Gobele Salasu
(Da:i Sia:-Leviticus; Modu-Levitiko; Bisini-Wok Pris)
Hidadea Sia:
Gobele Salasu Buga ganodini amo Isala:ili dunu ilia musa: gobele salasu hou amola Godema nodone sia:ne gadosu hou amo dedei dagoi ba:sa. Amola Gobele Salasu dunu ilia da amo hou ouligibiba:le, ilia hou amola da amo buga ganodini dedei diala.
Sia: bagade amo buga ganodini dedei da Gode Ea hadigi hou (da:i sia: “holiness”). Gode da musa: Isala:ili fi dunu amo Ea Fidafa ilegei dagoi. Amola ilia da Ema hahawane gousa:lewane esaloma:ne, E da ilima gobele salasu hou amola nodoma:ne sia:ne gadosu hou ilegei. Amo hou da “Gobele Salasu Buga” ganodini dedei diala. Musa: Gode da “Isala:ili Fi ilia Hadigi Godedafa.” Ema gadenenewane amola olofoiwane esaloma:ne, gobele salasu hou amola nodone sia:ne gadosu hou amo ganodini dedei, amo Gode Hi fawane da ilegei. Wali, Gode Ea Fidafa dunu da Isala:ili fi dunu amola Dienadaile fi dunu gilisi (osobo bagade fifi asi gala huluane). Nowa dunu o uda o mano da Yesu Gelesu (Gode Egefedafa) amo ea hou dafawaneyale dawa:sea, lalegagusia, Ema fa:no bobogesea, e da Gode Ea Fidafa amo ganodini esalebe ba:sa.
Wali, ninia Yesuma fa:no bobogesu dunu, da gobele salasu hou amola nodone sia:ne gadosu hou hagudu dedei diala, amo defele hame hamosa. Bai Yesu Gelesu da Ea maga:mega “Gaheabolo Gousa:su” hamoi dagoi. Be A:silibu hou amola Godema nodone asigi dawa:su hou amola Godema beda:su hou haguduga dedei, amo huluane ninia da hamonana. Amaiba:le, amo buga idisia, ninia da noga:le dawa:le, a:silibu amola asigi dawa:su sia: hogoi helemu da defea. Be ninia da giadofale dawa:sa:besa:le, noga:le dawa:mu da defea. Mogili da Gode Ea hou noga:le hame dawa:beba:le, ilia da Yesu Ea fa:no bobogesu dunu da musa: defele, Gode Ea hamoma:ne sia:i huluane Gobele Salasu Buga ganodini dedei, amo huluane defele hamomu, ilia da giadofale olelesa. Be hamoma:ne sia:i afae Gobele Salasu 20:27 da agoane dedei:- “Nowa dunu o uda da gesami dasu hou hamosea (bogoi a:silibu ilima sia:sa), amo dilia (Gode Ea fi dunu) dilia amo dunu igiga gala:le, medole legema. Agoai dunu, hisu wadela:i hamobeba:le da bogosu ba:mu.” Be Yesu Ea fa:no bobogesu dunu da wali agoai dunu hame medole legesa. Gobele Salasu 20:10 “Dunu da Isala:ili dunu eno ea uda amo inia uda adole lasu hou hamosea, dilia (Gode Ea fi dunu) amo dunu amola uda gilisili medole legema.” Be Yesu Ea fa:no bobogesu dunu ilia da wali agoai dunu o uda hame medole legesa. Bai Louma 12:19 da agoane dedei diala:- “Na fawane da dabemu. Na da dabe imunu, Hina Gode da amane sia:sa.” Wali Gode Hi fawane se iasu iaha.
Amola Yesu da molole olelei, ninia wali GAHEABOLO Gousa:su amo ganodini hawa: hamonana. (Ma:diu 26:28, Maga 14:24, Luge 22:20, 1 Golidia 11:25 Hibulu 8:8, Hibulu 9:15, Hibulu 12:24). E da sema ha:i manu Gobele Salasu Buga ganodini dedei amo da wali sema dialebe hame sia:i. (Maga 7:19, 1 Dimodi 4:3-4, Asunasi Dunu Ilia hou 10:9-16, Asunasi Dunu Ilia hou 15).
Sia: afae ida:iwane amo buga ganodini dedei diala da Gobele Salasu Sia:alalo 19:18 “Dilia da:i amoma asigi hou defele, dilia na:iyado ema asigima.” Yesu Gelesu da amo hamoma:ne sia:i da No2 baligi bagade Gode Ea Sia: ganodini dedei diala sia:i. (Ma:diu 22:39, Maga 12:31, Luge 10:27, Louma 13:9, Gala:isia 5:14, Ya:mese 2:8)
Amola No 1 da ‘Dilia dogoga, dilia a:silibuga, amola dilia asigi dawa:suga, Hina Godema asigima!’ (Mousese ea Malasu 6:5, Ma:diu 22:37, Maga 12:30, Luge 10:27)
Gobele Salasu Hamoma:ne Iasu (Offerings)
Da:i Sia: ...Bedamuni Sia:
Burnt Offering...Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu
Fellowship Offering...Hahawane Gilisili Olofole Iasu
Grain Offering...Hina Godema Gala:ine Iasu
Sin Offering...Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu
Guilt Offering...Mae Dawa:le Wadela:i Hamoi Iasu
Repayment Offering...Dabe Ima:ne Iasu
Sia: Dedei
1 Gobele Salasu amola
Godema Iasu Sema...Sia:alalo 1:1-7:38
2 Hina Gode da Elane amola egefelali
Gobele Salasu Hawa: Hamoma:ne Ligiagai...Sia:alalo 8:1-10:20
3 Dunu da Ledo Hamoiba:le,
Dodofesu amola bu Hahamosu Hou Sema...Sia:alalo 11:1-15:33
4 Ha lai amoma Bu Gousa:su Eso
(Godema bu Gousa:su Eso) ...Sia:alalo 16:1-34
5 Hadigi Hou Esalusu amola Nodone
Sia:ne Gadosu Malasu...Sia:alalo 17:1-27:34
1
Gobele Salasu
Gobele Salasu Mae Fifili Gobei
Hina Gode da Ea Abula Diasuga esala, Mousesema misa:ne wele sia:i. E da Mousesema amo gobele salasu iasu sema olelei. “Isala:ili dunu da gobele salasu hou hamomusa: dawa:sea, ilia da agoane hamoma:ne sia:ma, ‘Nowa da ohe gobele salasu imunusa: dawa:sea, e da ea bulamagau afae o sibi afae o goudi afae lale ima:mu. E da ea bulamagau afae gobele salimusa: dawa:sea, e da bulamagau gawali afae ida:iwane gala, ledo hamedafa gala, gaguli misa:ne sia:ma. Hina Gode da amo dunu hahawane gousa:ma:ne, e da amo bulamagau gawali, Gode Ea Abula Diasu amo ea holeiga ima:ne sia:ma. Amo dunu da ea lobo amo bulamagau gawali ea dialuma da:iya ligisima:mu. Amasea, Hina Gode da amo bulamagau gobele salasu liligi amo dunu ea wadela:i hou fadegale fasima:ne sia:mu. E da amogawi bulamagau medole legema:mu. Amola Elane ea gobele salasu dunu ilia da bulamagau ea maga:me lale, Hina Godema imunu. Amasea, ilia da amo maga:me oloda (amo da Abula Diasu ea holeiga diala) amo ea la:idi biyadu gala amoga sogaga:la:gaganomu. Amasea, gobele salasu iabe dunu, e da bulamagau ea gadofo houga:le, ea da:i hodo dadega:mu. Amola gobele salasu dunu ilia da oloda da:iya lalu habei gilisili, didima:mu. Ilia da amo ohe ea dadega:i fifi (huluane, dialuma amola sefe) laluga ligisimu. Gobele salasu iabe dunu da ohe ea iga amola emo amo dodofemu. Amasea, gobele salasu ouligisu dunu da amo liligi huluanedafa oloda da:iya gobesimu. Hina Gode da amo ha:i manu gobele salasu iasu ea gabusiga: hahawane naba.
10 Isala:ili dunu afae da sibi o goudi gobele salimusa: dawa:sea, e da gawali ida:iwane gala, ledo hamedei, ilegema:ne sia:ma. 11 E da amo ohe oloda la:idi gagoe (north) amoga medole legemu. Amasea, gobele salasu dunu da ea maga:me oloda ea la:idi biyaduyale gala amoga sogaga:la:gaganoma:mu. 12 Amasea, dunu hi da amo ohe ea da:i hodo dadega:le, gobele salasu ouligisu dunu da dadega:i fifi (huluane, amola dialuma amola sefe) amo laluma gobesimu. 13 Gobele salasu iabe dunu da amo ohe ea iga amola emo dodofemu. Amasea, gobele salasu ouligisu dunu da amo gobele salasu Hina Godema ianu, oloda da:iya laluma gobesimu. Hina Gode da amo ha:i manu gobele salasu ea gabusiga: hahawane naba.
14 Isala:ili dunu da sio amo gobele salasu imunusa: dawa:sea, e da dafe sio o musuni gaguli misa:ne sia:ma. 15 Gobele salasu ouligisu dunu da amo sio oloda amogawi Hina Godema ianu, ea asogoa dugini, ea dialuma amo oloda da:iya gobesimu. E da ea maga:me oloda beba:le soga:sisimu. 16 E da sio ea wa amola amo ganodini liligi dialebe fadegale, oloda ea gusudili la:idiga (nasubu ligisisu) amoga galagamu. 17 E da sio ea ougia aduna dodobole gaguli, amo mae fadegale, ea da:i hodo dudugale, mae dadega:le, amo oloda da:iya gobesimu. Hina Gode da amo ha:i manu gobele salasu ea gabusiga: hahawane naba.