9
Nodone Sia:ne Gadosu Hou - Osobo Bagadega amola Hebene Ganodini
Musa: gousa:su Sema dialebeba:le, Gode Ea fi dunu da nodone sia:ne gadosu Sema amola dunuga hamoi diasu amo ganodini Godema nodone sia:ne gadosu. * Gadili Asi 26:1-30, 25:31-40, 25:23-30Ilia Abula diasu amo ea dio Da:bena:gele gagui. Amo Abula diasu da ganodini gaga:iba:le aduna hamoi. La:idi bagade da Hadigi Malei Sesei. Amo ganodini, gamali amola fafai amo da:iya Godema imunu agi ga:gi da ligisi ba:i. Gadili Asi 26:31-33Abula amoga Abula diasu da gaga:i, amo baligili, Hadigidafa Momei Sesei ba:i. Gadili Asi 30:1-6, 25:10-16,25:16 16:33; Idisu 17:8-10; Mousese ea Malasu 10:3-5Hadigi Momei Sesei midadi, oloda gouliga hamoi amoga ilia gabusiga: liligi, Gode nabima:ne gobesisu, amo ba:i. Hadigidafa Momei Sesei amo ganodini Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ba:i. Amo da gouliga dedeboi. Amo ganodini, gouli faigelei (amo ganodini ma:na dialebe ba:i), Elane ea dagulu amoga lubi legesu amola igi aduna amoga Sema dedei, huluane dialebe ba:i. § Gadili Asi 25:18-22 (Baibo Buga Olelesu No. 69)Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ea ga:lu da “Gogolema:ne Olofosu Fisu.” Amo da:iya da “selubimi” ilia ougia molole lelu. Amo da Gode da esalebe olelesu. Be wali liligi huluane olelemu da hamedei.
** Idisu 18:2-6Hou da agoane hamosu ba:i. Gobele salasu dunu ilia da eso huluane Hadigi Malei Sesei amo ganodini hawa: hamomusa: ahoa. †† Gobele Salasu 16:2-34Be gobele salasu Ouligisu dunu hi fawane da Hadigidafa Momei Sesei ganodini, ode amoga eso afadafa fawane golili daha. E da amo ganodini maga:me gaguli ahoa. Amo e da hi wadela:i hou amola ea fi dunu ilia wadela:i hou ili hame dawa:beba:le hamoi, amo Gode da gogolema:ne olofoma:ne, Godema dabe agoane iaha.
Gode Ea A:silibu da amo hou ganodini, ninima fedege agoane olelesa. Hadigi Malei Sesei da lelebeba:le, ninia da Hadigidafa Momei Sesei amo ganodini golili sa:imu da hamedeiwane ba:sa. Amo da wali eso hou fedege olelesa. Bai gobele salasu liligi amola ohe fi medole gobele iasu, amo Godema i, amo da nodone sia:ne gadosu dunu ea dogo moloidafa hahamomu hamedei ba:sa. 10 Bai amo gobele salasu hou da ha:i manu, hano amola dodofesu hou, amo fawane olelesa. Ilia da dabua Sema fawane. Gode Ea gaheabolo gousa:su Sema olelebeba:le, amo hea dabuagado liligi da Gode Ea hou olelelalu amogainini E da gaheabolo hou ilegesa. 11 Be Gelesu da Gobele Salasu Ouligisu Dunu amo waha noga:i ba:su liligi ouligimusa: misi dagoi. Abula diasu amo ganodini E da hawa: hamonana, amo da musa: abula diasu baligi dagoi. Amo da dunuga hamoi liligi amola osobo bagade liligi hame. 12 Gelesu da abula diasu golili sa:ili, Hadigidafa Momei Sesei amo ganodini asili, E goudi amola bulamagau, amo ilia maga:me gobele salimusa: hame gaguli asi. Be Hi maga:me ganodini gaguli asili, ninima eso huluane esalalalumusa:, gaga:su hamoi dagoi. 13  ‡‡ Gobele Salasu 16:15-16; Idisu 19:9, 17-19Dunu da goudi amola bulamagau, amo ilia maga:me amola bulamagau mano laluga nei amo ea nasubu, ledo hamoi dunuma fogaga:gala:sa. Amo hou da ilia ledo dodofesa fedege agoane olelesa. 14 Amo hou da dafawaneba:le, Gelesu Ea maga:me da baligiliwane ledo dodofesa, amo ninia dawa:. E da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu A:silibu amo Ea gasaga, Hi da:i hodo gobele salasu ida:iwanedafa, Godema i dagoi. Ninia Esalalala Godema hawa: hamoma:ne, Yesu Gelesu Ea maga:me da ninia asigi dawa:su noga:le dodofemusa: dawa:. Amaiba:le, ninia hamedei osobo bagade dodofesu hou bu hame dawa:mu.
15 Amaiba:le, dunu amo Gode da ilima misa:ne sia:i, ilia Gode Ea esalalalumu hahawane imunu sia:i liligi lama:ne, Gelesu da Gaheabolo Gousa:su Sema amoma Ouligisu Dunu esala. Dunu afae da bogoiba:le, dunu eno ilia musa: Sema amoga ouligibiba:le wadela:le hamoi, amo hou gogolema:ne olofoi dagoi ba:sa.
16 Be osobo bagade dunu da bogosea, ea fi dunu da ea liligi amola muni lamusa: dawa:sea, ilia fofada:nanu, “A! Amo dunu da dafawane bogoidafa!” 17 Amalalu, nana liligi lamu. Be dunu da esalea, e bogosea ea nana liligi lamu dunu da ilegei, be lamu da hamedei. E da bogobeba:le fawane, ilia amo liligi lamu. 18 Amaiba:le, musa: gousa:su Sema da maga:me asiba:le fawane, defele ba:i. 19  §§ Gadili Asi 24:6-8Mousese da hidadea dunu huluane nabima:ne, Sema huluane Sema Buga ganodini dedei, amo olelei. Amalalu, e da goudi amola bulamagau, amo ilia maga:me lale, amoma hano gilisili, e da “hisobe” ifa lubi amola yoi wulo, amoga Sema buga amola ea fi dunu huluane, ilima maga:me fogaga:gala:su. 20 E amane sia:i, “Amo maga:me da gousa:su Sema amo Gode da dilima nabawane hamoma:ne sia:i liligi, amo da dafawane olelema:ne ilegei hamosa!”
21  *** Gobele Salasu 8:15Amo hou defele, Mousese da Abula diasu amola amo ganodini liligi huluane, amo da:iya maga:me fogaga:gala:su. 22  ††† Gobele Salasu 17:11Sema ganodini, ledo liligi huluane da maga:mega dodofeiba:le, ledo hame ba:sa. Maga:me da sogadigiba:le fawane, Gode da wadela:i hou gogolema:ne olofosa.
Gelesu da Bogoiba:le, Wadela:i Hou Fadegai Dagoi
23 Amo liligi da Hebene ganodini liligi amo fedege agoane diala. Amo liligi da ohe fi ilia maga:mega dodofei ba:i. Be Hebene ganodini gobele salasu hamoma:ne, Gode da amo hou baligi hou ba:musa: dawa:i. 24 Gelesu da dunu loboga hamoi Hadigi Malei Sesei amo da Hebene liligi fedege agoane, amo ganodini hame golili sa:i. E da Hebenedafa amo ganodini golili sa:i. Amo ganodini E da nini fidima:ne Godema sia:ne gadosa lela. 25 Ode huluane amoga, Yu gobele salasu Ouligisu dunu da Hadigidafa Momei Sesei amo ganodini bulamagau o sibi amo ea maga:me gaguli ahoa. Be Yesu Gelesu da Ea da:i hodo imunusa:, ode bagohame amoga hame asi. 26 Amane hamoi ganiaba, E da osobo bagade hahamoi eso hemone, amogainini wali, amo ode huluane E da se nabasu eso bagohame amoga nabala:loba. Be wali, soge wadela:mu eso gadeneiba:le, E afadafa fawane, Ea da:i hodo gobele salasu agoane wadela:i hou fadegamusa:, misi dagoi. 27 Dunu huluane afae afae da afae bogole, Gode Ea midadi fofada:musa: lelumu. 28  ‡‡‡ Aisaia 53:12Amo defele, Gode da Gelesu afadafa fawane gobele salasu agoane, dunu bagohame ilia wadela:i hou fadegamusa: asunasi. Gelesu da bu misunu galebe. Wadela:i hou fadegamusa: hame. Be Ea da dunu amo da E bu misunu ouesalebe, ilima gaga:sudafa ima:ne bu misunu.

*9:2: Gadili Asi 26:1-30, 25:31-40, 25:23-30

9:3: Gadili Asi 26:31-33

9:4: Gadili Asi 30:1-6, 25:10-16,25:16 16:33; Idisu 17:8-10; Mousese ea Malasu 10:3-5

§9:5: Gadili Asi 25:18-22 (Baibo Buga Olelesu No. 69)

**9:6: Idisu 18:2-6

††9:7: Gobele Salasu 16:2-34

‡‡9:13: Gobele Salasu 16:15-16; Idisu 19:9, 17-19

§§9:19: Gadili Asi 24:6-8

***9:21: Gobele Salasu 8:15

†††9:22: Gobele Salasu 17:11

‡‡‡9:28: Aisaia 53:12