26
Yuda hina bagade Asaia
(2 Hina 14:21-22; 15:1-7)
Amalalu, Yuda fi dunu da A:masaia egefe Asaia, amo ilima hina bagade hamoma:ne ilegei. Amogala, ea lalelegei ode da 16 agoane ba:i. (Ea ada bogole, fa:no, Asaia da Ila:de moilai bai bagade bu fedelale, amo buga:le gagui.)
Asaia da lalelegele, ode 16 esalu, e da muni Yuda hina bagade hamoi, amola e da Yelusaleme moilai bai bagadega esala, ode 52 agoanega Yuda fi ouligilalu. Ea ame da Yelusaleme moilai bai bagade uda, ea dio amo Yegoulaia. E da ea ada ea hou defele, Hina Gode hahawane ba:ma:ne, molole hamoi. Ea Gode Ea Sia: fada:i sia:su dunu (Segalaia) da esaloba, e da mae fisili, Hina Godema noga:le fa:no bobogei. Amola Gode da ema hahawane dogolegele hamoi. Asaia da Filisidini dunuma gegemusa: asi. E da moilai bai bagade amo Ga:de, Ya:bene amola A:siedode, ilia gagoi mugului dagoi. Amola A:siedode gadenene amola Filisidini soge huluane ganodini, gagili sali
moilai bai bagade gaguli gagai.
Gode da e fidiba:le, e da Filisidini dunu, A:la:be fi dunu ilia da Geba:iele soge ganodini esalu, amola Miunaide fi dunu huluane hasasali. Asaia da A:mone fima dabe ima:ne, seselala lai. Asaia da nimi bagade hamoiba:le, dunu huluane amola Idibidi dunu da ea hou lalaba asi.
Asaia da Yelusaleme gagili sali amo bainasima:ne hamoi. E da Hegomai Logo Ga:su, Fago Logo Ga:su amola dobea fei sisigagala:i, amoga diasu gado gagagula heda:i. 10 E amolawane da ohe fofole sogega diasu gagili sali gado gagagula heda:i. Amola hano wayabo bagohame dogoi. Bai e da guma:dini agolo sogea amola umia amogai ohe fofoi bagohame ouligisu. E da hawa: hamone manusa: obenai bagadeba:le, e da dunu ilima agolo sogea waini sagama:ne amola nasegagi sogea bugili moma:ne, fada:i sia:ne iasu.
11 E da dadi gagui wa:i gegemusa: momagei bagadedafa galu. Dadi gagui wa:i ea hou amola idi amo sia: dedesu dunu Yiaiele amola Masa:ia ela dedene legesu. Ela ouligisu dunu da Ha:nanaia (e da hina bagade eagene dunu). 12 Asaia ea dadi gagui wa:i ouligisu dunu ilia idi da 2,600 agoane. 13 Iliha dadi gagui dunu ilia idi da 307,500 agoane. Ilia huluane da hina bagade ea ha lai dunuma gegemusa: momagei. 14 Asaia da ea dadi gagui dunu ilima da:igene ga:su, goge agei, dialumagene ga:su habuga, da:igene ga:su bulu, oulali, dadi amola ga:muga: dadia gala:su gele, amo ilima iafui.
15 Yelusalemega, ea gegesu hahamosu dunu da liligi amoga ilia da diasu gado gagagula heda:i amola bai bagade gagoi dobea ea hegomaia amoga gele bagade gagala:su, amo hahamoi. Dunu fi huluanedafa da ea nimi bagade hou lalaba asi. Ea gasa da bu bagade heda:i. Bai Gode da e noga:le fidi.
Asaia da Gasa Fili, hina Hou Ofa:ibale, Se Iasu Lai
16 Be hina bagade Asaia da nimi bagade hamonoba, e da gasa fili, hina hou hi ofa:su. Amalalu, e da dafai. E da ea hina Godema odoga:ne, Debolo Diasua golili sa:ili, oloda da:iya gabusiga: manoma gobele salimusa: momagei. 17 Gobele salasu dunu A:salaia amola eno gasa bagade gobele salasu dunu 80 agoane, ilia da hina bagade ea logo hedofamusa:, ea bagia aligili asi. 18 * Gadili Asi 30:7-8; Idisu 3:10Ilia amane sia:i, “Asaia! Di da Hina Godema gabusiga: manoma gobele salasu hamoma:ne hame ilegei. Elane egaga fifi mabe gobele salasu dunu, ilia fawane da amo hawa: hamoma:ne momogili gagai galu. Amo Hadigi Malei Sesei yolesili, ga masa! Di da Hina Gode se nabima:ne hamoi dagoi. E da dima bu hahawane dogolegele hame hamomu.”
19 Asaia da Debolo Diasu ganodini oloda bega:, gabusiga: manoma gobele salimusa: hanu wa:i gaguli lelu. E da gobele salasu dunu ilima ougi bagade ba:i. Amogaluwane, ‘lebolosi’ olo da ea odagia madelai dagoi ba:i. 20 A:salaia amola gobele salasu dunu eno ilia da hina bagade ea odagia sosodola aligili, bagade beda:i. Ilia da e Debolo Diasu fisili masa:ne sesei. E da Hina Gode Ea se iasu lai dagoi, amo dawa:beba:le, hedolowane gadili hobeale asi.
21 Amalu, hina bagade Asaia ea fifi ahoanebe amogalu, e da nigima: madelai dagoi ba:i. E da bu Debolo Diasu ganodini heda:mu hamedei ba:i. Bai Hina Gode Ea Sema defele, amo da ema sema legei galu. E da mae hawa: hamone, hina: diasua udigili esalebe ba:i. Egefe Youda:me da Yuda fi ouligisu. 22 Balofede dunu Aisaia (A:imose egefe) da hou eno amo hina bagade Asaia hamoi, meloa ganodini dedene legei.
23  Aisaia 6:1Asaia da bogole, hina bagade bogoi uli dogosu sogebi Da:ibidi Moilai bai bagadega dogone sali. Be e da ‘lebolosi’ olo madelaiba:le, hina bagade ilia bogoi gele gelabo ganodini hame sali. Egefe Youda:me da e bagia Yuda hina bagade hamoi.

*26:18: Gadili Asi 30:7-8; Idisu 3:10

26:23: Aisaia 6:1