7
Aisaia da Yuda hina bagade A:iha:sema Sia:ne Iasu
* 2 Hina bagade 16:5; 2 Hou Olelesu 28:5-6Hina bagade A:iha:se (Youda:me egefe amola Asaia aowa) da Yuda soge ouligisia, ilia gegesu ba:i. Lisini (Silia hina bagade) amola Isala:ili hina bagade Biga (Lemalaia egefe) ela da Yelusalemega doagala:i. Be ela da amo fedele lamu hamedei ba:i.
Yuda hina bagade da Silia dadi gagui da Isala:ili dadi gagui ilima gilisili, Isala:ili soge ganodini esala, amo sia: nababeba:le, A:iha:se amola ea fi dunu da bagade beda:iba:le, ilia da ifa iwila ganodini foga fofogobe agoane fofogoi.
Hina Gode da Aisaiama amane sia:i, “Dia gofe Sia Yasabe (bai da “bagahame da buhagimu”) amo oule asili, hina bagade A:iha:sema sia:musa: masa. Alia da A:iha:se amo logo amoga abula hahamosu dunu hawa: hamonana, amola hano logo amo da hano gadodili wayabo amoga yogodaha, amo ea dibiga A:iha:se esalebe ba:mu. Ema, e da ha:esalawane amola dogo denesini amola mae beda:iwane esaloma:ne sia:ma. Bai Silia hina bagade Lisini amola Isala:ili hina bagade Biga amola, ela ougi hou da hamedei liligi, amo da ifa aduna nasubu gala be noga:le hame nebe agoai gala. Silia dunu amola Isala:ili dunu amolalia hina bagade da Yuda fi ilima doagala:musa: ilegei.
Ilia da Yuda sogega golili sa:ili, Yuda fi ilima beda:ma:ne gegene, Yuda fi da A:iha:se yolesili, ilimagale gegemusa: sia:mu. Amalalu, ilia da Da:ibia:le egefe Yuda hina bagade hamomusa: dawa:lala. Be Na, Hina Gode, da ilia amo hou hamedafa hamomu, agoane sia:sa. Bai Silia fi ilia gasa da Dama:sagase (Silia soge ganodini moilai bisili bai bagade) fi ilia gasa hame baligisa. Amola Dama:sagase fi ilia gasa hou da hina bagade Lisini ea gasa hame baligisa. Amola Isala:ili dunu fi, amo da ode 65 gidigili, ilia da wadela:lesi dagoi ba:mu, amola fidafa agoane hamedafa ba:mu.
Isala:ili dunu fi ilia gasa da Samelia (Isala:ili soge ganodini bisili moilai bai bagade) ea gasa hame baligisa. Amola Samelia ea gasa da hina bagade Biga ea gasa hame baligisa. “Dia dafawaneyale dawa:su hou da gebewane hame dialea, di da gebewane hame lelumu.”
Ima:niuele Ea Dawa:digima:ne Olelesu
10 Hina Gode da A:iha:sema sia: eno adole iasi, amane, 11 “Dia Hina Gode da dima dawa:digima:ne olelesu ima:ne, Ema adole ba:ma. E da bogoi soge haguduga o muagado Hebene amoga dima dawa:digima:ne olelesu imunusa: dawa:.
12 Be A:iha:se da bu adole i, “Na da dawa:digima:ne olelesu hame edegemu. Na da Hina Godema hamedafa adoba:mu.”
13 Amalalu, Aisaia da ema amane sia:i, “Hina bagade Da:ibidi egaga fi dunu di! Nabima! Dia higa:i hou hamobeba:le, osobo bagade dunu da helei bagade naba. Be Godema higa:i hou hamomu da baligili noga:i hamedafa. 14  Ma:diu 1:23Defea! Dia adole ba:mu higa:iba:le, Hina Gode Hisu da dima dawadigima:ne olelesu imunu. A:fini, dunu hame dawa:digi afae da abula agui ba:mu. E da dunu mano lalelegele, ema Ima:niuele (Gode amola nini da gilisili esala) dio asulimu. 15 Amo mano da lalelegele amola fonobahadi asigilale, e da hou noga:i amola wadela:i hou afafamusa: dawa:mu. Amo esoga, dunu da bulamagau dodo maga:me amola agime hani nanebe ba:mu. 16 Be amo eso mae doaga:le, hina bagade aduna amoma dia da beda:i, amo ilia soge da wadela:lesi dagoi ba:mu.
17 Hina Gode da di amola dia sosogo fi amola Yuda fi dunu huluane ilima se bagade imunu. Isala:ili fi da Yuda fi ilima afafaiba:le, bidi hamosu bagade ba:i. Be Hina Gode da dilima gegemusa:, Asilia hina bagade dilima oule misunuba:le, dia bidi hamosu ba:mu da musa: bidi ba:su amo bagadewane baligimu. 18 Amo esoga, Hina Gode da Idibidi dunu soge sedaga Naile Hano banugumaga esala, ilia da gagoba: defele misa:ne, E da homu. Amola Asilia dunu ilia soge yolesili agime wa:i defele misa:ne, E da homu.
19 Ilia da ga:nasi fago amola magufu gelabo amoga wa:le misunu. Ilia da aya: gaga:nomei ifa ludulu huluane amola gisi huluane amo dedebomu. 20 Amo esoga, Hina Gode da dialuma hinabo dadamusu dunu hawa: hamomusa: misa:ne sia:mu. Amo da Asilia hina bagade, Iufala:idisi hano la:idi bega: esala. E da dia fi dunu ilia mayabo waga:mu amola ilia dialuma hinabo amola da:i hinabo waga:mu.
21 Amo esoga, ifabi ouligisu dunu da bulamagau afadafa amola goudi aduna fawane galebe ba:mu. 22 Be amoga e da dodo maga:me bagade dibiba:le, e da sadiwane ba:mu. Dafawane! Dunu bagahame fawane da soge ganodini esalebe ba:mu. Be ilia da ha:i manu defele, dodo maga:me amola agime hano manu.
23 Amo esoga, waini sagai noga:iwane, afae afae da waini efe 1000 agoane sagai amola ilia bidi lamu defei afae afae da silifa muni 1000 agoane, amo huluane da aya: gaga:nomei amola gagalobo amoga dedeboi dagoi ba:mu. 24 Dunu ilia amo musa: sagai ganodini, oulali amola dadi gaguli benea masunu. Soge huluane da aya: gaga:nomei amola wadela:i gagalobo amoga nabai ba:mu. 25 Agolo huluane amoga musa: ha:i manu noga:iwane sagai dagoi. Be amo da aya: gaga:nomeiga dedeboi dagoiba:le, dunu da amoga masunu hamedei ba:mu. Amo sogega, bulamagau amola sibi fawane da gisi manu.”

*7:1: 2 Hina bagade 16:5; 2 Hou Olelesu 28:5-6

7:14: Ma:diu 1:23