4
Hina Gode da Isala:ili Dunu Sinidigima:ne Sia:sa
Hina Gode da amane sia:sa, “Isala:ili fi dunu! Dilia da sinidigimusa: dawa:sea, Nama sinidigima. Dilia da moloiwane Nama fa:no bobogesea amola loboga hamoi ogogosu ‘gode’ fadegasea, dilia da Na Dioba:le dafawane ilegemu da defea ba:mu. Amasea, fifi asi gala huluane da Nama Na da ili hahawane dogolegele sia:ma:ne adole ba:mu. Amola ilia da Nama nodone sia:ne gadomu.”
* Housa:ia 10:12Hina Gode da Yuda soge amola Yelusaleme moilai bai bagade dunu ilima amane sia:sa, “Dilia soge hame gidinai amo gidinama. Dilia hawa: amo aya: gaga:nomei gisi ganodini mae bugima. Dilia Gousa:su amo dilia da Na, Hina Gode, Nama hamoi, amo bu dawa:le, mae fima. Dilia Yuda amola Yelusaleme fi dunu! Nama sia:sima! Amane hame hamosea, Na ougi da lalu agoane nemu. Bai dilia wadela:le hamoi dagoi. Na ougi da dunu enoga ha:ba:domu hamedene nenanumu.”
Yuda Ilia Ha lai da Ilima Doagala:mu
Soge huluane amo ganodini, dalabede fulaboma! Ha:giwane wele sia:ma! Yuda soge amola Yelusaleme fi dunu ilima ilia da gasa bagade gagole moilai bai bagadega hehenama:ne sia:ma!
Saione amoma doaga:ma:ne, logo olelema! Dilia esalusu gaga:ma:ne hobeama! Mae aligima! Hina Gode da se nabasu amola soge wadela:su hou gagoe (north) amoga gaguli maha.
Laione wa:me da ea wamoaligisu amoga manebe, amo defele fifi asi gala wadela:su dunu da manebe goea. E da Yuda wadela:lesimusa: manebe. Yuda soge moilai huluane da mugului dagoi ba:mu. Amo ganodini, dunu afae esalebe da hame ba:mu.
Amaiba:le, wadela:i eboboi abula salawane, dima amola didigia:ma. Bai Hina Gode da Yuda fi ilima ougi bagade amola Ea ougi da hame gumi.
Hina Gode da amane sia:i, “Amo esoha, hina bagade amola eagene ouligisu dunu da bagade beda:mu. Gobele salasu dunu amola balofede dunu da beda:ne, fofogadigimu.”
10 Amalalu, na da amane sia:i, “Ouligisudafa Hina Gode! Di da Yelusaleme fi dunu ilima dafawane ogogoi dagoi. Di da olofosu manebe sia:i dagoi, be ilia asogoa hedofama:ne, gegesu gobihei bagade galebe ba:sa.”
11 Eso da manebe, amoga Yelusaleme da sia: nabimu. Amo sia: da hafoga:i sogega gia:i bagade fo agoane ilima doaga:ma:ne manebe. Asaboi fo da gisi fawane gaguli ahoa. Be amo fo da agoaiwane hame. 12 Amo fo da Hina Gode da sia:beba:le misunu, amola fo eno ea gasa bagade baligimu. Bai amo fo da Hina Gode Hisu da Ea dunu fi ilima se ima:ne fofada:musa: manebe ba:mu.
Yuda Fi ilia Ha lai da Ilima Sisiga:le Dagoi Ba:mu
13 Ba:ma:i! Ha lai dunu da mu mobi agoane manebe. Ea gegesu ‘sa:liode’ da fo ononoi defele ba:sa. Amola ea hosi ea hehenasu da buhiba ea hagili ahoasu baligisa. Ninia da fisi dagoi! Nini da wadela:lesi dagoi!
14 Yelusaleme! Dia gaga:su ba:ma:ne, dia dogo nigima: amo dodofema! Di da habogala wadela:i asigi dawa:su yolesima:bela:?
15 Sia: adola ahoasu dunu da Da:ne moilai amola Ifala:ime agolo amoga misini, wadela:su sia: olelesa. 16 Ilia da fifi asi gala ilima sisa:ma:ne misi. Amola Yelusaleme fi ilima ha lai da soge sedaganini manebe amo ilima sisasu olelemusa: misi. Amo ha lai dunu da Yuda soge moilai amoma ha lamu. 17 Ilia da dunu da soge sosodo aligisu defele, Yelusaleme sisiga:mu. Bai Yelusaleme fi da Hina Gode Ema odoga:su. Hina Gode da sia:i dagoi.
18 Yuda! Disu dia hamobeba:le amola dia esalusu hou amoba:le, amo se iasu da dima doaga:i. Dia wadela:i hou hamobeba:le, amo se nabasu da dima misi. Dia wadela:i hou da gobihei agoane dia dogo soi dagoi.
Yelemaia da ea fi Dunuma Asigiba:le Da:i Diosa
19 Na da se nabi dagoi. Amo se nabasu nabimu da nama hamedei! Na dogo! Na dogo da ilibu agoane hedolole dusa! Na da ouiya:mu gogolesa. Na da dalabede fulabosu naba, amola gegesu halasu naba.
20 Wadela:su afae ba:lalu, wadela:su eno da hedolowane doaga:sa. Soge huluane da wadela:lesi dagoi. Hedolowane, ninia abula diasu da wadela:lesi dagoi ba:sa. Ilia abula da gadelale, fofonoboi dagoi ba:sa.
21 Gegesu da bagadewane heda:sa. Na da habowali seda amo gegesu ba:ma:bela:? Dalabede ea fulabosu, na da naba. Amo na da habowali seda nabima:bela:?
22 Hina Gode da amane sia:sa, “Na fi dunu da gagaoui dagoi. Ilia da Na hame dawa:. Ilia da gagaoui mano defele, asigi dawa:su hame gala. Ilia da wadela:i hou hamomusa: bagade dawa:su dunu agoai ba:sa. Be hou ida:iwane didili hamomusa: hamedafa dawa:.”
Yelemaia da Esala Ba:su amo Ganodini Gugunufinisisu Eso Manebe Ba:i
23 Na da osobo bagade ba:i. E da wadela:lesi dagoi ba:i. Na da mu ba:i. Be amoga da hadigi hame galu.
24 Na da goumi ba:i. Ilia da fogoi amola agolo da la:ididili, la:ididili fogolalebe ba:i.
25 Na ba:loba, dunu fi huluane da hamedafa gala. Sio fi huluane amola da hagili asi dagoi ba:i. 26 Nasegagi soge huluane da hafoga:i soge agoane hamoi dagoi ba:i. Soge ea moilai bai bagade huluane da mugululi, wadela:lesi dagoi ba:i. Bai Hina Gode Ea ougi bagade da amo sogega dialebe ba:i.
27 (Hina Gode da amane sia:i dagoi, “Osobo bagade huluane da wadela:lesi dagoi ba:mu. Be Na da dafawanedafa hame wadela:lesimu.”)
28 Osobo bagade da da:i diomu. Mu da gasimu. Hina Gode da sia:i dagoi, amola E da Ea asigi dawa:su amo hame afadenemu. E da amo hou hamomusa: dawa:i dagoi, amola E da Ea asigi dawa:su hame bu sinidigimu.
29 Dunu huluane da hosi amoga fila heda:i dunu amola dadi gagui dunu ilia halasu nabasea, hobeamu. Mogili da iwilaga hobeamu amola mogili da igi sogega hobeamu. Moilai huluane da dunu hamedafa esalebe ba:mu. Amola amo moilai ganodini, dunu da bu hamedafa fi dialumu.
30 Yelusaleme! Di da wadela:lesi dagoi ba:mu! Di da abuliba:le yoi abula gasisalabala? Dia da abuliba:le nina: hamoma:ne, igi noga:iwane legesa amola dia si amoga soa: legesala:? Di da udigili nina: hamosa. Bai dima gamu dunu ilia da wali di higasa amola di medole legemusa: dawa:lala.
31 Na da se nabasu wele sia:su, amo uda da ea magobo mano lamu gadenesa wele sia:be agoane wesa, amo nabi dagoi. Amo da fedege agoane, Yelusaleme ea mifo lamu hamedeiba:le, habe ha:ha:iya wele sia:nebe agoai nabi. E da ea lobo ilua:le amane sia:su, “Na da wadela:lesi dagoi. Ilia da na medole legemusa: manebe!”

*4:3: Housa:ia 10:12