26
Gode Ea Abula Diasu Gaguma:ne Sia:i
(Gadili Asi 36:8-38)
Gode da eno amane sia:i, “Nama Abula Diasu (Da:bena:gele) gaguma. Abula Diasu ea gano la:di agoane hamoma. Abula nabuane gala amo da:iya sibi hinabo gobiaha:i, mola:ya:i amola oga:iyei amola yoi amoga amunima. Dilia ougia gala ‘sielabe’ agoai liligi amo abula da:iya dedene amunima. Amo abula nabuane gala ea defei amo mida fagoyale agoane gala amola la:di da mida ageyaduyale agoane gala, amo defele hamoma. Abula biyale gala amo disimusa: nodomema. Amola eno biyale gala amo defele hamoma. Abula mola:ya:i amoga gasisalasu agoane hamoma. Amo gasisalasu, dilia abula afae hamoi amo ea gadili fe amoga nodomema. Amola abula eno defele hamoma. Abula afae gilisi amoga gasisalasu 50 agoane nodomema. Amola abula gilisi enoga gasisalasu 50 eno musa: abula defele amoga nodomema.
Ma:go 50agoane amo abula gilisi aduna madelagima:ne amo gouliga hamoma.
Abula Diasu dabua gadili dedebomusa:, abula gidayale gala amo goudi hinabo amoga hamoma. Amo abula gidayale gala afae afae ea defei da mida 13 sedade fe amola mida aduna ea dunumuni fe amo defele hamoma. Amo abula biyaduyale gala disimusa: nodomema. Amola eno biyale gala amo disimusa: nodomema. Abula gafe amo disisu ganodini, amo selefale, Abula Diasu ea midadi dedeboma. 10 Amo dedebosu abula aduna hamoi afae amoga gasisalasu 50 agoane la:diga nodomema amola afae eno amoga gasisalasu 50 agoane ea la:diga nodomema. 11 Ma:go 50 balasega hamoma. Amo gasisalasu ganodini amo abula disisu madelagima:ne amola dedebosu afadafa hamoma:ne, salima. 12 Abula da amo Abula Diasu ea fe baligisa amo Abula Diasu ea baligiduga gosagisima. 13 Abula da Abula Diasu la:di la:di fe sedade amo 50 sedimida agoane baligi ba:mu. Amo da fe la:di la:di amoga dedebomu.
14 Dedebosu eno aduna gadili dedeboma:ne hamoma. Afadafa da sibi gawali gadofo yoi maga:mega ulasi amoga hamoma. Eno da bulamagau gadofo noga:iwane amoga hamoma.
15 Abula Diasu ea dobea hamoma:ne, aga:isia ifa amoga abula:ime hamoma.
16 Amo dobea abula:ime ea defei da golasu ifa la:di mida ageyaduyale gala amola dunumuni disisu la:di da 66 sedimida. 17 Abula:ime madelagimu liligi da golasu ifa amoga ifa da amo liligi bugima:ne fonobahadi baligimu. Abula:ime huluane madelagima:ne agoane hamoma. 18 Abula Diasu ea gano la:di dobea gaguma:ne abula:ime 20 hamoma.
19 Amo abula:ime bugima:ne, silifa bai amo ganodini gelabo gala 40 agoane hamoma. Amo da abula:ime afae afae hagudu aduna ligisima. 20-21 Abula Diasu ea gano la:di eno dobea gaguma:ne, dobea liligi (abula:ime) 20 eno amola silifa bai eno 40 (aduna aduna abula:ime afae afae hagudu ligisima:ne) amola hamoma. 22 Abula Diasu baligidu la:di amoga bugima:ne, abula:ime gafeyale gala hamoma. 23 Amola abula:ime aduna sisigagala:su (corner) aduna la:di amola la:di disila afufuma:ne hamoma. 24 Amo sisigagala:su (corner) abula:ime ela bai da la:di abula:ime amoga disila afufuli amasea gadodili heda:sea, huluane noga:le madelagili disima. 25 Amasea Abula Diasu baligidu la:di da abula:ime godoane gala amola silifa bai 16 amo da aduna aduna abula:ime afae afae hagudu ligisi ba:mu. 26-27 Aga:isia ifa amoga dobea gagoi noga:le la:gimusa: hamoma. Sedade la:di gadili amoga biyaduyale gala ifa hamoma. Eno sedade la:di gadili eno biyaduyale gala hamoma. Amola baligidu la:di guma:dini amoga legema:ne, biyaduyale eno hamoma.
28 Abula:ime huluane da silifa bai amoga bugisia, amo ifa bulufalegele madelagima. Dogoa bulufalegei ifa da sedade la:di amo ea defei defemu. 29 Abula:ime huluane amo gouliga dedeboma. Amoga, gouli gasisalasu madelagima. Bulufalegei ifa da amo gasisalasu ganodini salimu. Amola bulufalegei ifa gouliga dedeboma. 30 Amo Abula Diasu (Da:bena:gele) ea fedege Na da Goumia dima olelei. Amo defele di noga:le hahamoma.
31 Abula noga:iwane Abula Diasu ganodini gosagisimusa: lama. Amoga sibi hinabo mola:ya:i, oga:iyei amola yoi, ‘sielabe’ fedege agoane amunima. 32 Golasu ifa biyaduyale gala aga:isia ifa amoga hamoma amola gouliga dedeboma. Amo ifaga ma:go la:gilisima. Amola golasu ifa amo silifa bai gelabo ifa salasu amoga salima. Abula noga:i amo golasu ifa ma:goga gosagisima. 33  * Hibulu 6:19, 9:3-5Abula amo ma:go da Abula Diasu gado dedebosu ma:go hagudu gosagisima. Abula ea baligiduga Gode Ea Gousa:su Sema Gagili (amo ganodini da sema dedei igi gasui aduna) amo ligisima. Abula da dogoa gosagi dialebe ba:mu. La:di da Hadigi Malei Sesei, la:di da Hadigidafa Momei Sesei. Amola abula da dogoa gigeigi dialebe ba:mu. 34 Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ga:luga ga:ma. 35 Hadigidafa Momei Sesei gadili (Hadigi Malei Sesei ganodini) amo ea ga (north) la:di guga fafai hamoi ligisima amola gamali bai amo ea ga (south) la:di guga ligisima.
36 Da:bena:gele Abula Diasu amo ea logo holei amoga gosagisima:ne, abula noga:i hamoma. Amoga sibi hinabo mola:ya:i, oga:iyei amola yoi amunima. 37 Amo abula gosagisima:ne golasu ifa biyale gala aga:isia ifa amoga hamoma. Amo ifa gouliga dedeboma amola gouli ma:go amoga la:gilisima. Amola amo golasu ifa bugima:ne, balase ifa salasu bai biyale gala hamoma.

*26:33: Hibulu 6:19, 9:3-5