30
Hina Gode da Oloda amoga Gabusiga: Manoma Gobesima:ne Sia:i
(Gadili Asi 37:25-28)
Hina Gode da eno amane sia:i, “Dia oloda amoga gabusiga: manoma gobesimusa:, amo aga:isia ifaga hamoma. Amo ea bulufai defei la:di da 45 sedimida, la:di da 45 sedimida amola gado defei da 90 sedimida. Gadodili hegomai biyaduyale gala amoga oloda madelagiwane bulamagau ea hono defele biyaduyale hamoma.
Amo ea dabuagado amola la:di biyaduyale gala amola ea ‘hono’ amo gouliga dedeboma. Oloda gagili sisiga:musa:, gouli fugalegei lala:gilisima. Amo oloda gaguli masa:ne, gouli gasisalasu aduna hamone, fugalegei amo hagudu la:di amola la:di, gaguli ahoasu ifa amoga sanasima:ne lala:gilisima. Gaguli ahoasu ifa amo aga:isia ifa amoga hamone, gouliga dedeboma. Amo oloda da abula amo da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ea ba:le gaidiga gosagisi diala amo gadili ligisima. Na da amo sogebi dili gousa:la misunu. Hahabe huluane, Elane da gamali amo hahamomusa: masea, e da gabusiga: manoma amo oloda da:iya gobesima:ne sia:ma. E da daeya gamali ulagisia, amo defele hamoma:ne sia:ma. Amo gabusiga: manoma gobesisu hou da eso huluane mae yolesili hamonanoma:ne sia:ma. Amo oloda da:iya dilia eno sema hamoi manoma o ohe fi iasu o widi o gagoma maedafa gobesima. Amoga waini iasu mae sogadigima. 10 Eso afadafa ode huluane amoga, Elane da amo oloda agoane dodofema:ne sia:ma. E da oloda ea ‘hono’ biyaduyale gala amoga ohe da wadela:i hou gogolema:ne olofoma:ne gobele salasu hou hamoi dagoi amo ea maga:me oloda hono amoga legemu. Amo da ode huluane amoga fifilamu huluane mae yolesili hamonanumu. Amo oloda da hadigidafa Na, Hina Gode, Nama i dagoi ba:mu.”
Hina Gode Ea Abula Diasu Su Lasu Hou
11 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, 12 “Di da Isala:ili dunu ilia idi abodesea, ilia amo esoga se mae nabima:ne, dunu huluane da ilia esalusu haboda:i defele, su Nama ima:mu. 13  * Gadili Asi 38:25-26; Ma:diu 17:24Dunu huluane amo idisia da muni defei ilegei (dioi defei 6 gala:me) amo huluane Nama ima:ne sia:ma. 14 Dunu huluane idi, ilia da lalelegele, ode 20 amo baligi da amo su ima:mu. 15 Ilia esalusu agoane bidi lasea, bagade gagui dunu da baligili hame imunu amola hame gagui dunu da muni hagudu amo hame imunu. Huluane da defele imunu.
16 Amo su muni Isala:ili dunuma lale, Na Abula Diasu (Da:bena:gele) amo noga:le ouligima:ne bidi lama. Amo su da Na fi dunu ilia mae bogoma:ne imunu. Amasea, Na da ili gaga:mu.”
Ofodo Balasega Hamoi
17 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, 18  Gadili Asi 38:8“Balase ofodo amola balase bai gilisili hamoma. Amo da Abula Diasu gadili Abula Diasu amola Oloda bagade amo dogoa sogebiga ligisima. Amo ganodini hano sogasalima. 19 Elane amola egefelali da amogai ilia lobo amola emo dodofemu. 20 Ilia da Na Abula Diasu amo ganodini golili dasea o oloda da:iya ha:i manu gobele iasu hamomusa: dawa:sea, ilia hidadea amogai bogosu se nabasu mae ba:ma:ne, lobo amola emo dodofema:ne sia:ma. 21 Amo sema ilia amola iligaga fi da eso huluane mae yolesili hamonanoma:ne sia:ma.
Ligiagasu Susuligi
22  Gadili Asi 37:29Hina Gode da Mousesema amane sia:i, 23 “Di da gabusiga: hedama:ne fodole nasu noga:i lale - amo ‘me’ hano ea dioi defei da 6 gilogala:me amola gabusiga: ‘sinamone’ amo ea dioi defei da 3 gilogala:me amola gabusiga: ode ea dioi defei da 3 gilogala:me,
24 amola ‘ga:sia’ ea dioi defei da 6 gilogala:me. (huluane amo dioi defeidafa amoga defema.) Amoga olife susuligi 4 lida agoane gilisima. 25 Amo liligi gilisili, hadigi ilegesu susuligi gabusiga: manoma defele bibiagone hamoma. 26-28 Amo susuligi amoga Na Abula Diasu, Gode Ea Gousa:su Sema Gagili, Hadigi Fafai amola ea liligi, Gamali Bai amola ea liligi, Gabusiga: Manoma Gobesisu oloda amola ea liligi, oloda amoga gobele salasu ilia da hamosa amola ea liligi, dodofesu ofodo amola ea bai, amo liligi huluane amoma susuligi sogadigili, momodale ligiagama. 29 Amo liligi huluane agoane hamobeba:le da hadigidafa dagoi ba:mu. Amasea, nowa dunu o eno liligi da amo liligi digili ba:sea, e da amo hadigi ea gasaga se nabasu ba:mu. 30 Amasea, Elane amola egefelali ilima susuligi sogadigili, ilia Na gobele salasu hamoma:ne momogili gagama. 31 Isala:ili fi dunuma amane sia:ma, ‘Amo hadigi ilegesu susuligi da Na hawa: hamosu dunu ilegemusa: eso huluane mae yolesili ilegemu. 32 Dunudafa amoga udigili mae sogadigima. Amola amo susuligi defele eno mae hamoma. Bai amo susuligi da hadigidafa, amola dilia da amo da hadigi ba:ma. 33 Nowa dunu da susuligi amo defele hamosa o udigili gobele salasu hame dunu ilima sogadigisia, amo dunu da Na fi amoga fadegale fasi dagoi ba: mu.’ ”
Gabusiga: Manoma
34 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Hedama:ne fodole nasu, amo ‘sada:gedi’, ‘oniga’, ‘galabaname’ amola ‘fala:gesese’ noga:i, amo lama. 35 Amo bibiagone, gabusiga: manoma hamoma. Amo mae dasama:ne, sali salima. 36 Mogili lale, goudane, su fonobahadidafa hamoma. Amo Na Abula Diasu ganodini gaguli misini, Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo ea ba:le gaidiga adagala:ma. 37 Dilia da amo gabusiga: manoma defele udigili mae hahamoma. Amo da hadigi hamoi liligi Nama iasu. 38 Nowa da amo defele gabusiga: manoma hi da:i gabusiga:ma:ne hamosea, e da Na fi amoga fadegai dagoi ba:mu,” Hina Gode da amo sia: huluane Mousesema olelei.

*30:13: Gadili Asi 38:25-26; Ma:diu 17:24

30:18: Gadili Asi 38:8

30:22: Gadili Asi 37:29