12
Isigiele da hobeale Asi
Hina Gode da nama amane sia:i, * Aisaia 6:9-10; Yelemaia 5:21; Maga 8:18“Dunu egefe! Di da odoga:su dunu amola gilisili esala. Ilia da si gala, be amomane liligi hame ba:sa. Ilia da ge gala be amomane ilia gega hame naba. Bai ilia da odoga:su dunu.
Dunu egefe! Di waha gegesu amoga hobeale ahoasu amo defele gagadole amola gasi hame doaga:iwane, muni masa. Dunu huluane ilia da ba:ma:ne amo soge dia yolesili, soge enoga masa. Amabela:? Amo odoga:su dunu da dia ahoabe ba:le dawa:digima:bela:? Hadigi da dialeawane, dia mugululi masunusa:, dunu huluane ba:ma:ne liligi momagema. Amalu di da daeya ahoabeba:le, ilia da di mugululi ahoa galebeya dawa:mu. Ilia ba:la:lea, dia dobea fei gadelale, gelabo holele, dia gobolo gaguli gadili golili masa. Ilia ba:ma:ne, dia gobolo gisawane, dia ahoabe mae ba:ma:ne, dia si dedebole, gasia masa. Dia hamobe da Isala:ili dunu ilima sisasu agoai ba:mu.”
Na da Hina Gode Ea adoi defele hamoi. Amo esoga na da gegesu amoga hobeale ahoasu dunu defele, gobolo momagei. Daeya gasi galu, na da na loboga dobea fei gadelale, gelabo holele, gadili asi. Dunu huluane ba:laloba, na da gobolo gisawane asi.
Golale hahabe, Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Wali amo Isala:ili odoga:su dunu da dia hamobe ea bai amo adole ba:lala. 10 Na, Ouligisudafa Hina Gode, amo Na da ilima sia:be, amo ilima olelema. Amo sia: Na da hina bagade ea mano amo da Yelusaleme ouligisa, amola dunu huluane amogai fi diala, ilima sia:sa.
11 Ilima agoane olelema. Dia hamoi da ilima hobea doaga:mu hou dawa:digima:ne olelesu. Ilia da gegesu amoga hobeale ahoasu dunu amola se dabe hamosu dunu agoai ba:mu. 12 Ilia dobea fei gadelale, holele, hina bagade ea mano (ilia ouligisu) amo e da ea gobolo gisawane amo gelaboga golili asili, hobeamu. Amola e da ea si dedebole, ea ahoabe hame ba:mu. 13  2 Hina bagade 25:7; Yelemaia 52:11Be Na da Na efegelesisia, e da amoga sa:imu. Amasea, Na da e Ba:bilone moilai bai bagade amoga oule masunu. Be e da amo moilai bai bagade mae ba:le, bogomu. 14 Na da ea eagene ouligisu dunu, amola ea da:i ouligisu dunu amo la:di la:di huluane amoga afagogolesimu. Amola eno dunu ilia da ili medole legemusa:ne hogomu.
15 Na da amo dunu ga fifi asi gala fi amo ganodini esaloma:ne afagogosea, ilia da Na da Hina Godedafa, amo dafawaneyale dawa:mu. 16 Na da afae afae ilia da gegesu amola ha: bagade amola oloi bagade amoga mae bogoma:ne, logo doasimu. Bai ilia da ga fifi asi gala amo ganodini, ilia musa: hamoi da wadela:idafa ilia da bu dawa:ma:ne, amola Na da Hina Godedafa ilia da dawa:ma:ne.”
Dunu da Dawa:digima:ne, Gode da Isigielema Yaguguma:ne Sia:i
17 Hina Gode da nama amane sia:i, 18 “Dunu egefe! Dia ha:i nasea yaguguma. Amola hano nasea, beda:ga yaguguma. 19 Isala:ili dunu huludafa ilima olelema. Ouligisu Hina Gode da Yelusaleme fi dunu mae bogole esalebe ilima sia:sa, ‘Dilia da ha:i nasea yagugumu. Amola hano nasea, beda:ga yagugumu. 20 Moilai bai bagade huluane, waha dunuga nabai dialebe, amo da mugululi wadela:lesi dagoi ba:mu. Amasea, ilia da Na da Hina Godedafa dawa:mu.
Malasu amo Dunu da Hahawane Naba, amola Fada:i Sia:su amo Dunu da Higale Naba
21 Gode da nama amane sia:i, 22 “Dunu egefe! Abuliba:le Isala:ili dunu da malasu sia: amo bu enoenoi malabala? ‘Eso da ahoa amola ba:la:lusu hamomu sia:i liligi da hame doaga:sa.’ 23 Wali, di da Na, Ouligisu Hina Gode, Na sia: ilima adosima. ‘Amo malasu sia: Na da hedofalesimu. Isala:ili soge ganodini amo malasu da bu hame nabimu. Eso da doaga:i dagoi amola ba:la:lusu hamomu sia:i da dafawane mahana.’
24 Isala:ili fi amo ganodini, ogogosu ba:la:lusu amola logo giadofale hobea hamomu olelesu amola da bu hame ba:mu. 25 Na, Hina Gode, da ilima sia:mu, amola Na sia:i liligi da hamoi dagoi ba:mu. Bu ouligimu hame ba:mu. Dilia odoga:su dunu! Dilia esalebe amoga, Na da Na sisai defele dilima hamomu. Na da sia:i dagoi,” Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa.
26 Hina Gode da nama amane sia:i, 27 “Dunu egefe! Isala:ili dunu da dia esala ba:la:lusu amola hobea misunu hou dia ba:la:lebe, da hobeadafa fawane doaga:mu dawa:sa. 28 Amaiba:le, ilima amane adoma, ‘Na, Ouligisu Hina Gode, Na da sia:sa, bu ouligimu da hame ba:mu. Na sia:i liligi huluane da hamoi dagoi ba:mu. Na, Ouligisu Hina Gode da sia:i dagoi.’ ”

*12:2: Aisaia 6:9-10; Yelemaia 5:21; Maga 8:18

12:13: 2 Hina bagade 25:7; Yelemaia 52:11