5
Yelusaleme Fi Ilia Wadela:i Hou
Yelusaleme fi dunu! Dilia logoga hehenama! Ba:le gagama! Dilisu ba:ma! Bidi lasu soge amo ganodini hogoi helema! Dilia da moloidafa hamosu dunu afae ba:ma:bela:? Dilia Godema mae hohonone moloidafa fa:no bobogesu dunu afae ba:ma:bela:? Hame mabu! Be dilia agoaiwane dunu afae ba:sea, Hina Gode da Yelusaleme fi ilia wadela:i hou gogolema:ne olofomu.
Dilia da Hina Godema nodone sia:ne gadosa, dilisu da sia:sa. Be dilia da ogogosa.
Hina Gode da mae hohonone moloidafa fa:no bobogesu hou hogosa. E da dili fai dagoi, be dilia amo hame dawa:i galu. E da dili goudale fasi, be dilia da amoba:le dilia hou hame hahamoi. Dilia da ga:nasi hamoiba:le, dilia wadela:i hou fisimusa: hame dawa:iou.
Amalalu, na da agoane dawa:i, “Amo da hame gagui amola hame dawa:su dunu fawane. Ilia da gagaoui agoane hamosa. Ilia Gode Ea hanai amo hame dawa:.
Amaiba:le, na da ouligisu hou gagui dunu ilima asili, ilima sia:mu. Na da agoane dawa:, ‘Ilia da Gode Ea hanai dawa:mu. Ilia hamoma:ne, Hina Gode Ea sia:i liligi ilia da dawa:mu.’ Be ilia huluane da Hina Gode Ea ouligisu hou amo higale yolesi dagoi. Ilia da Ea sia: nabimu higasa.
Amaiba:le, iwilaga esalebe laione wa:me da ili medole legemu. Hafoga:i sogega esalebe ‘wufi’ wa:me da ili medole legele, dadalega:mu. Amola ‘lebade’ wa:me da ilia moilai amo ganodini wamowane manebe ba:mu. Amo dunu da ilia diasu gadili ahoasea, ilia da:i da gadelale fofonoboi dagoi ba:mu. Bai ilia wadela:i hou hamoi da bagohame. Amola eso huluane, mae fisili, ilia da Godema baligi fa:su.
Hina Gode da amane adole ba:i, “Na da abuliba:le Na fi ilia wadela:i hou gogolema:ne olofoma:bela:? Ilia da Na yolesili, ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosu. Na fi dunu sadima:ne, Na da ha:i manu iligili i. Be ilia da inia uda adole lasu hou hamosu amola hina: da:i bidi lasu uda ilima fa:no bobogei.
Ilia da hosi gawali amo da sadi dagoi amola aseme amoma fima:ne nimi bagade hamosa, amo defele gala. Ilia afae afae ea na:iyado idua amo lale, gilisili golamu hanai bagade.
Ilia da amo hou hamobeba:le, Na da ilima se imunu da defea. Agoaiwane fi ilima dabe imunu da defea.
10 Na da ha lai dunu amo Na fi dunu ilia waini sagai hedofama:ne asunasimu. Be amo da dafawane wadela:lesi ebelei dagoi hame ba:mu. Na da ha lai amoma, e da amoda huluane gole fasima:ne Na da sia:mu. Bai amo amoda da Na: hame.
11 Isala:ili dunu amola Yuda dunu da Na dafawanedafa hohonoi. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Hina Gode da Isala:ili Yolesi
12 Hina Gode Ea fi dunu da E yolesi. Ilia da amane sia:sa, “Gode da ninima se hame imunu. Ninia da gasa bagade hou hame ba:mu. Ninia da gegesu amola ha:su hame ba:mu.” 13 - 14 Ilia da amane sia:sa, “Balofede dunu ilia sia: da fo fawane. Ilia da Hina Gode Ea sia: hame gaguli maha.” Hina Gode Bagadedafa da nama amane sia:i, “Yelemaia! Amo dunu da agoane sia:beba:le, Na da sia: dia lafiga gala amo lalu agoane hamomu. Na fi dunu da lalu ifa agoane ba:mu, amola Na agoane sia:nanu ili da nei dagoi ba:mu.”
15 Isala:ili dunu! Dilia! Hina Gode da fi sedagaga esalebe, amo dilima doaga:la:ma:ne, oule misunu. Amo fi da gasa bagade hemone fi amola dilia da ilia sia: hame dawa:. 16 Ilia dadi gagui dunu da gasa bagade. Ilia da mae asigili medole lelegelala. 17 Ilia da dilia ha:i manu amola bugi huluane na dagomu. Ilia da dilia dunu mano amola uda mano huluane medole lelegemu. Ilia da dilia sibi amola bulamagau gilisisu medole legemu. Amola dilia waini efe amola figi ifa ilia da wadela:lesimu. Dilia gagili sali moilai da dili gaga:mu, dilia dawa:sa. Be ilia dadi gagui da amo huluane mugululi wadela:lesimu.”
18 Hina Gode da amane sia:sa, “Be amo se nabasu esoga, Na da Na fi dunu huluanedafa hame wadela:lesimu. Afae afae da esalebe ba:mu. 19 Amola, Yelemaia, di! Ilia da Na da abuliba:le amo hou hamobela:le adole ba:sea, ilima bu adole ima, ‘Bai ilia da Na yolesili, ilia soge ganodini ga fi ogogosu ‘gode’ ilima hawa: hamosu, amo defele ilia da eno fi dunu ilia soge ganodini, amo ga fi dunu ilia se iasu hawa: hamosu hamonanumu.’ ”
Gode da Ea fi Dunuma Sisasu
20 Hina Gode da amane sia:sa, “Ya:igobe egaga fi, amola Yuda fi dunu ilima amane sia:ma, 21  * Aisaia 6:9-10: Isigiele 12:2; Maga 8:18‘Dilia gagaoui amola hame dawa:su dunu! Dawa:ma:i! Dilia da si gala be ba:mu gogolei! Dilia da ge gala be hame naba! 22  Yoube 38:8-11Na da Hina Gode! Dilia abuliba:le Nama hame nodone beda:bela:? Dilia da abuliba:le Na midadi hame yagugusala:? Na da sa:iboso amo hano wayabo bagade ea alalo legei dagoi. Amo alalo legesu da eso huluane dialumu, amola hano bagade da amo baligimu hame dawa:. Hano bagade da gafulusa be amo alalo legesu hame baligisa. Hano gafului da fugala:sa, be osoba amo ganodini golili misunu hame dawa:. 23 Be dilia Na fi dunu! Dilia da gasa fili, odoga:su dunu. Dilia da la:ididili asili, Na yolesi. 24 Na da woufo gibu amola mugi gibu dilima iasu amola dilia hahawane bugi gamini moma:ne eso dilima iasu. Be dilia da Nama nodomu hame dawa:i galu. 25 Be dilia da wadela:le hamobeba:le, amo liligi ida:iwane hame ba:i.
26 Na fi dunu gilisisu ganodini da wadela:idafa dunu esalebe. Ilia da dunu ilia sio sa:ima:ne sanebe, amo defele dunu dafama:ne, sanigesa. 27 Benea ahoasu dunu da sio lale, ea gagili amo ganodini sala, amo defele ilia inia liligi lale, ilia diasu nabama:ne ligisisa. Amaiba:le, ilia da bagade gagui amola gasa bagade ba:sa. 28 Ilia da sadi dagoi amola dunu basului agoane ba:sa. Ilia da baligili, mae yolele, wadela:i hou hamonana. Ilia da guluba: mano hame fidisa, amola hame gagui banenesi dunu ilima moloidafa fofada:su imunu hame dawa:. 29 Be Na, Hina Gode, da ilia wadela:i hou hamobeba:le, ilima se imunu. Na da amo fima dabe imunu. 30 Yuda soge ganodini, fofogadigisu wadela:i houdafa da doaga:i dagoi. 31 Balofede dunu da ogogole fawane sia:sa. Gobele salasu dunu da balofede dunu ilia sia: defele ouligisa, amola Na fi dunu da ilia wadela:i logo hame hedofasa. Be amo hou ea dabe doaga:sea, ilia da adi hamoma:bela:?’ ”

*5:21: Aisaia 6:9-10: Isigiele 12:2; Maga 8:18

5:22: Yoube 38:8-11