39
Ilia da Gobele Salasu Dunu Ilia Abula Salasu Liligi Hamoi
(Gadili Asi 28:1-14)
Ilia da sibi hinabo mola:ya:i, oga:iyei amola yoi amo gouli gobiaha:i amola abula noga:idafa amoga gobele salasu dunu ilia da Hadigi Malei Sesei ganodini hawa: hamosea sala, hahamoi dagoi. Hina Gode da Mousesema hamoma:ne sia:i defele ilia da Elane ea gobele salasu abula hamoi. Ilia da ‘ifode’ amo abula noga:i amola sibi hinabo mola:ya:i, oga:iyei amola yoi amoga hamoi. Noga:i ba:ma:ne ilia da abula amoga fedege amuni. Ilia da gouli amo ha:maga fane, oudahida:le, efe agoane hamone, amo ilia da ahea:ya:i abula amola sibi hinabo amo ganodini amunasu. Ilia da bulu aduna amo da ‘ifode’ amo gobele salasu dunu ea gida adunaga lala:gilisimusa: hamoi. Amola Hina Gode Ea Mousesema hamoma:ne sia:i defele, abula bulu da ‘ifode’ amoma madelagi ba:i. Ilia da ‘ganilia:ne’ igi aduna noga:iwane lale, amoga Ya:igobe egefelali fagoyale gala ilia dio dedene, gouli bai amoga ligisili madelagi.
Amalalu, ilia da amo igi, ‘ifode’ gida bulu amo da:iya lala:gilisi. Hina Gode da Mousesema hamoma:ne sia:i defele, Isala:ili fi huluane ilia dio da gobele salasu Ouligisu dunu ea gida da:iya dialebe ba:i.
Bidegi Gaga:su Abula Hamoi
(Gadili Asi 28:15-30)
Ilia da gobele salasu Ouligisu dunu amo salima:ne, bidegi gaga:su amo ‘ifode’ ea sibi hinabo amola abula amuni, amo defele hamoi. Amo ea defei da la:di afae da 22 sedimida amola la:di eno da defele 22 sedimida. Amo abula dogoa selefale abula aduna agoane ba:i. 10 Amoga igi noga:iwane dadalesu biyaduyale gala bulufalegele lala:gilisi dagoi ba:i. Dadalesu age ganodini, igi udiana amo ‘lubi’, ‘douba:se’ amola ganede lala:gilisi ba:i. 11 Dadalesu ageyadu ganodini igi udiana eno amo emelalede, ‘sa:faia’ amola ‘daimode’ lala:gilisi dagoi ba:i. 12 Dadalesu osoda ganodini igi udiana amo ‘degaoise’, ‘a:gade’ amola ‘a:midiside’ lala:gilisi dagoi ba:i. 13 Dadalesu biyadu amo ganodini igi udiana eno amo ‘belile’, ‘ganilia:ne’ amola ‘ya:sabe’ lala:gilisi dagoi ba:i. Amo noga:i igi huluane afae afae gouli bai amoga madelagi bidegi gaga:su bagedigi dialebe ba:i. 14 Ilia da amo igi fagoyale gala huluane afae afae amoga Ya:igobe egefelali ilia dio huluane dedei. Amo dio da Isala:ili fi fagoyale gala ilia dio olelesu. 15 Ilia da bidegi gaga:su amoga gouli sia:ine gobiaha:i defele bione lala:gilisi.
16 Ilia da gouli gasisalasu aduna gouliga hamoi amo bidegi gaga:su ea gado hegomai aduna amoga lala:gilisi. 17 Ilia da gouli sia:ine aduna amo gasisalasuga lala:gilisi.
18 Ilia da gouli sia:ine aduna eno bidi amo gouli bai aduna amoga lala:gilisi. Amalalu, ilia da ‘ifode’ ea gida bulu amoga lala:gilisi ba:i. 19 Amalalu, ilia da gouli gasisalasu aduna eno hamone, bidegi gaga:su ea gudu hegomai aduna ganodini ‘ifode’ dafulili amoga lala:gilisi. 20 Ilia da gouli gasisalasu aduna eno hamone, amo da ‘ifode’ ea gida bulu ea guduga bulu eno amoga gadodili lala:gilisi. 21 Ilia da Hina Gode Ea Mousesema hamoma:ne sia:i defele, bidegi gaga:su amo ea gasisalasu amola ‘ifode’ ea gasisalasu amoga mola:ya:i gobiaha:i amoga lala:gilisi. Agoane hamobeba:le, bidegi gaga:su da bulu gadodili hame hoholei dialebe ba:i.
Ilia da Gobele salasu dunu Ilia Salasu Eno Hamoi
(Gadili Asi 28:31-43)
22 Ilia da gobele salasu dunu ea abula amo ‘ifode’ dedebosu da sibi hinabo mola:ya:i amoga hamoi. 23 Gobele salasu dunu ea dialuma salimusa: gelabo da amo abula ganodini ba:i. Ilia da amo gelabo mae gadelama:ne ea fe amo gasa ima:ne, noga:le amuni. 24-26 Ilia da Hina Gode Ea Mousesema hamoma:ne sia:i defele, abula ea fe gudu diala amoga ‘bomigala:nidi’ ifa fage agoane liligi sibi hinabo mola:ya:i, oga:iyei amola yoi amoga hamoi amola gouli belo lala:gilisi. Ilia da sibi hinabo hamoi ‘bomigala:nidi’ afadafa amalalu, gouli belo afadafa agoane fega lala:gilisi. 27 Ilia da Elane amola egefelali amo ilia da:i salasu hamoi, 28 amola ilia da habuga amola selefa ili salima:ne hamoi. 29 Amola ilia da abula bulu noga:iwane amoga hamoi amola amoga sibi hinabo gobiaha:i mola:ya:i, oga:iyei amola yoi amuni. Ilia da Hina Gode Ea Mousesema hamoma:ne sia:i defele hamoi dagoi. 30 Ilia da noga:i ba:su bagedigi liligi gouliga hamoi. Amo da:iya ilia da agoane dedei, “Hina Godema mogili gagai dagoi.”
31 Ilia da amo bagedigi gobele salasu dunu ea abula habuga ba:le gaidiga mola:ya:i efe amoga lala:gilisi. Hina Gode Ea Mousesema hamoma:ne sia:i, amo defele ilia da hamoi dagoi.
Hawa: Hamosu Huluane Hamoi Dagoi Ba:i
(Gadili Asi 35:10-19)
32 Hina Gode Ea Abula Diasu amo hawa: hamosu huluane da hamoi dagoi ba:i. Isala:ili dunu da Hina Gode Ea Mousesema hamoma:ne sia:i defele huluane hamoi dagoi. 33-34 Ilia da liligi huluane Mousesema gaguli misi. Amo da Gode Ea Abula Diasu (Da:bena:gele), ea dedebosu, ea ga dedebosu, ea ma:go, abula:ime, bulufalegei ifa, golasu ifa, amo ea bai huluane, 35 Gode Ea Gousa:su Sema Gagili, igi gasui amo ganodini sali, ea gaguli ahoasu ifa, ea ga:lu, 36 fafai amola ea ifa amola ea liligi huluane, Godema agi iasu liligi, 37 gamali bai gouliga hamoi, gamali amola ea liligi huluane, gamali susuligi, 38 gabusiga: manoma gobesisu oloda amola ea gaguli ahoasu ifa, ligiagasu susuligi, gabusiga: manoma, Gode Ea Abula Diasu logo holei abula ga:su,
39 gobele salasu oloda balasega hamoi, ea gigiadomai, ea gaguli ahoasu ifa amola liligi huluane, dodofesu ofodo amola ea bai, 40 gagoi gaga:su abula amola ea golasu ifa amola ilia bai huluane, gagoi ea logo holei ga:su abula, Abula Diasu gagoi amola ilia udidisu ifa sagasu amola efe udidisu, Abula Diasu ea liligi huluane, 41 abula ida:iwane gobele salasu dunu da Hadigi Malei Sesei ganodini hawa: hamosea ilia da amo sala amola hadigi abula Elane amola egefelali da sala amo huluane hamoi. 42 Hina Gode da amo hawa: hamosu Mousesema hamoma:ne sia:i dagoi. Amola Isala:ili dunu da Ea sia:i defele noga:le hamoi dagoi. 43 Mousese da ilia hamoi huluane abodei. E da ilia da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi dagoi ba:i. Amaiba:le, e da Gode da ili hahawane dogolegele fidima:ne, Godema sia:ne gadoi.