38
Gobele Salasu Oloda
(Gadili Asi 27:1-8)
Ohe iasu gobesimusa: e da aga:isia ifa lale, oloda hamoi. Amo da gagili agoane ea la:di fe defei da 2.2 mida amola la:di fe da 2.2 mida. Ea gadodili heda:su da 1.3 mida ba:i. E da oloda ea hegomai biyaduyale gadili amoga bulamagau ea ‘hono’ agoane heda:musa: hamoi. Ilia da oloda amoga noga:le madelagi dagoi ba:i. Amo huluane e da balasega dedeboi. E da sefe amola nasubu gilisi amo fadegama:ne, ofodo hamoi. Amola ‘safala’, ofodo, ma:go amola bianoi ofodo amo lalu gaguli masa:ne, amo huluane balasega hamoi. - E da nasubu amo gudu sa:ima:ne, gigiadamoi hamoi. E da amo liligi oloda ea gadodili legesu hagudu amo oloda ea bada sagai amoga lala:gilisi. E da oloda ea hegomai biyaduyale gala amoga gasisalasu oloda gaguli masa:ne lala:gilisi. E da amo oloda gaguli masa:ne, aga:isia ifa aduna hamoi. E da amo ifa aduna balasega dedeboi. E da amo ifa gasisalasu oloda la:di la:di hamoi, amo ganodini sali. E da oloda amo aga:isia ifa da:fe amoga gagili agoane hamoi.
Balase Dodofesu Ofodo Hamoi
(Gadili Asi 30:1-18)
* Gadili Asi 30:18E da balase dodofesu ofodo amola ea balase bai hamoi. Uda da Hina Gode Ea Abula Diasu Holeiga hawa: hamonanu amo ilia daiya ba:su lale, amoga ofodo hamoi.
E da Gagoi amo Da:bena:gele Abula Diasu sisiga:le Gagomusa: Hamoi
(Gadili Asi 27:9-19)
E da Da:bena:gele Abula Diasu amo gagomusa: abula gagoi hamoi. E da ga (south) la:di guga amoga abula noga:idafa ea sedade defei 44 mida amo hamone gosagisi. 10 E da amo abula gosagisimusa: golasu ifa balasega hamoi 20 amola bai salasu balasega hamoi 20 amola hamoi dagoi. Golasu ifa amoga ma:go amola bulufalegei dududawalo agoane da silifa amoga hamoi ba:i. 11 E da amo defele ga (north) la:di guga amoga hamoi. 12 Guma:dini, e da abula ea defei da 22 mida amo golasu ifa nabuane gala amola bai nabuane gala, amoga gosagisi. 13 Gusudili amo da logo holei ea sogebi gagoi da guma:dini defele 22 mida defei ba:i. 14-15 Logo holei da dogoa ba:i. Ea la:diga da gagoi abula 6.6 mida defei ba:i. Eno la:diga da amo defele ba:i. Abula da la:di golasu ifa udiana amola bai udiana amoga gosagisi ba:i. La:di da amo defele ba:i. 16 Abula huluane amo gagomusa: gosagisi da abula noga:i ahea:ya:i amoga hamoi dagoi. 17 Gagoi golasu ifa huluane da silifa dagulu bulufalegei agoane gilisili disi dagoi ba:i. 18 Logo holeidafa da abula 9 mida la:di amola 2 mida gado heda:i la:di amo defei amoga hamoi. Amo abula amoga sibi hinabo mola:ya:i, oga:iyei amola yoi amoga amuni ba:i. 19 Amo abula da golasu ifa biyaduyale gala amola ilia bai biyaduyale gala amoga gosagisi ba:i. Ilia ma:go amola habuga dududawalo agoane da silifa amoga hamoi. 20 Abula Diasu amola gagoi ilia golasu ifa sagasu da balasega hamoi dagoi ba:i.
Ouli Liligi Amoga ilia da Hina Gode Ea Abula Diasu Liligi Hahamosu
21 Hina Gode Ea Hadigi Abula Diasu amo ganodini igi gasui aduna amo da:iya da Gode Ea Sema nabuane gala dedei dagoi ba:i. Abula diasu liligi hamomusa:gini, Mousese da liligi lama:ne dedene legema:ne sia:i. Lifai fi dunu da amo dedene legei. Ilia ouligisu dunu da Elane egefe Idama galu. Ouli liligi lai amo ilia defei da hagudu dedei diala.
22 Bisa:liele (Uli egefe amola He ea aowa - Yuda fi dunu) da Hina Gode Ea liligi hamoma:ne sia:i amo huluane hamoi dagoi. 23 Ea fidisu dunu, Ouhoulia:be (Ahisama:ge egefe - Da:ne fi dunu) da ouli, igi amola ohe gadofo amoga dedesu hou dawa:su. E da hawa: hamoma:ne, osa:le dedesu dawa:i amola abula amoga sibi hinabo mola:ya:i, oga:iyei amola yoi amo amunasu hou dawa:i.
24 Gouli huluane amo Hina Godema Ea Hadigi Abula Diasu gaguma:ne iasu ea dioi defei (Amo da dioi defeidafa amoga ba:i) da 1,000 gilogala:me ba:i. 25  Gadili Asi 30:11-16Silifa amo ilia Isala:ili dunu afae afae ilima lai ea dioi defei (amo amola ilia da dioi defeidafa amoga ba:i) da 3,430 gilogala:me ba:i. 26  Ma:diu 17:24Ilia da dunu ilia idi defele dunu huluane afae afae ilima lai. Amola ilia da dioi defeidafa amo esoga ilia da ilegei amoga dioi defei ba:i. Ilia da Isala:ili dunu idisia dunu ode 20 lalelegei amola amo baligi da idi 603,550 ba:i.
27-28 Ilia da silifa mogili, dioi defei 3,400 gilogala:me amo lale, amoga bai 100 agoane gala amo Hadigi Malei Sesei amola ea abula bugima:ne hamoi. Bai afae afae hamoma:ne, ilia da gouli 34 gilogala:me amoga hamoi. Silifa 30 gilogala:me hame lai dialu, amoga Bisa:liele da bulufalegesu dududawalo, golasu ifa ma:go amola golasu ifa habuga hamoi dagoi. 29 Balase amo da Hina Godema modale ligiagale i, amo ea dioi defei da 2,425 gilogala:me ba:i. 30 E da amo balase amoga Hina Gode Ea Abula Diasu logo holei ifa amo ea bai, amola balase oloda, ea gigiadomai, oloda ea liligi huluane,
31 gagoi golasu ifa ilia sagasu bai, Hadigi Abula Diasu ea udidisu ifa amola gagoi ea udidisu ifa, amo huluane e da amo balasega hamoi.

*38:8: Gadili Asi 30:18

38:25: Gadili Asi 30:11-16

38:26: Ma:diu 17:24