6
Gode da Aisaiama Balofede Hawa: Hamosu Hamoma:ne Wei
* 2 Hina bagade 15:7; 2 Hou Olelesu 26:23Ode amoga hina bagade Asaia da bogoi, na da Hina Gode Ea Fisu amoga fila heda:lebe ba:i. E da gado gaguia gadoi amola Ea abula feafeai da Debolo Diasu nabai dagoi. Esalebe liligi lalu agoane ba:su, ilia dio da “Selafimi” da Hina Gode Ea esalebe sisiga:le ba:i. Ilia afae afae da ougia gafeyale gala. Ougia aduna amoga ilia da ilia odagi dedeboi. Ougia aduna eno amoga ilia emo dedeboi amola ougia aduna eno amoga ilia da hagili asi. Wamolegei Sia: Olelesu 4:8Ilia da enoma enoma amane wele sia:su,
“Hadigi! Hadigi! Hadigi!
Hina Gode Bagadedafa da Hadigi. Osobo bagade da Ea Hadigi Hou Ida:iwane Gala amoga nabai gala.”
Wamolegei Sia: Olelesu 15:8Ilia sia: nababeba:le, logo holei ifa la:ididili amola la:ididili da ugugui amola gagili fea da ugugui. Amola Debolo diasu da mobi amoga nabai ba:i.
Na da amane sia:i, “Na da bogoma:ne se nabi! Na da wadela:lesi dagoi! Bai na lafi da ledo bagade. Na da wadela:i sia: bagade sia:sa amola na fi amo ganodini na da esala, ilia amola da wadela:i sia: bagade sia: daha. Amola na da na siga, Hina Gode Bagadedafa ba:i dagoi.
Amalalu, “Selafimi” afae da dida amoga nenanebe laluso oloda amoga lale, gaguli, nama hagili misi. E da amo laluso amoga na lafi gadofo digili ba:i. Amola e da nama amane sia:i, “Amo laluso da dia lafi gadofo digili ba:i dagoi. Wali dia wadela:i hou hamoiba:le gogosiasu da fadegai dagoi, amola Gode da dia wadela:i hou gogolema:ne olofoi dagoi.”
Amalalu, na da Hina Gode Ea sia: nabi, amane, “Na da nowa asunasima:bela:? Nowa da Ninia sia:na ahoasu dunu hamoma:bela:?”
Na da bu adole i, “Na da masunu! Dia na asunasima!”
§ Ma:diu 13:14-15; Maga 4:12; Luge 18:10; Yone 12:40; Asunasi Dunu Ilia Hou 28:26-27Amaiba:le, E da nama masa:ne amola dunu fi ilima amo sia: olelema:ne sia:i, “Dilia da gega nabimu, be dawa: hame lamu. Dilia siga ba:lalumu, be hou hamedafa dawa:mu.” 10 Amalalu, E da nama amane sia:i, “Di da amo dunu ilia dogo ga:nasima, amola ilia ge ga:ma, amola ilia si dofoma. Ilia da siga ba:sa:besa:le, amola gega nabasa:besa:le, amola ilia dogoga dawa:sa:besa:le, amola ilia Nama sinidigili bu uhisa:besa:le, agoane hamoma.”
11 Amalalu, na da amane sia:i, “Hina Gode! Eso habodayane amo hou da ba:ma:bela:?”
Amola E bu adole i, “Amo hou da gebe hamonanea, moilai huluane da wadela:lesi dagoi amola dunu afae esalebe hame ba:mu. Diasu huluane da dunu hame, amola soge huluane da wadela:lesi dagoi ba:mu. 12 Amo hou da gebe hamonanea, Hina Gode da dunu huluane mugululi asili huluane soge sedaga asunasi dagoi ba:mu. Amola soge da fisi dagoi ba:mu. 13 Amola dunu nabuane ganodini, dunu afae fawane da Isala:ili soge ganodini esalebe ba:mu. Be soge da bu wadela:lesi dagoi ba:mu. Be “ouge” ifa abasea, ifadou da ea bai agoane dialebe ba:sa. Amo defele, Na hadigi hawa: da ifa bai agoane, Isala:ili soge ganodini dialumu. (Ifa dou ea dawa:loma:ne da gaheabolo musu amo Gode Ea fi da hamomu galu.)

*6:1: 2 Hina bagade 15:7; 2 Hou Olelesu 26:23

6:3: Wamolegei Sia: Olelesu 4:8

6:4: Wamolegei Sia: Olelesu 15:8

§6:9: Ma:diu 13:14-15; Maga 4:12; Luge 18:10; Yone 12:40; Asunasi Dunu Ilia Hou 28:26-27