2
Hina Godema Gala:ine Iasu
Nowa da ‘gala:ine’ iasu Hina Godema imunusa: dawa:sea, e da hidadea amo ‘gala:ine’ goudale, falaua hamoma:ne sia:ma. E da amoga olife susuligi amola gabusiga: manoma legelalu, gobele salasu dunu (Elane egefelali) ilima gaguli misa:ne sia:ma. Amasea, gobele salasu ouligisu dunu da ea loboga falaua fonobahadi amola olife susuligi fonobahadi amola gabusiga: manoma huluane amo lale, oloda da:iya gobesimu. Amo liligi fonobahadi da dawa:digima:ne olelesu amane; liligi huluanedafa da Hina Godema ia dagoi olelesa! Hina Gode da amo ha:i manu gobele salasu ea gabusiga: hahawane naba. Amo ‘gala:ine’ iasu hame gobei diala da gobele salasu dunu ilia ha:i manu liligi. Amo ‘gala:ine’ da hadigidafa liligi. Bai amo da ha:i manu Godema imunusa: liligi, amoga lai dagoi.
Be ‘gala:ine’ gobele salasu liligi da agi ga:gi gobele nasu amo ganodini gobei galea, amo agi ga:gi hamosea, amoga ‘yisidi’ mae gilisima. Amo gobele salasu da ‘agi ga:gi’ (falaua amola olife susuligi, gilisi amoga hamoi) o belowagi amo olife susuligiga legei da defea.
Be dilia da agi ga:gi amoga gobei gobele salasu imunusa: dawa:sea, falaua amola olife susuligi gilisima, be amoga ‘yisidi’ mae gilisima. Amo liligi gilisili, ununuguni, amola gobele salasu iasea, amoga olife susuligi sogadigima.
Be dilia da agi ga:gi ofodo ganodini gobei, imunusa: dawa:sea, falaua amola olife susuligi gilisili hamoma. Amo gobei Hina Godema imunusa: gaguli misini, gobele salasu Ouligisu dunu ema ima:mu. Amasea, e da oloda amoga gaguli masunu. E da amo liligi fifili, fonobahadi fifi amo oloda da:iya gobesimu. Amo da dawa:digima:ne olelesu amane, ‘Liligi huluane da Hina Godema i dagoi’. Hina Gode da amo ha:i manu gobele salasu ea gabusiga: hahawane naba. 10 Iasu liligi oloda da:iya hame gobei dialea, amo huluane gobele salasu dunu ilia da lamu. Amo da hadigidafa liligi. Bai amo da Hina Godema imunusa: liligi, amoga lai dagoi.
11 ‘Gala:ine’ gobele salasu liligi huluanedafa dilia Hina Godema iaha, amoga ‘yisidi’ maedafa gilisima. Ha:i manu amo dilia Hina Godema iaha, amoga agime hano amola ‘yisidi’ maedafa gilisima. Amo da sema bagade. 12 Dilia gagoma faisu eso doaga:sea, muni fai gagoma amo Hina Godema imunusa: gaguli misa. Be amo oloda da:iya mae gobesima. 13 Dilia ‘gala:ine’ Godema iasu liligi huluane amo da:iya deme (sali) legema. Bai deme da dili amola Gode da Gousa:su hamoi dagoi amo dawa:digima:ne olelesu diala. (Dilia Godema gobele salasu liligi huluane amoga deme legema).
14 Dilia da gagoma degabo fai amo Hina Godema gaguli masea, gagoma gobei o gagoma goudai amo Ema ima. 15 Amoga olife susuligi gilisima, amola gabusiga: manoma legema. 16 Amasea, gobele salasu dunu e da dawa:digima:ne olelesu ha:i manu fifi amola gabusiga: manoma huluane gobesima:mu. Amo da Hina Godema ha:i manu iasu liligi gala.