40
Mousese da Hina Gode Ea Hadigi Abula Diasu amola Liligi Huluane Hahamone, Godema Momodale Ligiagai
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Eso age amo oubi age amoga Hina Gode Ea Hadigi Abula Diasu amo gaguma. Amo ganodini, di Gode Ea Gousa:su Sema Gagili (amo ganodini Hamoma:ne sia:i Nabuane Gala gasui aduna diala) ligisili, ea ba:le gaidiga amo abula gosagisima. Fafai amo ganodini gaguli misa. Amo da:iya ea liligi ligisima. Amola gamali bai ganodini gaguli misini, gamali amo bai da:iya ligisima. Gouli gabusiga: manoma gobesisu oloda amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ea wamolegesu abula ba:le gaidiga ligisima. Amola Abula Diasu ea logo holeiga abula gosagisima. Abula Diasu ea ba:le gaidiga amo gobele salasu oloda ligisima.
Dodofesu ofodo amo oloda amola Abula Diasu dogoa sogebi amoga ligisima. Amo ganodini hano sogasalili nabama. Sisiga:su gagoi amo gaguli, ea logo holeiga ea abula gosagisima.
Amasea, Abula Diasu amola ea liligi huluane amoga hadigi susuligi sogadigima. Di da agoane momodale ligiagasea, Hadigi Abula Diasu da modale ligiagai dagoi ba:mu.
10 Amasea, oloda amola ea liligi huluane amoga susuligi sogadigili, momodale ligiagama. 11 Amo defele, dodofesu ofodo amola ea bai momodale ligiagama.
12 Di da Elane amola egefelali Hadigi Abula Diasu ea logo holeiga oule misini, ilima hano ulima:ne sia:ma. 13 Elane amoma ea gobele salasu dunu abula gasisa:lima. Susuligi sogadigili, e da Nama gobele salasu hawa: hamoma:ne e mogili gagama.
14 Ea egefelali amola oule misini, ilima da:i salasu gasisa:lima. 15 Amasea, ilia ada defele, ilia da Nama gobele salasu hawa: hamoma:ne, ligiagasu susuligi ilia dialuma da:iya sogadigili, ili momogili gagama. Amo da ilia amola iligaga fi mae yolesili gobele salasu dunu hawa: hamonanoma:ne momogili gagai dagoi ba:mu.
16 Mousese da Gode Ea hamoma:ne sia:i defele huluane hamoi dagoi. 17 Amaiba:le, ilia da Idibidi soge fisili, ode ageyadu ahoanu, eso age amola oubi age ganodini, Hina Gode Ea Hadigi Abula Diasu da gagui dagoi dialebe ba:i. 18 Mousese da Hadigi Abula Diasu ea bai huluane ligisili, ea abula:ime huluane bugi, ea bulufalegei dududawalo ligisi amola ea golasu ifa bugi. 19 E da Abula Diasuga amo abula dedebosu gisigi amola dabuagado dedebosu eno gisigi. E da Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi.
20 Amalalu, e da igi gasui aduna lale, Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ganodini sali. E da gaguli ahoasu ifa amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ea gasisalasu ganodini sali amola Gagili ea ga:lu figisi dagoi. 21 Amalalu, e da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo Abula Diasu ganodini sali amola ea wamolegesu abula amo gosagisi. Amo hamobeba:le, e da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili wamolegele gaga:le, Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi.
22 E da fafai amo Abula Diasu ganodini ga (north) la:didili gaga:su abula amo gadili ligisi. 23 E da fafai da:iya Godema iasu agi, Gode Ea hamoma:ne sia:i defele ligisi.
24 E da gamali bai amo Abula Diasu ganodini ga (south) la:di amoga ligisi. Fafai da la:di amola gamali bai da la:didili dialebe ba:i. 25 Amola Hina Gode Ea midadi Ea Diasu amo ganodini e da gamali ulagisi, Gode Ea hamoma:ne sia:i defele. 26 E da gouli oloda Abula Diasu ganodini gaga:su abula ea ba:le gaidiga ligisi. 27 Amo da:iya e da gabusiga: manoma gobesi. E da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi. 28 E da Abula Diasu ea logo holei amoga ga:su abula gosagisi. 29 Amo ga:su abula ea ba:le gaidiga, e da gobele salasu oloda ligisi. Amo da:iya e da ohe fi amola widi amola gagoma gobele salasu iasu amo gobesi. 30 E da Dodofesu Ofodo amo oloda amola Abula Diasu dogoa sogebi amoga ligisi. Amo ganodini e da hano sogasalasili, nabalesi.
31 Amogai, Elane amola egefelali da ilia lobo amola emo dodofesu. 32 Ilia da Abula Diasu ganodini golili daloba amola oloda amoga heda:loba, ilia da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, ilia lobo amola emo dodofesu. 33 Mousese da Abula Diasu amola oloda sisiga:su gagoi amo gagui dagoi. Amola, gagoi ea logo holeiga abula ga:su gosagi. Amaiba:le, e da hawa: hamosu huluane dagolesi.
Mumobi da Hina Gode Ea Abula Diasu Dedeboi
(Idisu 9:15-23)
34  * 1Hina Bagade 8:10-11; Aisaia 6:4; Isigiele 43:4-5; Wamolegei Sia: Olelesu 15:8Amalalu, mumobi da Abula Diasu amo dedeboi amola Hina Gode Ea Esalebe agoane hadigi sinenemegi gala da Abula Diasu ganodini dialebe ba:i. 35 Amaiba:le, Mousese da Abula Diasu ganodini golili masunu hamedei ba:i. 36 Isala:ili dunu da ilia abula diasu gilisisu amo ganodini esalusu. Mumobi da gadodili heda:le asili, amo fawane ba:beba:le ilia da mugululi eno sogega asi. 37 Be mumobi da Abula Diasu dedebomusa: dialebe ba:loba, ilia da mae mugululi esalebe ba:i. 38 Ilia da sogega ode bagohame lafiadalebe ba:i. Amo ode huluanega, Hina Gode Ea Esalebe mumobi Abula Diasu da:iya gadodili dialebe ba:i, amola gasia lalu nenanebe Abula Diasu amo da:iya gadodili dialebe ba:i.
Sia: Ama Dagoi

*40:34: 1Hina Bagade 8:10-11; Aisaia 6:4; Isigiele 43:4-5; Wamolegei Sia: Olelesu 15:8