esalebe ba:mu. Ilia da ilia hanaiga, abula diasu amo moilaiga sisiga:le gagagumu. Ilia da amane sia:mu, “Yelusaleme amoma doagala:musa:, momagema! Ninia da esomogoa doagala:mu! Be amasea, ilia da amane sia:mu, “Hamedei! Gasimu galebe! Baba da sedagawane ba:sa. Ninia da gasia doagala:mu. Ninia da Yelusaleme ea gagili sali diasu huluane wadela:lesimu.”
Hina Gode Bagadedafa da amo hina bagade ilima amane sia:beba:le, ilia da ifa abalu mogomogosa heda:sa amola hamonana. Hina Gode da amane sia:i, “Yelusaleme fi da baligili wadela:i banenesisu hou hamobeba:le, Na da ilima se imunu. Si hano da eso huluane eno hano labeba:le, ea hano da gaheabolo agoane ba:sa, amo defele Yelusaleme fi da ilia wadela:i hou mae dagoma:ne, gaheabolo wadela:i hou hamonana. Na da bidi doaga:su amola wadela:su hou amo moilai ganodini naba. Oloi amola fafa:ginisi fawane Na da ba:sa. Yelusaleme fi dunu! Dilia amo gegesu amola bidi doaga:su da dilima sisasu gala amo ba:mu da defea. Dilia da hame sinidigisia, Na da dili yolesimu. Na hamobeba:le, dilia moilai da hafoga:i dunu hame esalebe soge agoane ba:mu.”
Isala:ili fi da Odoga:su Fi
Hina Gode Bagadedafa da nama amane sia:i, “Dunu da waini efe bugi amoga fage huluane faisa, amo defele, Isala:ili ea fage huluane faili fasi dagoi ba:mu. Amaiba:le, dia gasa defele, dunu afae afae gaga:ma!”
10 Na da Ema bu adole i, “Be na da ilima sisane sia:sea, nowa da nabima:bela:? Ilia hou da hihini ga:nasidafa. Ilia da Dia sia: nabimu higasa. Na da Dia sia: ilima alofele oleleloba, ilia da oufesega:su fawane. 11 Hina Gode! Dia ilima ougi da lalu agoane nenana amola amo ougi da na dogo ganodini nenana. Na da amo ougi bu ha:ba:domu hamedei agoane ba:sa.” Amalalu, Hina Gode da nama amane sia:i, “Mano fonobahadi logoga esalebe amola ayeligi ilia gilisisu, amoga Na ougi sogadigima. Ilia da egoa amola idua gagulaligili, huluane da mugului dagoi ba:mu. Amola da:i hamoi huluane da mugului dagoi ba:mu. 12  * Yelemaia 8:10-12Ilia diasu amola ilia soge amola ilia uda da eno dunu iligili i dagoi ba:mu. Na da Na soge fi dunu ilima se imunu. 13 Dunu huluane, bagade amola fonobahadi, da ogogole muni lamusa: dawa:lala. Balofede dunu amola gobele salasu dunu da Na fi dunuma ogogosa. 14  Isigiele 13:10Na fi dunu ilia fa:ginisi bagade da hamedei liligi, ilia da dawa:sa. Ilia da amane sia:sa, hou huluane da defea. Be hou huluane da defea hame. 15 Ilia da amo baligili wadela:idafa hou hamobeba:le, gogosiabela:? Hame mabu! Ilia da hame gogosia:i. Ilia da dialuma fili dasu hame dawa:. Amaiba:le, eno dunu ilia dafai defele, ilia da dafamu. Na da ilima se iasea, ilia da wadela:lesili hamedafa ba:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Isala:ili da Gode Ea Hou Higale Yolesi
16  Ma:diu 11:29Hina Gode da Ea fi dunuma amane sia:i, “Logo aduna da bulufalegesea, amoga leloma! Siba hemone logo hogoi helema. Noga:idafa logo da habila:, amo adole ba:ma! Amoga ahoasea, dilia da olofole esalumu.” Be ilia da amane sia:i, “Hame mabu! Ninia da goga hame masunu.” 17 Amalalu, Hina Gode da dalabede fulabosu nabima:ne, sosodo ouligisu dunu ilegei. Be ilia da amane sia:i, “Ninia da hame nabimu.”
18 Amaiba:le Hina Gode da amane sia:i, “Dilia fifi asi gala! Nabima! Hou da Na fi ilima doaga:mu amo noga:le dawa:ma! 19 Osobo bagade, nabima! Ilia da Na olelesu higale yolesiagaiba:le, amola Na sia: hame nababeba:le, Na da ilima se ima:ne, amo fi wadela:lesimu. 20 Ilia da Siba sogega gabusiga: manoma Nama imunusa: gaguli maha, amola hedama:ne fodole nasu amo soge sedagaga gaguli maha. Be amo Na da hame dawa:digisa. Na da ilia iasu hame lamu, amola ilia gobele salasu liligi hahawane hame ba:mu. 21 Amaiba:le amo dunu ilia emo udagaguli dafama:ne, Na da ilia logo hedofamu. Ada amola ilia egefe da gilisili bogomu. Amola sama amola na:iyado da gilisili bogomu.
Ha Lai da Gagoe (north) amoga Doagala:mu
22 Hina Gode da amane sia:sa,” Ha lai dunu da gagoe (north) soge amoga manebe goea. Gasa bagade fi sedagaga esalebe da gegemusa: momagesa.
23 Ilia da dadi amola gegesu gobihei sedade gagui dagoi. Ilia da asigi hou hame dawa:, nimi bagade gala. Ilia da hosi fila heda:sea, hano wayabo bagade gafului ea fugala:be agoane naba. Ilia da Yelusaleme amoma doagala:musa: momagei dagoi.”
24 Yelusaleme fi dunu da amane sia:sa, “Ninia da amo sia: nabi dagoi. Amola, ninia lobo da udigili sasane fi. Uda da mano lamu gadenesea se naba, amo defele ninia da da:i dioiba:le, se naba. 25 Ninia ha lai da dadi gaguiba:le amola nini da beda:iba:le, ninia da ga masunu o logoga masunu hame dawa:.
26 Hina Gode da Ea fi dunu ilima amane sia:sa, “Wadela:i eboboi abula salima amola nasubu amo ganodini bebesoma. Dilia egefe afae da bogosea didigia:be defele didigia:ma. Bai dilia ha lai dunu da dili wadela:musa: hedolowane doagala:musa: doaga:mu galebe. 27 Yelemaia! Na fi dunu adoba:ma! Ilia hou dawa:ma:ne, dia da ouli amola balase adoba:su defele, ilia hou adoba:ma. 28 Ilia huluane da ga:nasi odoga:su dunu. Ilia da ouli amola balase defele ga:nasidafa. Ilia hou da wadela:idafa. Ilia da udigili baligidu sia:dada ahoa. 29 Lalu da ha:giwane nenana, be ouli amola balase amoga isu da hame daeana ahoa. Na da Na fi dunu amo bu adoba:mu da hamedei. Bai ilia da wadela:i hamosu dunu hame fadegasa. 30 Fifi asi gala eno dunu da amo dunu da hamedei isu ilia da sia:mu. Bai Na, Hina Gode, da ili higale yolesi dagoi.”

*6:12: Yelemaia 8:10-12

6:14: Isigiele 13:10

6:16: Ma:diu 11:29