37
Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili Hamoi
(Gadili Asi 25:10-22)
Bisa:liele da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo ‘aga:isia’ ifa amoga noga:le hamoi. Ea defei amo da fe defei da 110 sedimida hamoi. Ea fe defei la:didili e da 66 sedimida hamoi. Amola ea gadodili defei da 66 sedimida ba:i. E da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ganodini amola gadili gouliga dedeboi. Amola e da gouli oulegesu amo sisiga:musa: hamoi. E da lobo sogo gasisalasu defele biyaduyale agoane gouliga hamoi. E da amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ea emoga madelagi. Ilia da amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gaguli masa:ne, e hamoi. E da Gaga:su Gaga lala:gili gaguli masa:ne, ‘aga:isia’ ifa amo hamone gouliga dedeboi. E da amo ifa ilia da gasisalasu amo gagili la:didili salawane gaguli masa:ne hamoi. E da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo ga:ma:ne gouli ga:lu hamoi. Amo ga:lu ea fe defei da 110sedimida ba:i amola ea la:didili fe defei amo 66 sedimida hamoi. E da ‘sielabe’ aduna ougia gala amo gouliga hamoi. E da ela ga:lu la:didili la:didili leloma:ne amola ga:lu amoga madelagi leloma:ne hamoi. Amo ougia gala ‘sielabe’ aduna da ga:lu da:iya sisima hodole esala defele hamoi. Ela da ougia ligiagale, ga:lu amo dedebomusa: dialebe ba:i.
Agi Godema Ima:ne ea Fafai
(Gadili Asi 25:23-30)
10 E da ‘aga:isia’ ifa lale, fafai hamoi. Amo ea defei da sedade fe da 88 sedimida hamoi. Dunumuni fe da 44 sedimida defei. Amola gado lelebe defei da 66 sedimida defei. 11 E da amo fafai gouli noga:i amoga dedeboi. Amola ea fe amoga gouli oulegesu legei. 12 E da fafai ea fe amo gadodili dobea fei agoane hamoi. Fei ea defei da 75 milimida agoane. Amola e da gouli oulegesu amo fei sisiga:musa: hamoi dagoi.
13 E da amo fafai gaguli masa:ne gasisalasu biyaduyale gouliga hamone amo fafai ea bada sagai ilia bai gadenene fafai amoga madelagi. 14 E da amo gasisalasu fafai ea fei amo gadenene hamosu. 15 E da amo fafai gaguli masa:ne, ea ifa aga:isia ifa amoga hamone, gouliga dedeboi. 16 E da ofodo, faigelei amola hano buni amoga waini iasu hou hamoma:ne, amo huluane gouliga hamoi.
Gamali amola ea Bai
(Gadili Asi 25:31-40)
17 E da gamali bai amo gouliga hamoi. E da gamali bai amola ea damo gouliga hamoi. E da amo noga:i ba:ma:ne sogea amola falegai liligi amo gouliga hamone, ilia da amo gamali bai amoga madelagi dagoi ba:i.
18 Gamali ea bai da heda:le, sagulufale, amoda gafeyale gala, udiana da la:di udiana eno da la:didili ba:i.
19 Amo amoda gafeyale gala afae afae da mosoi liligi udiana ‘alamode’ ea sogea defele amoga legei ba:i.
20 Gamali damo gadodili da mosoi biyaduyale gala ‘alamode’ agoane amoga legei ba:i. 21 E da sogea afadafa amo amoda ilia sagulufai hagudu damoga legemusa: hamoi. 22 E da sogea, amoda amola gamali bai mae afafane gouli liligi afadafa amoga hamoi.
23 E da gamali bai amola amoda amoga ligisimusa:, gamali fesuale gala hamoi. Ilia hadigi da ba:le gaidiga hadigimusa:, gamali bai amoga ligisi. E da gamali ea dida amola bianoi ofodo amo gouliga hamoi. 24 E da amo gamali bai amola ea liligi huluane hamoma:ne, gouli ea dioi defei da 35 gilogala:me amoga hamoi.
Bisa:liele da Oloda amoga Gabusiga: Manoma Gobesima:ne Hamoi
(Gadili Asi 30:1-5)
25 E da oloda amoga gabusiga: manoma gobesimusa:, amo aga:isia ifa amoga hamoi. E da amo ea bulufai defei la:di da 45 sedimida, la:di da 45 sedimida amola gado defei da 90 sedimida agoane hamoi. E da gadodili hegomai biyaduyale gala amoga oloda madelagiwane bulamagau ea ‘hono’ defele biyaduyale hamoi. 26 E da amo ea dabuagado, la:di biyaduyale gala amola ea ‘hono’ amo gouliga dedeboi. Amola e da amo oloda sisiga:musa: gouli oulegesu lala:gilisi. 27 E da amo oloda gaguli masa:ne, gouli gasisalasu aduna hamone, oulegesu amo hagudu la:di amola la:di amola gaguli ahoasu ifa amoga sanasima:ne lala:gilisi. 28 E da gaguli ahoasu ifa amo aga:isia ifaga hamone, gouliga dedeboi.
E da Ilegesu Susuligi amola Gabusiga: Manoma Hamoi
(Gadili Asi 30:22-28)
29  * Gadili Asi 30:22-38Amola e da hadigi ilegesu susuligi amola gabusiga: manoma hamoi dagoi.

*37:29: Gadili Asi 30:22-38